c S
U središtu

Lovačko društvo kao zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu jedinice lokalne samouprave

29.10.2012 Jedno od pitanja u primjeni propisa o zakupu poslovnog prostora je na koji se način daje poslovni prostor u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kada je potencijalni zakupnik lovačko društvo koje je osnovano kao udruga građana, a nije vlasništvu niti osnovano od strane te jedinice lokalne samouprave.

U primjeni propisa iz područja zakupa poslovnog prostora, kao i u primjeni svakog drugog propisa, ima puno različitih situacija na koje je nekad lakše, a nekad teže primijeniti propise.

Jedna od njih odnosi se na davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kad se kao potencijalni zakupnik pojavljuje lovačko društvo. Stoga se nužno nameće pitanje na koji se način daje poslovni prostor u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kada je potencijalni zakupnik lovačko društvo koje je osnovano kao udruga građana, a nije vlasništvu niti osnovano od strane te jedinice lokalne samouprave? Naime, u jednom konkretnom slučaju lovačko društvo je tražilo od jedinice lokalne samouprave u zakup poslovni prostor na 25 godina, bez provođenja javnog natječaja, što predviđa članak 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11).

Na početku treba reći da je člankom 6. stavkom 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora propisano da se poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daje u zakup putem javnoga natječaja. No, od tog pravila postoji i iznimka.

Naime, prema članku 6. stavku 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Iz navedene situacije ne može se zaključiti da se navedena odredba može primijeniti na lovačko društvo. Naime, kada se radi o lovačkom društvu  treba reći da je lovačko društvo udruga građana dobrovoljno udruženih u cilju unapređenja, uzgoja, zaštite, lova i iskorištavanja divljači i njezinih dijelova, bez namjere stjecanja dobiti. Budući da se radi o udruzi koja je osnovana temeljem Zakona o udrugama i Zakona o lovstvu, a u tim propisima nismo našli da bi se radilo o pravnoj osobi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, smatramo da se lovačkom društvu poslovni prostor u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ne smije dati bez provođenja javnog natječaja.

Dakle, lovačko društvo ne može dobiti u zakup poslovni prostor od jedinice lokalne samouprave u njezinom vlasništvu bez provedbe javnog natječaja, pozivajući se na članak 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, budući da se ne radi o pravnoj osobi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, već o udruzi građana.