c S
Izbor dana

Hipoteka

08.02.2011 07:30 Povrat imovine opterećene hipotekom može se odobriti samo ako prijašnji vlasnik revalorizirani iznos duga plati u državni proračun. Hipoteka se briše u postupku pred sudom.