c S
U središtu

Povremeni rad redovnih učenika

01.09.2011 Povremeni rad redovnih učenika reguliran je Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, koji je provedbeni propis Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Posredovanje za povremeni rad redovnih učenika obavlja srednjoškolska ustanova. Posredovanje obuhvaća:

1. obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovnih učenika srednjoškolskih ustanova za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje,

2. vođenje očevidnika učenika-članova i obavljenih posredovanja,

3. obračun i naplata od naručitelja učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje;

4. isplata punog iznosa zarade učeniku bez naknade.

Bitno je napomenuti da za posredovanje za rad maloljetnog redovnog učenika srednjoškolska ustanova mora imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika), a za učenika mlađeg od 15 godina i pisanu suglasnost inspektora rada.

Sporazum iz članka 2. stavka 3. Pravilnika (a to je onaj koji sklapaju srednjoškolske ustanove kao uvjet za obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika u zemlji, a iznimno i za redovne učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, i koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad, a za koje posredovanje im treba dozvola ministarstva nadležnog za rad), uz opće uvjete poslovanja srednjoškolske ustanove, mora sadržavati i uglavke kojima se:

1) ovlašćuje srednjoškolska ustanova koja obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika na temelju dozvole iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika da obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika druge srednjoškolske ustanove sa sjedištem u istoj županiji, i

2) utvrđuje način dostave i obrade podataka o redovnim učenicima srednjoškolske ustanove koja ovlašćuje drugu srednjoškolsku ustanovu koja obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika na temelju dozvole iz članka 2. stavka 5. Pravilnika, isključivo u skladu s propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka.

Navedeni sporazum srednjoškolska ustanova koja obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika na temelju dozvole ministarstva nadležnog za rad može sklopiti s više srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji. Srednjoškolska ustanova koja na temelju sporazuma obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika druge srednjoškolske ustanove sa sjedištem u istoj županiji, iste obavlja bez naknade.

Nadalje, srednjoškolska ustanova koja ovlašćuje drugu srednjoškolsku ustanovu koja obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika na temelju dozvole ministarstva nadležnog za rad, ne može tražiti isplatu naknade od naručitelja posla, koja inače ne smije biti veća od 10% od iznosa učenikove zarade.

Također, srednjoškolska ustanova koja na temelju sporazuma obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika druge srednjoškolske ustanove sa sjedištem u istoj županiji, dužna ga je dostaviti ministarstvu u roku od 30 dana od dana sklapanja.

Što se samog rada učenika tiče, treba reći da se o povremenom radu redovnog učenika sklapa ugovor koji nosi naziv: „Ugovor o povremenom radu redovnog učenika“ (u nastavku; Ugovor). Ugovor sklapa učenik uz supotpis zakonskog zastupnika i naručitelj posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.

Ugovor mora sadržavati broj rješenja kojim je izdana dozvola za posredovanje, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade.

Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka, s tim da je srednjoškolska ustanova dužna primjerak ugovora dostaviti mjesno nadležnom inspektoru rada u roku od tri dana od dana sklapanja ugovora.

Puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno, osim iznimno, kada puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno.

Pravilnikom su regulirani i pravo na stanku, dnevni i tjedni odmor. Naime, maloljetni redovan učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta. Između dva uzastopna radna dana maloljetni redovan učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno. Maloljetni redovan učenik, također, ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno.

Što se noćnog rada tiče, valja naglasiti da Pravilnik izričito zabranjuje rad maloljetnog redovnog učenika u vremenu od 20 sati uvečer i 6 sati prije podne.

Srednjoškolska ustanova uručuje učeniku Ugovor prije početka rada. Naručitelj posla dužan je ovjeriti i dopuniti Ugovor sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.

Bitno je naglasiti da je Ugovor za srednjoškolsku ustanovu vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:

1. zarade za obavljeni rad redovnog učenika,

2. doprinosa za slučaj ozljede na radu redovnog učenika odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima,

3. naknade za srednjoškolsku ustanovu koja ne može biti veća od 10% od iznosa učenikove zarade, koja se može naplatiti samo od naručitelja i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda.

Ujedno, srednjoškolska ustanova ima pravo i dužnost zaštititi redovnog učenika kod potraživanja zarade za obavljeni rad. Nakon što naručitelj valjano potvrdi obavljanje rada, srednjoškolska ustanova solidarno s naručiteljem odgovara za obveze naručitelja prema redovnom učeniku.

Na kraju treba istaknuti da je srednjoškolska ustanova dužna svim redovnim učenicima za koje posreduje za povremeni rad izdati člansku iskaznicu i voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju u skladu sa člankom 20. stavkom 1., 2., 4., 5. i 6. Pravilnika.