Poredano po:

Broj dokumenata: 2342

1
Promjene koje donosi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu · U središtu

Datum: 22.4.2021

Ovim člankom dajemo skraćeni prikaz promjena koje donosi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.

2
Usklađenost zakona s europskom direktivom · U središtu

Datum: 21.4.2021

Sâmim preuzimanjem direktive u nacionalno zakonodavstvo ne prestaje dužnost javnopravnih tijela i sudova da ocijene postiže li se u odnosnom slučaju cilj norme europskog prava.

3
Sud EU-a: obveza najviših nacionalnih sudova da upute zahtjev za prethodnu odluku · U središtu

Datum: 20.4.2021

Nezavisni odvjetnik M. Bobek: Sud bi trebao preispitati svoju sudsku praksu (kriteriji iz presude CILFIT) o obvezi najviših nacionalnih sudova da upute zahtjev za prethodnu odluku. Sud bi trebao utvrditi da postojanje te obveze ovisi o trima kumulativnim uvjetima: (i.) u predmetu se postavlja opće p...

4
Ugovor o radu, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu - najvažnije razlike i primjeri ugovora · U središtu

Datum: 19.4.2021

U ovom članku autor analizira odredbe temeljnih propisa kojima se uređuju ugovor o radu, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu, navodeći njihova temeljna obilježja, specifičnosti po kojima se razlikuju te primjere navedenih ugovora.

5
Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku donošenja mjere oduzimanja prava roditelju na stanovanje s djetetom · U središtu

Datum: 16.4.2021

Zbog ostvarenja najboljeg interesa djeteta u postupcima obiteljskopravne zaštite djeteta zakonodavac je predvidio i razvio čitav niz načela, instituta i instrumenata. Ovaj rad ima za cilj prikazati koje to materijalnopravne i procesnopravne odredbe i instituti obiteljskog zakonodavstva služe zaštiti...

6
Radno vrijeme i organizacija radnog vremena · U središtu

Datum: 15.4.2021

Ovim člankom autor analizira odredbe radnog zakonodavstva kojima se uređuje područje radnog vremena i organizacije radnog vremena, koja uključuje organizaciju trajanja i rasporeda rada na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj ili godišnjoj razini, a kako bi se zdravlje i sigurnost radnika zaštitili od nepovol...

7
Sigurna treća zemlja u postupku međunarodne zaštite · U središtu

Datum: 14.4.2021

Ustavni sud je u odluci broj: U-III-4865/2018 i dr. od 4. ožujka 2021. po prvi puta razmatrao problematiku sigurne treće zemlje u koju mogu biti upućeni tražitelji međunarodne zaštite u postupku pred Ministarstvom unutarnjih poslova.

8
Uloga upravnih sudova kod pravičnog izračuna mirovine · U središtu

Datum: 12.4.2021

Autorica u članku prikazuje dvije odluke Ustavnog suda kojima je ustavna tužba usvojena, podnositeljima ustavnih tužbi utvrđene su povrede jamstva sudske kontrole zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti iz  članka 19. stavkom 2. Ustava  i prava na pravično su...

9
Negativni aspekti digitalizacije · U središtu

Datum: 9.4.2021

Posljednjih trideset godina svijet prolazi kroz proces digitalizacije. Moderno doba obilježava prijelaz na nove oblike komunikacije i digitalizacije koji služe olakšavanju poslovanja trgovačkih društava, djelovanju javne i lokalne uprave te komunikaciju građana. Digitalizacija je posljedično postala...

10
Sudske odluke u poreznim predmetima utemeljene na odlukama Suda EU-a · U središtu

Datum: 8.4.2021

Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju (1. srpnja 2013. godine) proteklo je već više od sedam godina te je stoga zabrinjavajući podatak da su do sada, u poreznim predmetima, donesene tek dvije presude temeljem prakse/odluke Suda EU-a (Upravni sud u Splitu donio je odluku temeljem tumačenja...

11
Treba li odbaciti žalbu protiv presude upravnog suda koja je samo prividno kasacijska? · U središtu

Datum: 7.4.2021

Protiv prve kasacijske presude u upravnom sporu žalba nije dopuštena. Ako upravni sud kamuflira reformacijsko odlučivanje uputama iznesenima u obrazloženju kasacijske presude, utemeljeno je tumačiti da je drugostupanjski sud ovlašten presudu tretirati kao reformacijsku, te meritorno razmotriti žalbu...

12
Zavaravajuća poslovna praksa trgovca prema potrošaču · U središtu

Datum: 6.4.2021

Trgovci su se u odnosima s potrošačima dužni suzdržavati od nepoštene poslovne prakse budući da je ona zabranjena. Kao oblik nepoštene poslovne prakse, zavaravajuća poslovna praksa trgovca prema potrošaču može se provoditi aktivno - zavaravajućim radnjama i pasivno - zavaravajućim propuštanjima, a p...

