c S
U središtu

Iznajmljivanje suvlasničkog dijela kuće

21.01.2013 Budući da najamne odnose regulira Zakon o najmu stanova koji kao predmet najma propisuje stan ili dio stana, razmatra se mogućnost iznajmljivanja idealnog dijela kuće.

Najamne odnose nekretnina regulira Zakon o najmu stanova, ali i Zakon o obveznim odnosima. Naime, člankom 1. i 2. Zakona o najmu stanova propisano je da se njime uređuju prava i obveze u vezi s najmom i korištenjem stana ili dijela stana. Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.

Dakle, nedvojbeno je da predmet najma (nekretnine) može biti stan ili dio stana. No, postavlja se pitanje može li se ugovor o najmu kuće sklopiti samo s jednim suvlasnikom na njegovom suvlasničkom dijelu (1/2)? U tom slučaju, iako se izričito radi o kući, a ne o stanu, smatramo da bi se na najamne odnose trebale primarno primijeniti odredbe Zakona o najmu stanova.

Naime, kao i stan, i kuća je skup prostorija namijenjenih za stanovanje sa sporednim prostorijama (primjerice, smočnica), s posebnim ulazom. Također, ako kuću u naravi čini nekoliko etaža koje predstavljaju zasebne stanove, opet će se primijeniti odredbe Zakona o najmu stanova. Dakle, moguće je da suvlasnici posjedovno jesu podijeljeni, ali vlasnički ne, odnosno nije uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela nekretnine.

U tom pravcu treba ići odgovor na ovo pitanje. Naime, člankom 42. stavkom 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da svim suvlasnicima pripada pravo na suposjed stvari, ali oni mogu odlučiti da će međusobno podijeliti posjed stvari i/ili izvršavanje svih ili nekih vlasničkih ovlasti glede nje.

Dakle, moguće je da u konkretnom slučaju postoji sporazum o suposjedu kuće na način da je njime određeno da će svaki od suvlasnika posjedovati točno određeni dio kuće na ime svog suvlasničkog dijela (npr. 1. kat Petar, a 2. kat Branko), pa bi davanje 1/2 kuće u najam bilo provedivo u stvarnosti, iako suvlasnici nisu vlasnički podijeljeni. Međutim, ako među suvlasnicima takav sporazum ne postoji, postavlja se pitanje kako je moguće uzeti u najam 1/2 suvlasničkog dijela kuće, odnosno kako se takav najam može izvršavati samo na suvlasničkom dijelu nekretnine.

Dakle, davanje u najam idealnog dijela kuće moguće je i provedivo ako između suvlasnika postoji sporazum o suposjedu nekretnine, prema kojem svaki od suvlasnika posjeduje i koristi točno određeni fizički dio kuće koji odgovara njegovom suvlasničkom dijelu.