c S
U središtu

Rješenje o promjeni namjene građevine

08.08.2011 Novelom Zakona o prostornom uređenju i gradnji uređuje se na novi način promjena namjene građevine u slučaju u kojem za tu promjenu nije potrebno izvoditi građevinske radove.

Posljedica toga je da se za promjenu namjene građevine, odnosno njezinog dijela, donosi samo jedan akt, umjesto dva (rješenje o uvjetima građenja i završno izvješće nadzornog inženjera), odnosno tri (lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta i uporabna dozvola), kako je to bilo propisano do sada.

Naime, promjena namjene postojeće građevine, odnosno njezine funkcionalne jedinice u čiju svrhu nije potrebno izvođenje građevinskih radova za koje je potreban akt na temelju kojega se može pristupiti građenju, odobrava se rješenjem (u daljnjem tekstu: rješenje o promjeni namjene) koje donosi upravno tijelo nadležno za izdavanje rješenja o uvjetima građenja i lokacijske dozvole, odnosno Ministarstvo.

Protiv rješenja o promjeni namjene kojeg je donijelo nadležno upravno tijelo može se izjaviti žalba Ministarstvu, dok protiv rješenja o promjeni namjene kojeg je donijelo Ministarstvo, žalba nije dopuštena.

Postojeća građevina, odnosno njezina funkcionalna jedinica za koju je doneseno rješenje o promjeni namjene, može se na temelju tog rješenja početi koristiti za novu namjenu, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu.

Rješenje o promjeni namjene donosi se po zahtjevu vlasnika postojeće građevine, odnosno njezine funkcionalne jedinice uz koji se prilaže:

– dokaz vlasništva građevine, odnosno njezine funkcionalne jedinice,

– dokaz da se radi o postojećoj građevini uključujući glavni projekt u skladu s kojim je izgrađena, snimak izvedenog stanja, odnosno snimak postojećeg stanja i

– akt za uporabu građevine, odnosno drugi dokaz da se građevina može koristiti.

Rješenje o promjeni namjene donosi se ako je podnositelj zahtjeva uz zahtjev priložio navedene dokumente te ako se u postupku utvrdi da je nova namjena građevine, odnosno njezine funkcionalne jedinice, u skladu s dokumentom prostornog uređenja i da ista ispunjava uvjete propisane posebnim propisima za novu namjenu.

Stranke u postupku donošenja rješenja o promjeni namjene su osobe iz članka 110. stavka 2., odnosno stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (a to su: podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se donosi rješenje i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se donosi rješenje, javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode te jedinica lokalne samouprave na čijem se području planira zahvat u prostoru. Iznimno, kada rješenje donosi Ministarstvo ili za koje je zakonom, odnosno odlukom Vlade utvrđeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, stranke su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se donosi rješenje i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode i jedinica lokalne samouprave na čijem se području planira zahvat u prostoru).

U svrhu utvrđivanja ispunjava li građevina, odnosno njezina funkcionalna jedinica uvjete propisane posebnim propisima za novu namjenu, nadležno upravno tijelo odnosno Ministarstvo obavlja očevid na koji radi izdavanja potvrde s tim u vezi poziva tijela i/ili osobe koje prema posebnim propisima u postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđuju posebne uvjete.

Potvrdu tijelo, odnosno osoba određena posebnim propisom, izdaje usmeno na zapisnik prilikom očevida, a ako to nije moguće, upravno tijelo odnosno Ministarstvo određuje rok od 15 dana za izdavanje potvrde pisanim putem, odnosno za odbijanje njezinog izdavanja. Rješenje o odbijanju izdavanja potvrde tijelo, odnosno osoba određena posebnim propisom dostavlja nadležnom tijelu i investitoru.

Smatra se da je građevina, odnosno njezina funkcionalna jedinica izgrađena u skladu s posebnim propisima ako se tijelo i/ili osoba određena posebnim propisom ne odazove pozivu za očevid, odnosno ako u roku 15 dana nadležnom upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu ne dostavi potvrdu ili rješenje kojim se odbija izdavanje iste.