c S
U središtu

Pronalaženje izvora sekundarnog zakonodavstva EU

24.05.2013 Na primjeru prestanka važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate, u članku ukratko objašnjavamo kako na pravnom portalu IUS-INFO pronaći važeću Uredbu (EZ-a) ako se u obrazloženju Prijedloga zakona zakonodavac poziva na Uredbu (EZ-a) koja više nije na snazi.

Zakonom o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate, koji je stupio na snagu 22. travnja 2004., regulirano je pitanje plovidbe tankera unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske te njihovo pristajanje u hrvatske obalne luke.

Predmetni zakon donesen je na temelju Međunarodne konvencije o sprečavanju zagađivanja (onečišćavanja) mora s brodova, koja je usvojena u Londonu 2. studenoga 1973. Ta Konvencija donesena je u svrhu smanjenja sprječavanja nesreća na moru, osobito u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru koje mogu biti i vrlo često jesu pogubne za biljni i životinjski svijet.

Konvencija ima dva protokola, Protokol iz 1978. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju onečišćenja s brodova iz 1973. i Protokol iz 1997. godine kojim se mijenja i dopunjava Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova, kako je preinačena Protokolom iz 1978. Od osobite je važnosti Protokol iz 1978. godine kojim je, osim inspekcijskog nadzora plovila, uvedena i obveza uvođenja tankera s dvostrukom oplatom u trgovačku mornaricu zemalja potpisnica te regulirano pitanje ispuštanja balastnih voda, koje se mogu ispuštati samo u za to predviđene tankove za prihvat otpadnih tvari, kao i zabrana uplovljavanja zastarjelih plovila u luke država potpisnica.

Konvencija i Protokol I. ratificirani su od strane SFRJ 1985. godine. Republika Hrvatska postala je njihova stranka na temelju Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (objavljene u NN-MU 1/92).

Pristupom Republike Hrvatske Europskoj uniji Zakon o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate više neće biti na snazi, budući da se tada počinje izravno primjenjivati Uredba (EZ-a) br. 417/2002 o ubrzanju postepenoga uvođenja zahtjeva za dvostrukom oplatom, od 18. veljače 2002. te Uredba (EZ) o izmjeni i dopuni br. 1726/2003, od 22. srpnja 2003. (vidjeti Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate, s Konačnim prijedlogom zakona). Predmetne Uredbe prestale su važiti 19. srpnja 2012., a umjesto njih trenutno je na snazi Uredba (EZ) 530/2012 o ubrzanom postepenom uvođenju zahtjeva za dvostrukom oplatom ili ekvivalentnih projektnih zahtjeva za tankere za ulje s jednostrukom oplatom, od 30. lipnja 2012.

U osnovnim podacima o Uredbi (EZ) 1726/2003 vidljivo je da ona više nije na snazi, no svaki dokument sekundarnog zakonodavstava EU sadržava broj svojeg nasljednika odnosno dokumenta koja je trenutno na snazi. Naime, u zbirnim podacima ove Uredbe u kategoriji Promjene vidljiv je podatak Repealed by 32012R0530 koji sadrži oznaku nasljednika Uredbe. Predmetni broj naziva se CELEX i potrebno ga je unijeti u tražilicu sekundarnog europskog zakonodavstva kako bi se dobila uredba koja je nasljednik Uredbe (EZ) 1726/2003. U našem primjeru radi se o Uredbi (EZ) br. 530/2012, od 30. lipnja 2012. U njezinim zbirnim podacima u kategoriji Utjecaji nalaze se svi dokumenti europskog sadržaja na koje je ova Uredba imala utjecaj. Stoga, ako bi se u tražilicu sekundarnog zakonodavstva unio CELEX broj 32002R0417, dobila bi se Uredba (EZ) 417/2002 koja je prethodila Uredbi (EZ) br. 530/2012 koja je na trenutno na snazi.

Završno, radi lakšeg snalaženja, napominjemo da se početni broj u CELEX-u odnosi na različite vrste dokumenta. Primjerice, početni broj 1 označava primarno zakonodavstvo, broj 3 sekundarno zakonodavstvo, broj 5 odnosi se na radne dokumente, a broj 6 na sudsku praksu.

Daniel Deković, mag. iur.