c S
U središtu

Novo uređenje minimalne plaće

06.05.2013 Nedavno je donesen novi Zakon o minimalnoj plaći. Objavljen je u Narodnim novinama broj 39/2013 od 3. travnja 2013. godine i on određivanje visine minimalne plaće, nakon gotovo pet godina, mijenja iz temelja, budući da je dosadašnji Zakon o minimalnoj plaći (NN 67/08) institut minimalne plaće temeljio na posve drukčijim premisama.

Oko minimalne plaće socijalni partneri dugo su usuglašavali stajališta, i prema napisima u medijima i u stručnim publikacijama, proizlazi da su nezadovoljni novim uređenjem minimalne plaće ostali – poslodavci.

Naime, novi Zakon o minimalnoj plaći minimalnu plaću definira isključivo kao socijalno zaštitni instrument, te je propisano da će se kao relevantni statistički podaci za utvrđenje početne razine minimalne plaće uzeti u obzir sljedeći podaci:

1. podaci o mjesečnom pragu rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo u 2011. godini,

2. broj članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj,

3. omjer ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broj aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj te

4. promjena prosječnog indeksa potrošačkih cijena dobara u 2012. u odnosu na 2011. godinu.

Osnovica za izračun minimalne plaće utvrđuje se kao bruto iznos umnoška mjesečnog praga rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo i broja članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, podijeljenog s omjerom ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broja aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Iznos minimalne plaće utvrđuje se preračunavanjem osnovice za izračun minimalne plaće u bruto iznos na način da se neto iznos osnovice za izračun minimalne plaće uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prosječnu stopu prireza od 10%, uz primjenu osobnog osnovnog odbitka prema posebnom propisu.

Treba napomenuti da je prema članku 5. novog Zakona o minimalnoj plaći visinu minimalne plaće za 2013. godinu Uredbom utvrdila Vlada Republike Hrvatske. Naime, Uredba o visini minimalne plaće donesena je na sjednici Vlade RH, 25. travnja 2013. Prema Uredbi, visina minimalne plaće za razdoblje od dana stupanja na snagu Uredbe (1. lipnja 2013.) do 31. prosinca 2013. godine, u bruto iznosu iznosit će 2.984,78 kuna. Visina minimalne plaće do 31. svibnja 2013. godine iznosi 2.814,00 kn (Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. u Republici Hrvatskoj).

Što se daljnjih godina tiče, Vlada Republike Hrvatske visinu minimalne plaće za 2014. i svaku sljedeću kalendarsku godinu treba utvrditi uredbom, na prijedlog ministra nadležnog za rad, u svezi s čim u Zakonu o minimalnoj plaći postoji izričita odredba da se minimalna plaća ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu. Ministar nadležan za rad će, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, Vladi Republike Hrvatske predložiti visinu minimalne plaće.

Na kraju treba reći da se iznimno od navedenog kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog Uredbom za ovu, 2013., kao i za 2014. i sljedeće godine. Pritom valja napomenuti da tako umanjeni iznos minimalne plaćene može biti manji od devedeset pet posto iznosa propisanog uredbom za 2013. i sljedeće godine (dakle, ne može biti niža od 2.835,54 kune). U slučaju ugovaranja niže minimalne plaće od propisane, ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11 i 82/12) o primjeni za radnika najpovoljnijeg prava.