c S
U središtu

Utjecaj pokretanja postupka legalizacije na obustavu izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade

08.06.2012 Jedno od rješenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se i na dodatni način nastoji omogućiti legalizacija što većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada, obvezni je prekid postupka izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade u slučaju pokretanja postupka legalizacije nezakonite gradnje (članak 31.). Pogledajmo na koje se situacije predmetna odredba na odnosi.

Pomalo kontroverznim Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11 – dalje: ZPNIZ), koji je stupio na snagu u kolovozu 2011. godine, na još jedan način pokušava se učiniti legalnom sva ona gradnja u Republici Hrvatskoj, uz iznimke na izuzetim područjima, koja je nastajala i nemilice bujala (a nerijetko i nagrđivala prostor Republike Hrvatske) zadnjih nekoliko desetljeća. S obzirom na to da su u primjeni ZPNIZ-a uočene brojne nedorečenosti i propusti, Nacrt prijedloga zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je bio na javnoj raspravi tijekom travnja i početkom svibnja 2012., poslan je u saborsku proceduru (Vlada Republike Hrvatske prihvatila ga je na svojoj 30. sjednici održanoj 6. lipnja 2012.).

Jedno od rješenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kojim se i na dodatni način nastoji omogućiti legalizacija što većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada, obvezni je prekid postupka izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade u slučaju pokretanja postupka legalizacije nezakonite gradnje.

Naime, prema članku 31. ZPNIZ-a, građevinski inspektor rješenjem će prekinuti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade donesenog na temelju propisa kojim se uređuje gradnja do pravomoćnog završetka postupka za donošenje rješenja o izvedenom stanju. U slučaju da postupak legalizacije završi donošenjem rješenja o izvedenom stanju, građevinski inspektor po pravomoćnosti tog rješenja obustavit će postupak izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade.

U slučaju da postupak legalizacije pravomoćno završi odbijanjem ili odbacivanjem zahtjeva, građevinski inspektor nastavit će izvršenje rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade. Treba reći i to da se u rok zastare izvršenja rješenja o uklanjanju ne uračunava vrijeme trajanja prekida postupka.

Pritom treba napomenuti da se navedena odredba odnosi samo na postupak izvršenja, a ne i na zakonitost i pravilnost inspekcijskog rješenja. O tome se nedavno raspravljalo u jednom upravnosudskom postupku, u kojem je odlučivao Upravni sud u Rijeci, u predmetu broj UsI-21/12-9 od 23. veljače 2012.

U obrazloženju navedene odluke među ostalim je navedeno:

„Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u P. za područje I. ž. od 22. kolovoza 2011. naređeno je tužitelju da u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja ukloni zidanu garažu, zidano otvoreno ognjište i nadstrešnicu, sve izgrađeno bez pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja, građevinske dozvole, odnosno bez potvrđenog glavnog projekta, na k. č. 2623/11 k. o. K.

Protiv navedenog prvostupanjskog rješenja od 22. kolovoza 2011. tužitelj je podnio žalbu, koja je rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 25. listopada 2011. odbijena kao neosnovana.

Nisu osnovani navodi tužitelja iz tužbe u kojima ističe da prilikom donošenja osporenog upravnog akta od 25. listopada 2011. nisu primijenjene odredbe čl. 6., 7. i 31. ZPNIZ-a, jer navedene odredbe tog zakona nisu od utjecaja za drugačije rješenje ovog upravnog spora, budući da se navedene odredbe ne odnose na zakonitost i pravilnost inspekcijskog rješenja (od 22. kolovoza 2011., a time i rješenja od 25. listopada 2011.) o čemu se rješava u ovom sporu, već samo na postupak njegovog izvršenja.

Neosnovano, pri tome smatra tužitelj da je građevinski inspektor sukladno odredbi čl. 31. st. 1. i 2. ZPNIZ bio dužan prekinuti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađenih objekata, jer se u konkretnom slučaju ne radi o postupku izvršenja rješenja o uklanjanju, koje ima u vidu navedena zakonska odredba, niti je tužitelj dokazao da je pokrenuo postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju, čak štoviše i u postupku pred upravnim tijelima kao i u ovom upravnom sporu tužitelj je naveo da tek namjerava podnijeti zahtjev za donošenje tog rješenja.

Međutim, navedeno će biti relevantno samo u postupku izvršenja rješenja o uklanjanju i to ukoliko tužitelj dokaže da je pokrenuo postupak za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade s osnova odredbi ZPNIZ, pa će tada građevinski inspektor prekinut rješenjem postupak izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade u skladu s odredbama čl. 31. st. 1. tog zakona kojim se uređuje gradnja do pravomoćnog završetka postupka za donošenje rješenja o izvedenom stanju. U slučaju da se postupak iz st. 1. tog članka završi donošenjem rješenja o izvedenom stanju, građevinski inspektor će po pravomoćnosti tog rješenja obustaviti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade (čl. 31. st. 2. ZPNIZ), dok u situaciji da postupak iz st. 1 navedenog članka pravomoćno završi odbijanjem ili odbacivanjem takvog zahtjeva, građevinski inspektor će nastaviti s izvršenjem rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade kako je to propisano u st. 3. navedenog članka.“