c S
U središtu

Novosti u Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina

03.01.2013 Na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici Hrvatskog sabora donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Zakon je donesen zbog neusklađenih odredbi u nacionalnom zakonodavstvu s odredbama Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina u prvom redu reguliran je status posrednika u prometu nekretninama i to tako da se posrednici koji obavljaju djelatnost posredovanja u prometu nekretnina na teritoriju država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru izjednačavaju s posrednicima u prometu nekretnina registriranih na teritoriju Republike Hrvatske. Također, izmijenjenim člankom 4. Zakona izmijenjeni su uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. Tako je sada za posrednike koji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretninama države u kojoj imaju poslovni nastan propisano da, prije početka obavljanja djelatnosti posredovanja na teritoriju Republike Hrvatske, dostave prethodnu pisanu izjavu o namjeri obavljanja navedene djelatnosti.

Ujedno je uvedena obveza posrednika koji je ispunio uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina da jednom godišnje Hrvatskoj gospodarskoj komori dostavi dokumentaciju iz koje proizlazi da nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina (temeljni akt društva, društveni ugovor ili statut, odnosno obrtnica, ugovor o radu s ovlaštenim agentom te ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika), čime bi se riješilo ažuriranje Registra posrednika i evidencije stvarnih posrednika.

Nadalje, novelom Zakona donesene su izmjene i u pogledu osnovnih sastavnih dijelova ugovora o posredovanju u prometu nekretnina. Naime, sada se propisuje ugovaranje posredničke naknade i u slučajevima isključivog posredovanja kada za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopi mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, a što do sada nije bilo propisano, već je takvom posredniku nalogodavac bio dužan platiti samo stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja.

Izmijenjeni su i opći uvjeti poslovanja u pogledu prostora u kojima se obavlja posrednička djelatnost. Sada posrednik mora poslovati u prostoru koji je primjeren za uredsko poslovanje i koji je u cijelosti odvojen od prostora drugih namjena (stambeni, proizvodni, skladišni i sl.), a mora imati i izdvojeni prostor za povjerljive razgovore.

Isto tako, izmijenjena je odredba koja se odnosi na obveze posrednika u prometu nekretnina temeljem ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, budući da je ova odredba predmet postupka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske za ocjenu usklađenosti s Ustavom, kojoj su prigovorene preširoko postavljene obveze posrednika u smislu da prelaze granice danih ovlaštenja u pogledu obavljanja poslova posredovanja.

Uvodi se novina u pogledu pregovora za sklapanje posla i naknadom štete. Naime, nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

Izmijenjena je i odredba o visini posredničke naknade, odnosno provizije te se navedena naknada za posredovani posao prepušta slobodnom ugovaranju stranaka i liberalizaciji na tržištu nekretnina. Do sada je najviši iznos posredničke naknade iznosio 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

Povrh navedenog, izvršeno je i usklađenje odredbi Zakona o posredovanju u prometu nekretnina s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Budući da nema drugostupanjskog tijela, pravo na žalbu isključeno je sukladno mogućnosti utvrđenoj u članku 105. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku.

I konačno, novelom Zakona propisuje se imenovanje liste ispitivača za provedbu stručnog ispita za agenta u posredovanju u prometu nekretnina iz reda stručnjaka za pojedina područja ispitnih predmeta.