c S
U središtu

Audiovizualne medijske usluge prema Zakonu o elektroničkim medijima

20.07.2011 Zakonom o elektroničkim medijima propisani su uvjeti obavljanja djelatnosti pružanja audiovizualne medijske usluge na zahtjev, korištenje svih dostupnih platformi distribucije po osnovi dobivanja koncesije, transparentnost vlasništva, neprofitni televizijski i radijski program, uvjeti pod kojima se mogu objavljivati elektroničke publikacije te ostala pitanja.

Pojmovi u Zakonu, koji se odnose na elektroničke medije, sukladni su određenju u Direktivi 2007/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o audiovizualnim medijskim uslugama, Direktivi 98/84/EZ o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup i Direktivi 206/114/EZ o zavaravajućem i usporednom oglašavanju, u dijelu koji uređuje područje audiovizualnih medijskih usluga.

Slijedom navedenog, medijska usluga televizije ili televizijsko emitiranje (linearna audiovizualna medijska usluga) je audiovizualna medijska usluga koju osigurava pružatelj medijskih usluga za istodobno gledanje programa na osnovi rasporeda programa.

Audiovizualna medijska usluga na zahtjev (nelinearna audiovizualna medijska usluga) je audiovizualna medijska usluga koju osigurava pružatelj medijskih usluga za gledanje programa u trenutku koji odabere korisnik na svoj individualni zahtjev, na osnovi kataloga programa koji odabire pružatelj medijskih usluga.

Audiovizualna medijska usluga približnog videa na zahtjev je audiolinearna medijska usluga koju osigurava pružatelj medijskih usluga za gledanje programa koji odabere korisnik na svoj individualni zahtjev, a na osnovi rasporeda programa.

Medijska usluga radija na zahtjev je usluga radija koju osigurava pružatelj medijskih usluga za slušanje programa u trenutku koji odabere korisnik na svoj individualni zahtjev, na osnovi kataloga programa koji odabire pružatelj medijskih usluga.

Elektroničke publikacije definirane su kao urednički oblikovane internetske stranice ili portali koji sadrže elektroničke inačice tiska ili informacije iz medija na način da su dostupni širokoj javnosti, bez obzira na njihov opseg.

Obveze pružatelja medijskih usluga

Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga, kao i usluga elektroničkih publikacija, prema ovom Zakonu, obavlja pružatelj medijskih usluga upisan u sudski ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem i uredništvom u Republici Hrvatskoj. Propisani su i slučajevi (članak 6.), kada se i za pružatelje audiovizualnih medijskih usluga koji djeluju u državama članicama Europske unije ili trećim zemljama, predmnijeva da potpadaju pod jurisdikciju Republike Hrvatske, nadležnost njezinih tijela i primjenu njezinih propisa. Ova odredba sukladna je članku 2. Direktive 2007/65/EZ.

Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga dužni su (članak 11.), primateljima usluge omogućiti jednostavan, izravan i stalan pristup najmanje sljedećim informacijama: imenu pružatelja medijskih usluga, adresi na kojoj je pružatelj medijskih usluga osnovan, detaljnim podacima o pružatelju medijskih usluga, uključujući adresu njegove elektroničke pošte ili internetsku stranicu, što je sukladno članku 3a. Direktive 2007/65/EZ.

Nedopuštene audio i audiovizualne medijske usluge

Na temelju članka 12. Zakona, nisu dopuštene audio i audiovizualne medijske usluge koje ugrožavaju ustavni poredak i nacionalnu sigurnost. Odredbe članka usklađene su s člankom 3b. Direktive 2007/65/EZ, prema kojem je zabranjeno poticati i širiti mržnju ili diskriminaciju na temelju rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla i drugih obilježja prepoznatima i predviđenima Zakonom o suzbijanju diskriminacije. Istim člankom, stavkom 3. propisane su mjere zaštite djece te nije dopušteno objavljivanje informacije kojom se okriva identitet djeteta do 18 godine života, upletenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira je li svjedok, žrtva ili počinitelj. Nije dopušteno iznositi pojedinosti iz djetetovih obiteljskih odnosa i privatnog života.

Sloboda prijenosa i prijama audio i audiovizualnih medijskih usluga iz drugih država

Člankom 8. Zakona osigurana je sloboda prijenosa i prijama audio i audiovizualnih medijskih usluga iz država članica Europske unije i drugih europskih država članica Europske konvencije o prekograničnoj televiziji Vijeća Europe, što je Republika Hrvatska prema članku 2 a. Direktive 2007/65/EZ, dužna osigurati. Zakonom je propisana i mogućnost ograničenja slobode prijenosa i prijama, u slučajevima predviđenima međunarodnim ugovorima.

Uvjeti koje sponzorirane medijske usluge i programi moraju zadovoljavati

Sponzorirane audiovizualne medijske usluge i programi moraju zadovoljavati uvjete propisane člankom 17. Zakona. Audiovizualne medijske usluge ili programe ne smiju sponzorirati pravne ili fizičke osobe čija je glavna djelatnost proizvodnja ili prodaja cigareta i drugih duhanskih proizvoda. Ime ili imidž pravne ili fizičke osobe sponzora može se promicati kad audiovizualne medijske usluge ili programe sponzoriraju pravne ili fizičke osobe čija djelatnost uključuje proizvodnju ili prodaju medicinskih proizvoda i pružanje zdravstvenih usluga, ali se ne mogu promicati posebni medicinski proizvodi ili zdravstvene usluge dostupne samo na recept.

