c S
U središtu

Zapreke za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u vezi dospjelih nepodmirenih obveza potencijalnog zakupnika

17.10.2012 Bitan dio Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora odnosi se na uređivanje zakupa poslovnog prostora. U vezi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora pravnih osoba javnog prava, kao titulara vlasništva poslovnog prostora, postoje određene specifičnosti koje se na druge subjekte inače ne odnose.

Naime, člankom 4. stavkom 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora propisano je da ugovor o zakupu poslovnoga prostora Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Pritom se postavljaju neka pitanja, npr. koje su to sve dospjele nepodmirene obveze, kako dokazati da dugovanja nema te smije li jedinica lokalne samouprave tu odredbu proširiti i na nepodmireni dug prema pravnim osobama u svom vlasništvu.

S obzirom na činjenicu da zakonodavac u navedenoj odredbi nije precizirao o kojim se obvezama radi, svaka dospjela nepodmirena obveza, bez obzira na vrstu (ugovorne - iz svih ranijih ugovora, a ne samo onih o zakupu, izvanugovorne, porezi, doprinosi, naknade, pristojbe i sve vrste javnih davanja), može biti prepreka zaključenju ugovora o zakupu. Upitna je opravdanost zabrane davanja prostora u zakup koja će onemogućiti iskorištavanje prostora (i dobivanje prihoda od zakupnine) zbog nekog spornog potraživanja manjeg iznosa. Sve dok prostor nije u zakupu, vlasnik je na gubitku, a taj gubitak može biti i mnogo veći od iznosa o kojem se vlasnik prostora i potencijalni zakupac eventualno spore (pitanje ekonomske opravdanosti zabrane nije zanemarivo).

Vezano uz odobrenje odgode plaćanja obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao premošćenje prepreke za odabir nekog ponuđača kao zakupnika, valja ukazati na mogućnost ishođenja odgode plaćanja duga, sukladno nedavno donesenoj Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 76/12), prema kojoj je moguća odgoda plaćanja duga, koji se, prema toj Uredbi, ne odnosi na dug i potraživanja s osnove javnih davanja, izuzev onih s osnove naknada za koncesije. Odgodu plaćanja tih javnih davanja moguće je ishoditi sukladno posebnim (poreznim i drugim) propisima.

Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave svojim općim aktima (odlukama o davanju u zakup poslovnoga prostora) trebaju precizirati što će tražiti kao dokaz da nema dugovanja. Prvenstveno bi to trebala biti potvrda Porezne uprave ili upravnog odjela za financije i proračun jedinice lokalne samouprave da zakupac nema nepodmirenih obveza. Moguće bi bilo tražiti i samo ovjerenu izjavu ponuditelja kojom izjavljuje da nema dospjelih nepodmirenih obveza, uz to da zakupodavac sam provjerava ima li ponuditelj dospjelih nepodmirenih potraživanja.

Ujedno smatramo da je zakonodavac ostavio mogućnost da se primjena zabrane proširi i na dugovanja prema pravnim osobama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Opća zabrana u tom smislu može biti propisana odlukama o davanju u zakup poslovnog prostora pojedinih jedinica. Isto tako, smatramo da je moguće da se i bez takve opće zabrane, u pojedinim javnim natječajima to odredi kao uvjet.