c S
U središtu

Ostvarivanje prava na naknadu plaće nakon isteka tri godine neprekidnog bolovanja po istoj dijagnozi

05.02.2013 Jedan od uočenih problema u praksi u području zdravstvenog osiguranja i radnih odnosa je svakako nedorečenost članka 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a glede ostvarivanja prava na naknadu plaće nakon isteka tri godine neprekidnog bolovanja po istoj dijagnozi.

Članak 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuje da osiguranik ima pravo na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, po istoj dijagnozi bolesti, u maksimalnom trajanju tri godine bez prekida. Dakle, nakon tri godine osiguranik gubi pravo na naknadu od HZZO-a. Međutim, ta činjenica, prema tumačenju HZZO-a ne znači automatski da će izabrani doktor opće medicine zaključiti bolovanje i proglasiti osiguranika radno sposobnim.

Postavlja se pitanje što nakon 3 godine? Je li radnik samim time što nije propisana izričita obveza isplate naknade za bolovanje i nakon 3 godine, postaje radno sposoban ili ne? Ima li i dalje pravo na naknadu za bolovanje i ako da, od koga?

Na početku treba reći da nigdje u Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju nije propisana obveza da poslodavac mora plaćati naknadu osiguraniku nakon proteka roka od tri godine, a to je jedini Zakon koji to pitanje može i mora rješavati. S druge strane, člankom 87. Zakona o radu propisano je da za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom, radnik ima pravo na naknadu plaće, a ako Zakonom o radu, drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca. Prema toj odredbi proizlazi da radnik ipak ne bi smio ostati bez naknade plaće za vrijeme dok ne radi i preko 3 godine.

Takvo stajalište zastupa Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, što pokazuje i sljedeće mišljenje od 4. rujna 2012.:

Zakonom o radu kao općim propisom kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj nije propisan iznos naknade plaće za vrijeme trajanja bolovanja, već je navedeno pitanje regulirano Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Navedenim Zakonom je ujedno i riješeno pitanje načina isplate naknade plaće.

Međutim, ukoliko se radnik nalazi na bolovanju duže od tri godine, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je prestao s isplatom naknade plaće, mišljenja smo da u tom slučaju dolazi do primjene odredbe članka 87. Zakona o radu prema kojoj radnik za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom ima pravo na naknadu plaće. Ako Zakonom o radu ili nekim drugim zakonom, propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca. U slučaju da radnik u tom tromjesečnom razdoblju nije ostvarivao pravo na plaću, mišljenja smo da mu se iznos naknade plaće određuje u odnosu na plaću koju bi radnik ostvario da je u tom razdoblju radio.“

Dakle, stajališta o ovom pitanju su oprečna, međutim, možemo konstatirati da u pogledu razdoblja u kojima radnik iz opravdanih razloga ne radi, a za koje se naknada isplaćuje na teret poslodavca, Zakon o radu upućuje na primjenu posebnog zakona, propisa, kolektivnog ugovora ili ugovora o radu, a kako to u Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, kao posebnom Zakonu nije definirano, očito postoji pravna praznina, i to na štetu radnika.

Na ovaj problem posebno su ukazivali predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca. Prema najnovijim saznanjima, zajedničkom suradnjom Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Ministarstva zdravlja pokrenuta je inicijativa za dopunu te pravne praznine, pa je za nadati se da će uskoro biti donesena odgovarajuća odredba u Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Postojanje te inicijative dokazuje i mišljenje Ministarstva zdravlja, KLASA: 053-02/12-01/1102, URBROJ: 534-10-12-2, Zagreb, 3. listopada 2012.:

„Povodom Vašeg dopisa kojim pozivajući se na odredbe članka 27. i 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te članka 87. stavka 2. Zakona o radu postavljate upit na koji je način regulirano pitanje ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, a nakon proteka roka od tri godine neprekidnog bolovanja zbog iste dijagnoze bolesti, izvješćujemo Vas sljedeće.

Prema odredbi članka 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kao što ste i sami konstatirali u svom dopisu, nakon navršenih tri godine neprekidnog bolovanja zbog iste dijagnoze bolesti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje više nema obvezu isplaćivati naknadu plaće osiguraniku. Isto tako Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, a niti Zakonom o radu nije utvrđena obveza poslodavca da nakon toga roka isplaćuje naknadu plaće radniku na teret svojih sredstava.

Slijedom navedenoga, budući da nijednim važećim zakonskim propisom nije utvrđen obveznik obračuna i isplate naknade plaće za vrijeme bolovanja nakon isteka roka utvrđenog člankom 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kao niti na teret čijih bi se sredstava ta naknada plaće isplaćivala, Ministarstvo zdravlja je kod nadležnih tijela iniciralo pokretanje postupka za žurno usklađivanje važećih zakonskih propisa iz područja radnih odnosa, mirovinskog osiguranja te zdravstvenog osiguranja, a sve u cilju zbrinjavanja osiguranika koji prema propisima obveznog zdravstvenog osiguranja više ne ostvaruju pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.