c S
U središtu

Novine u Zakonu o radu u vezi rada noćnih radnika

27.06.2011 Nedavne izmjene i dopune Zakona o radu donose nešto fleksibilnije uređivanje instituta radnog vremena u dijelu u kojem se kolektivnim ugovorima sada mogu, osim iznimaka o dnevnom i tjednom odmoru, urediti i iznimke u pogledu noćnog rada, a što će omogućiti da noćni radnici u Zakonom propisanim djelatnostima ne moraju nužno raditi u osmosatnom dnevnom radu, već mogu raditi po rasporedu 12-24-12-48.

Prema Noveli Zakona o radu ubuduće će biti moguće, ako posebnim propisom nije drukčije uređeno, kolektivnim ugovorom za punoljetne radnike urediti iznimke od primjene odredbi o trajanju rada noćnog radnika, dnevnom i tjednom odmoru, pod uvjetom da je tim ugovorom radniku osiguran zamjenski odmor u skladu s novim stavkom 5. članka 3. Zakona o radu, u kojem je poslodavac obvezan omogućiti ostvarenje tog prava.

Pri tome treba naglasiti da se u pojedinim slučajevima to ne odnosi na sve radnike koji rade u određenoj djelatnosti, već su odstupanja moguća za pojedine skupine radnika, kako to slijedi iz izričito navedenih mogućih odstupanja:

1. ako je to neophodno zbog udaljenosti između mjesta rada radnika i njegovog prebivališta ili zbog udaljenosti između različitih mjesta rada radnika,

2. ako se radi o djelatnosti zaštite osoba i imovine, kada obavljanje poslova zahtijeva stalnu prisutnost,

3. ako se radi o djelatnosti pružanja usluga ili proizvodnje u neprekidnom trajanju, osobito o:

- uslugama vezanim uz prijam, liječenje i njegu u bolnicama ili sličnim ustanovama te uslugama u domovima socijalne skrbi ili drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost

socijalne skrbi i u zatvorima,

- radu radnika u lukama i zračnim lukama,

- uslugama izravno vezanim uz tisak, radio, televiziju, kinematografiju, poštu i elektroničku komunikaciju, hitnu pomoć, vatrogastvo i civilnu zaštitu,

- proizvodnji, prijenosu i distribuciji plina, vode, električne energije, skupljanju i odvozu kućnoga otpada i pogonima za spaljivanje,

- industriji u kojoj se rad ne može prekidati zbog tehnoloških razloga,

- djelatnosti istraživanja i razvoja,

- djelatnosti prijevoza putnika u javnom gradskom prijevozu,

4. ako se radi o djelatnosti s izraženom promjenom intenziteta aktivnosti, a osobito u:

- poljoprivredi, turizmu i poštanskim uslugama,

5. ako se radi o radu radnika u djelatnosti željezničkog prometa, čiji rad nije neprekidan već se obavlja po potrebi, koji radno vrijeme provodi u vlaku ili čiji je rad vezan uz vozni red.

6. u slučaju više sile te nastupa izvanrednih i nepredvidivih okolnosti i događaja.

Prema novom stavku 5. članka 3. Zakona o radu kolektivnim ugovorom kojim se osigurava odgovarajući zamjenski odmor u trajanju jednakom propuštenim satima odmora, radniku se ne može odrediti dnevni odmor u neprekidnom trajanju kraćem od deset sati dnevno, niti tjedni odmor u neprekidnom trajanju kraćem od dvadeset sati, pri čemu se tom radniku korištenje dnevnog zamjenskog odmora mora osigurati prije početka sljedećeg razdoblja rada, a korištenje tjednog zamjenskog odmora u svakom razdoblju od dva tjedna.

Izmjene i dopune članka 3. stavaka 4. i 5. Zakona o radu, dakle, omogućavaju da se kolektivnim ugovorom za punoljetne radnike urede iznimke od primjene odredbi Zakona o radu o trajanju noćnog rada noćnih radnika u određenim specifičnim djelatnostima, u kojima postoji potreba da dnevni raspored radnog vremena ne bude u okviru osam sati, već da se organizira na način da smjena može trajati i duže od osam sati.

Pri tome je kolektivnim ugovorom koji predviđa takvu iznimku nužno urediti korištenje odgovarajućih zamjenskih odmora, u kojem je smislu definirano da se dnevni zamjenski odmor mora osigurati radniku prije početka slijedećeg razdoblja rada.

Ovom izmjenom i dopunom Zakona o radu u hrvatskog zakonodavstvo ugrađeno je i moguće izuzeće od trajanja noćnog rada uređeno člankom 17. stavkom 3. Direktive 2003/88/EZ o određenim vidovima organizacije radnog vremena.

U istom cilju, izmjenom članka 48. stavak 6. i dodavanjem novog stavka 7. u istom članku Zakona o radu omogućeno je noćnim radnicima, kada rade samo u dnevnim smjenama, da mogu raditi dulje od osam sati, ali ne dulje od dvanaest sati, no samo ako je takav raspored radnog vremena ugovoren kolektivnim ugovorom.