Dopuštenje za pružanje audio ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev

Dopuštenje se daje na temelju zahtjeva pružatelja medijske usluge koji je ostvario tehničke uvjete za prijenos audiovizualnog i/ili radijskog programa i programske osnove koja sadrži opće ili specijalizirano programsko usmjerenje pružatelja medijske usluge na zahtjev. Pružatelj medijske usluge na zahtjev upisuje se na temelju odluke o davanju dopuštenja u Upisnik koji vodi Vijeće za elektroničke medije.

Člankom 20. Zakona određuje se da audiovizualne medijske usluge na zahtjev trebaju biti dostupne samo na način kojim se osigurava da maloljetnici u uobičajenim okolnostima neće čuti ili vidjeti audiovizualne medijske usluge koje mogu ozbiljno naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloljetnika.

Obveza ispunjavanja uvjeta obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i/ili radija, kojima su osim općih i programskih uvjeta, obuhvaćeni i posebni tehnički, prostorni, financijski i kadrovski standardi za obavljanje ove djelatnosti, propisana je člankom 22. Zakona.

Pojedini nakladnik može obavljati samo medijsku uslugu televizije ili radija. Vijeće za elektroničke medije može dopustiti (članak 59. stavak 2.), da nakladnik koji pribavi odobrenje Vijeća, obavlja medijsku uslugu televizije i radija, ako navedene medijske usluge ne obavlja na istom području.

Programska osnova općeg i specijaliziranog programskog kanala

Člankom 23. Zakona propisan je sadržaj programske osnove općeg televizijskog ili radijskog programskog kanala, koja mora sadržavati programsku shemu kojom je određena vrsta programa, kvantitavni razmjer između pojedinih skupina sadržaja, opseg oglasnih sadržaja, kao i opseg vlastitih i udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela.

Programska osnova specijaliziranog televizijskog ili radijskog programskog kanala mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje vrsta programa, od kojih preko 70% moraju biti istovrsni programi. Programska osnova sadržava kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja, maksimalni opseg oglasnih sadržaja, omjer djela europske audiovizualne proizvodnje i drugih djela za nakladnike specijaliziranog televizijskog programa, te vrijeme objavljivanja.

Neprofitni televizijski i radijski program

Uređenjem neprofitnog radijskog i televizijskog programa uvodi se u Republiku Hrvatsku neprofitna televizija i/ili radio kao komunalna televizija odnosno radio (community television/radio), koje kao nakladnici mogu osnovati obrazovne ustanove, studentske udruge, školske udruge, udruge građana i nevladine udruge s pravnom osobnošću. Neprofitnim televizijskim i radijskim programom smatra se program koji dnevno objavljuje iznad 50% programa vlastite proizvodnje, a od toga najmanje 25% dnevne produkcije mora služiti zadovoljavanju informativnih, obrazovnih i drugih potreba javnosti. Ova vrsta elektroničkog medija sve je šire zastupljena u državama EU, a namijenjena je zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, stručnih,umjetničkih, kulturnih i drugih potreba javnosti.

Oglašavanje i teletrgovina

Uvjeti pod kojima nakladnik televizije i/ili radija može obavljati oglašavanje i teletrgovinu uređeni su člancima 29. do 32. Zakona. Oglašavanje i teletrgovina moraju biti lako prepoznatljivi i razlikovati se od uredničkog sadržaja, sukladno članku 10. Direktive 2007/65/EZ. U oglašavanju i teletrgovini namijenjenima maloljetnicima izbjegavati će se sve što bi moglo nauditi njihovim interesima. Nije dopušteno oglašavanje političkih stranaka, koalicija i nezavisnih zastupnika predstavničkih tijela, izuzev za vrijeme izborne promidžbe. Predviđene su zabrane oglašavanja i teletrgovine oružja, streljiva i pirotehničkih sredstava, duhana i duhanskih proizvoda te opojne droge.

Oglašavanje lijekova i medicinskih proizvoda mora odgovarati uvjetima propisanim Zakonom o lijekovima i Zakonom o medicinskim proizvodima, kao i pripadajućim podzakonskim aktima. Nije dopuštena teletrgovina lijekova, medicinskih proizvoda i zdravstvenih usluga, kao ni oglašavanje i teletrgovina alkohola i alkoholnih pića. Usporedno oglašavanje dopušteno je samo uz ispunjenje pretpostavki iz Zakona o nedopuštenom oglašavanju.

Zastupljenost europskih djela

Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev moraju nastojati da njihove audiovizualne medijske usluge promiču proizvodnju i pristup europskim djelima. Europskim djelima, sukladno članku 41. Zakona, smatraju se djela koja potječu iz država članica Europske unije i iz drugih europskih država, članica Europske konvencije o prekograničnoj televiziji. Nakladnik televizije mora nastojati da europska djela čine većinski udio njegovog objavljenog programa na godišnjoj razini te je obvezan nastojati da udio europskih djela neovisnih proizvođača u godišnjem audiovizualnom programu iznosi najmanje 10% vremena.

Mr. sc. Kate Bagović