13
Novine u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku · U središtu

Datum: 2.4.2021

Ovršna prodaja nekretnina i pokretna u ovršnom postupku uređena je Pravilnikom o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku . U "Narodnim novinama" objavljena je izmjena i dopuna ovoga Pravilnika koja je stupila na snagu 27. ožujka 2021. godine. U nastavku ćemo se...

14
Novosti u postupku izbora radničkog vijeća · U središtu

Datum: 1.4.2021

Postupak izbora radničkog vijeća uređen je relevantnim odredbama Zakona o radu i podzakonskim propisima, odnosno Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća . Potonji Pravilnik pretrpio je određene izmjene i dopune koje su stupile na snagu krajem 2020. godine, odnosno 19. prosinca 2020. godine...

15
Šutnja uprave - nedonošenje akta u roku · U središtu

Datum: 31.3.2021

Jedno od temeljnih aspekata pravne države i vladavine prava je načelo ravnopravnosti, jednakosti svih sudionika u određenom postupku (npr. kaznenom, parničnom, ovršnom, konkretno upravnom). Sprečavanje  zloupotrebe vlasti na štetu slabijeg sudionika u upravnopravnom postupku omogućuje institut uprav...

16
Sud EU-a: Tržišno natjecanje · U središtu

Datum: 30.3.2021

Sud odbija žalbe društava Slovak Telekom i Deutsche Telekom protiv presuda Općeg suda u vezi s protutržišnim praksama na slovačkom tržištu telekomunikacija.

17
Koje su obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika? · U središtu

Datum: 29.3.2021

Tema ovog rada odnosi se na obveze poslodavaca prilikom zapošljavanja dvadesetog radnika koje su dužni ispuniti sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 – u nastavku: ZR) i drugim propisima koji su s njim povezani. Prelazak brojke od dvadeset zaposlenih radnika poslodavcima nameće određene ...

18
Pravo očeva na poštovanje privatnog i obiteljskog života u kontekstu presuda ESLJP-a protiv RH · U središtu

Datum: 26.3.2021

Epidemija razvoda danas pogađa sve veći broj brakova. Tijekom postupka razvoda braka, sud donosi odluku o sadržaju roditeljske skrbi. U praksi, sud češće skrb o djetetu dodjeljuje majci, dok očevima pripadne pravo na susrete i druženja s djecom. Ponekad susreti i druženja oca s djetetom bivaju zapri...

19
Obveza imenovanja ovlaštenika, koordinatora za zaštitu na radu te povjerenika radnika za zaštitu na radu · U središtu

Datum: 25.3.2021

Autor u članku prikazuje obvezu imenovanja, odnosno prava i obveza ovlaštenika, koordinatora za zaštitu na radu te povjerenika radnika za zaštitu na radu što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj  71/14., 118/14., 94/18., 96/18.).

20
Pokretanje upravnog spora prema Zakonu o javnoj nabavi – problem izračuna relevantnih rokova · U središtu

Datum: 24.3.2021

Praksa Visokog upravnog suda RH (dalje: VUS) u području prava javne nabave nije ekstenzivna no uvijek pobuđuje nepodijeljenu pozornost stručne javnosti. Razloga tome ima više no ističemo samo najistaknutije; prvo, VUS odlučuje u jednom stupnju pa donosi pravomoćne odluke što je samo po sebi važno. T...

21
Sud EU-a: najkraće trajanje dnevnog odmora · U središtu

Datum: 23.3.2021

Kada je radnik s istim poslodavcem sklopio više ugovora o radu, najkraće trajanje dnevnog odmora primjenjuje se na sve te ugovore zajedno, a ne na svaki od ugovora zasebno.

22
Pravna regulativa elektroničkih komunikacija · U središtu

Datum: 22.3.2021

Pružanje usluga elektroničkih komunikacija je brzo napredujuća djelatnost i podložna je tehnološkim promjenama snažnije nego druge grane gospodarstva. Tema ovog rada odnosi se na pravnu regulativu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

23
Napuštanje djeteta kao razlog lišenja roditeljske skrbi · U središtu

Datum: 19.3.2021

Lišenje roditeljske skrbi najteža je mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta koja se roditeljima može izreći. Ova mjera za rezultat i smisao ima potpuno onemogućavanje roditelja u njihovoj skrbi za dijete zbog učinjenih štetnih postupaka.

24
Upravni spor: naknada troškova spora, naknada štete i prisilno izvršenje iz perspektive drugostupanjskoga odnosno prvostupanjskog tijela · U središtu

Datum: 18.3.2021

Obveznik naknade troškova spora i naknade štete (kao akcesornoga tužbenog zahtjeva) može biti samo javnopravno tijelo koje u upravnom sporu ima položaj tuženika. U poziciji tijela prema kojem se provodi prisilno izvršenje može se, pak, naći kako drugostupanjsko, tako i prvostupanjsko tijelo, ovisno ...

