c S
U središtu

Obveza preoblikovanja u športsko dioničko društvo

22.09.2011 Zakonom o športu uređuje se sustav športa i športske djelatnosti. Sukladno Zakonu, sustav športa čine fizičke i pravne osobe te školska športska društva. U članku donosimo više o zakonskim odredbama kojima je reguliran pravni položaj profesionalnih športskih klubova.

Novi Zakon o športu stupio je na snagu u srpnju 2006. godine te je njime reguliran pravni položaj športskih društava. Zakonom se taksativno navode športske djelatnosti te propisuju ustrojbeni oblici športskih društava.

Da bi pravna osoba mogla obavljati športsku djelatnost mora biti registrirana za obavljanje jedne od djelatnosti propisanih zakonom, a to su: sudjelovanje u športskom natjecanju, športska priprema, športska rekreacija, športska poduka, organiziranje i vođenje športskog natjecanja i upravljanje i održavanje športskom građevinom.

Pravna osoba koja sudjeluje u športskim natjecanjima mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima, a po svome ustrojbenom obliku mora biti osnovana kao udruga ili dioničko društvo. Odredbom članka 24. Zakona uvodi se jasna razlika između profesionalnih i amaterskih športskih klubova.

Profesionalni športski klub je pravna osoba registrirana za obavljanje športske djelatnosti sudjelovanja u športskom natjecanju ako ima sklopljene ugovore o profesionalnom igranju s više od 50% registriranih sportaša u seniorskoj konkurenciji u odnosu na broj prijavljenih športaša za natjecateljsku godinu. Takva pravna osoba mora se obavezno upisati u Registar profesionalnih športskih klubova koji vodi nadležno ministarstvo.

Stupanjem na snagu Pravilnika o Registru profesionalnih športskih klubova, dana 8. veljače 2007. godine, nastala je pravna obveza za upis profesionalnih športskih klubova u registar. Nakon upisa u Registar, Zakon nameće obvezu profesionalnim športskim klubovima da u roku od dva mjeseca provedu reviziju sukladno članku 40. kako bi se utvrdilo ispunjava li takav klub uvjete za obvezno preoblikovanje u športsko dioničko društvo.

Zakon kumulativno postavlja dva uvjeta koji moraju biti ispunjeni za obvezatno preoblikovanje udruge u športsko dioničko društvo, a to su:

1. da se radi o profesionalnom športskom klubu u smislu članka 24. ovoga Zakona u nogometu, košarci i rukometu i da je izdano rješenje o upisu u Registar profesionalnih športskih klubova,

2. da na temelju revizije iz članka 40. Zakona proizlazi da su se kod športskog kluba-udruge za natjecanje stekli uvjeti za pokretanje stečajnog postupka prema posebnim propisima, a on nije pokrenut, odnosno da se postojanje navedenih uvjeta može utvrditi i na temelju dokumenata koje je športski klub-udruga za natjecanje obvezan slati Povjerenstvu u skladu sa člankom 24. stavkom 6. ovoga Zakona ili da se na temelju godišnjega financijskog izvješća i godišnjega revizorskog izvješća utvrdi da postoje uvjeti za pokretanje stečajnog postupka, a on ne bude pokrenut ni u roku od 30 dana od dana kada su ti uvjeti ostvareni.

Dakle, na temelju predmetnog Zakona, obvezatno preoblikovanje profesionalnih športskih klubova u trgovačka društva nastaje samo ako takav profesionalni klub, pored upisa u Registar, ispunjava uvjete iz Stečajnog zakona za otvaranje stečajnog postupka. Budući da se naši profesionalni športski klubovi većim ili manjim dijelom financiraju iz prihoda jedinca lokalne i područne samouprave odnosno proračuna Grada Zagreba, teško je očekivati da bi takva udruga mogla doći u poziciju da bude nesposobna za plaćanje odnosno da bude prezadužena.

Ovakvo stanje u hrvatskom profesionalnom sportu ima i daljnjih posljedica na prihode državnog proračuna. Naime, na temelju članka 2. stavka 6. Zakona o porezu na dobit, udruga kao neprofitna organizacija nije obveznik plaćanja poreza na dobit. Takva pravna rješenja dovode do situacije da porezni obveznici moraju financirati profesionalne sportske klubove koji ostvaraju prihode svojim poslovanjem, ali takvi prihodi se ne oporezuju niti se novac koji prihoduju profesionalni športski klubovi vraća u državni proračun.

Mišljenja smo bi se intervencijom u Zakon o športu moglo prisiliti profesionalne športske klubove na preoblikovanje u dionička društva. Na taj način poslovanje jednog profesionalnog športskog kluba bilo bi puno transparentije, njihov položaj kao pravnog subjekta koji posluje na tržištu bio bi izjednačen s položajem ostalih pravnih subjekata, a država bi od poslovanja takvih profesionalnih klubova imala izvor poreznog prihoda.

Daniel Deković, dipl. iur.