c S
U središtu

Legalizacija građevine bez stropa, pokrova ili krovne konstrukcije

28.01.2013 U vezi legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, pitanja upućena nadležnom ministarstvu za graditeljstvo i prostorno uređenje često se odnose na to što se treba i može legalizirati.

Što se smatra „nezakonito izgrađenom građevinom“ definira članak 2. stavak 1. i 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12):

„(1) Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

(2) Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.“

U vezi jednog upita o mogućnosti ozakonjenja zgrade prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), evidentirane na digitalnoj ortofoto karti na dan 21. lipnja 2011., na kojoj je nakon spomenutog datuma postavljen crijep na krovu, nadležno Ministarstvo istaknulo je (Klasa: 350-01/12-02/459 od 6. rujna 2012.) da ako su radovima koji su izvedeni do spomenutog datuma u potpunosti definirani vanjski gabariti zgrade, tj. ako su izvedeni radovi nužni za ozakonjenje zgrade, činjenica što su, nakon spomenutog datuma, izvedeni dodatni radovi, tj. postavljen crijep na krovu, prema pravnom shvaćanju Ministarstva, nije od utjecaja na mogućnost donošenja rješenja o izvedenom stanju, s time da naknadno izvedeni radovi nisu predmet ozakonjena.

Također, Ministarstvo skreće pozornost na odredbu članka 34. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), prema kojoj se nezavršena zgrada, odnosno nezavršeni dio zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, može bez lokacijske dozvole odnosno rješenja o uvjetima građenja završiti u okviru ozakonjenih gabarita te se na istoj može izvesti fasada te ravni, kosi ili zaobljeni krov bez nadozida. Za završetak zgrade, odnosno dijela zgrade druge namjene potrebno je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ishoditi rješenje o uvjetima građenja odnosno lokacijsku dozvolu.

Nadalje, povodom upita u vezi ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade bez stropa ili krovne konstrukcije, Ministarstvo je uputilo na navedeni članak 2. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), odnosno na definiciju što se smatra nezakonito izgrađenom građevinom koja može biti predmet ozakonjenja.

Sukladno citiranoj odredbi, Ministarstvo ističe (Klasa: 360-01/12-02/539 od 24. listopada 2012.) da se građevina koja do 21. lipnja 2011. godine ima izvedene temelje sa zidovima, a nema stropa, tzv. prva ploča, ne smatra nezakonito izgrađenom zgradom niti se ona može ozakoniti sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.