25
Pravni položaj korisnika Ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF koji su svoje kredite otplatili prije konverzije · U središtu

Datum: 17.3.2021

U članku se razmatra trenutni pravni položaj korisnika nekonvertiranih ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF, obzirom na recentnu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske od 3.2.2021. o odbijanju i odbacivanju tužbi banaka protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2...

26
Sud EU-a: Dežurstvo u stanju pripravnosti · U središtu

Datum: 16.3.2021

Dežurstvo u stanju pripravnosti ne čini u cijelosti radno vrijeme osim ako ograničenja nametnuta radniku u velikoj mjeri ograničavaju njegovu mogućnost da upravlja svojim slobodnim vremenom tijekom tog dežurstva. Organizacijske poteškoće koje radniku može uzrokovati dežurstvo i koje su posljedica pr...

27
Novine vezane za naknade/nagrade javnih bilježnika u ovršnom postupku · U središtu

Datum: 15.3.2021

11. veljače 2021. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku  (NN, br. 9/21., u nastavku teksta: Pravilnik), kojim se između ostaloga utvrđuje iznos, rokovi, te način plaćanja naknade u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave na koju j...

28
CHF kredit - slučajan odabir ili ciljani plasman banaka? · U središtu

Datum: 12.3.2021

Je li opravdano pozivanje na diskriminaciju konvertiranih kredita u odnosu na nekonvertirane premisom trećih, negativne odluke Suda EU ili zapravo stanje nekonvertiranih kredita onemogućava održavanje konverzije na snazi? Prava svih korisnika kredita s nepoštenim i ništetnim ugovornim odredbama opće...

29
Ustavnost ograničenja javnih okupljanja na vjerskim obredima i pogrebima · U središtu

Datum: 11.3.2021

Ustavni sud RH je u tri svoja rješenja od 23. veljače 2021. (predmeti broj: U-II-5709/20 , U-II-6087/20 i U-II-364/21 ) odlučivao o ustavnosti i zakonitosti odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

30
Regulacija članskih prava i obveza u udruzi – statut ili posebni opći akt? · U središtu

Datum: 10.3.2021

Odnedavno se u publikacijama mogu pronaći članci koji zagovaraju specifičan način regulacije prava i obveza članova udruge. U bitnome, radi se o zagovaranju donošenja posebnih općih akata kojima se reguliraju prava i obveze članova udruge. Jednako tako može se uočiti da je određen broj udruga već do...

31
Sud EU-a: nezakonit sastav sudskih vijeća vrhovnog suda · U središtu

Datum: 9.3.2021

Prema nezavisnom odvjetniku Bobeku, odluke ustavnog suda kojima se sastav sudskih vijeća vrhovnog suda proglašava nezakonitim zato što je povrijeđeno pravo na neovisan i nepristran sud te kojima se proglašavaju neustavnima mjere tehničkog nadzora koje provodi nacionalna obavještajna služba u okviru ...

32
O izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 8.3.2021

Autoricu ovog rada nikada niti jedan događaj u društvu u posljednje vrijeme nije toliko blisko podsjetio na studentske dane tijekom studija prava kao što je to učinio aktualan izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Sjetila se tako, u to doba mučnog, teško pamtljivog i složenog predmeta...

33
Govor mržnje na društvenim mrežama kroz sudsku praksu · U središtu

Datum: 5.3.2021

Sloboda govora ima i svojih ograničenja. Sprječavanje govora mržnje i stigmatizacija pojedinaca i društvenih skupina jedan je od rijetkih razloga za ograničavanje slobode izražavanja.

34
Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom · U središtu

Datum: 4.3.2021

Ovim tekstom donosi se kratki prikaz novog Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 145/20. od 24. prosinca 2020. godine, a  u primjeni je od 1. siječnja 2021. godine.

35
Pružanje i prikupljanje humanitarne pomoći · U središtu

Datum: 3.3.2021

Svjedoci smo nemilih događa u posljednjih nekoliko mjeseci u kojima je od velikog značaja bilo pružanje humanitarne pomoći stanovništvu na nastradalom području. No, unatoč strašnim posljedicama potresa koje su vidljive na terenu, potrebno je skrenuti pozornost da je i u takvim situacijama nužno vodi...

36
Odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Hrvatske – šamaranje ili sudbeni dijalog · U središtu

Datum: 1.3.2021

Što doista znači kada ESLJP utvrdi povredu konvencijskog prava od strane suda pojedine članice Vijeća Europe i gdje je u statističkim podacima o presudama ESLJP-a Hrvatska? Što doista znači kada, unutar sudovanja pojedine države, viši sud ukine presudu nižeg suda? U tekstu su ponuđeni odgovori na ov...

37
Obvezno savjetovanje · U središtu

Datum: 26.2.2021

Bračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu dužni su prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju. Također, obvezno savjetovanje se provodi prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih ...

38
Doplatak za djecu u 2021. godini · U središtu

Datum: 25.2.2021

Doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj ima obilježje novčane potpore u svrhu uzdržavanja i odgoja djece, a temelji se na načelu socijalne osjetljivosti – pružanju potpore korisnicima s uzdržavanom djecom kojima prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva, ostvaren u prethodnoj godini, ne prelazi ...

39
Ustrojavanje upravnih organizacija u ministarstvima i imenovanje ravnatelja uprava · U središtu

Datum: 24.2.2021

Ovaj članak ima za cilj prikazati mjesto, ulogu i značaj upravnih organizacija u sustavu državne uprave, obavljanje dvije vrste javnih poslova:  poslova kojima se neposredno ostvaruje vanjski zadatak zbog kojeg je upravna organizacija osnovana te poslova upravljanja, kao i  imenovanje ravnatelja upr...

40
Sklapanje ugovora na daljinu i raskid - relevantna sudska praksa · U središtu

Datum: 22.2.2021

Tema ovog članka je sklapanje, posebnosti i raskid ugovora na daljinu uz osvrt na relevantnu sudsku praksu.

41
Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu · U središtu

Datum: 19.2.2021

Zbog još uvijek prisutnih posebnih okolnosti vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. se predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovi...

42
Što donosi novi Zakon o izvršavanju kazne zatvora? · U središtu

Datum: 18.2.2021

Poslovi izvršavanja kazne zatvora su poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, izvršavaju se u posebnim uvjetima u kaznionicama i zatvorima, odnosno kaznenim tijelima, koji su posebne ustrojstvene jedinice Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave.

43
Izvršenje odluka DKOM-a od strane naručitelja · U središtu

Datum: 17.2.2021

U hrvatskom pravu javne nabave nedvojbeno najvažniji praktični aspekt primjene relevantnih propisa odnosi se na praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: DKOM). Tome je tako iako postoji i sudska kontrola zakonitosti rada DKOM-a no iz više razloga rečena sudska kontrola nema...

44
Zahtjev za zaštitu prava radnika i odluka poslodavca po zahtjevu za zaštitu prava · U središtu

Datum: 15.2.2021

Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 15 dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava. Ako poslodavac u roku od 15 dana od dostave zahtjeva radni...

45
Ovlasti čuvara prema Zakonu o privatnoj zaštiti · U središtu

Datum: 12.2.2021

Zakon o privatnoj zaštiti ("Narodne novine" broj 16/20.) definira čuvara kao osobu koja obavlja poslove tjelesne zaštite osoba i imovine uz ograničenu primjenu ovlasti propisanu Zakonom, što mu daje specifičan pravni položaj u odnosu na zaštitara i zaštitara specijalista kako ćemo ovim člankom dal...

46
Zabrana diskriminacije necijepljenih · U središtu

Datum: 11.2.2021

Protekla godina dana, uz najveću pošast koja je pokosila svjetsku populaciju otkako su bačene posljednje bombe Drugog svjetskog rata, iznjedrila je uz biomedicinske i mnoge etičke i pravne rasprave vezane uz novu pandemiju, opravdanost nužnosti uvođenja ograničenja nekih temeljnih sloboda i prava gr...

47
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem · U središtu

Datum: 10.2.2021

Ovim člankom dajemo prikaz kategorija radnika koji ostvaruje pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem što je propisano odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 57/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18. i 102/19.), odnosno Zakona o stažu osigu...

48
Diskriminacija na temelju spola ponovno na udaru ESLJP-a · U središtu

Datum: 8.2.2021

Europski sud za ljudska prava (dalje ESLJP) dana 4. veljače 2021. donio je novu odluku protiv Hrvatske. Riječ je o predmetu Jurčić protiv Hrvatske koji se vodio povodom zahtjeva br. 54711/15.

49
Prisilna likvidacija kreditne institucije · U središtu

Datum: 5.2.2021

Hrvatski sabor je donio dana 22. prosinca 2020. godine Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija . Predmetni Zakon je stupio na snagu dana 1. siječnja 2021. godine. Ovim Zakonom se usklađuje unutarnje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije.

50
Redizajn pravnog sustava · U središtu

Datum: 4.2.2021

Autor u tekstu iznosi kritiku propisa o Ustavnom sudu u smislu praćenja i poništavanja propisa koji po autorovom stajalištu nisu socijalni. Osim toga analizira odluke Ustavnog suda kada ustavnu tužbu odbacuje ako pobijana odluka nije pojedinačni akt.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta