c S
U središtu

Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku obnašanja dužnosti

11.06.2013 Nakon što su završili lokalni izbori, postavlja se pitanje na koji način i po kojoj osnovi ostvariti pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od šest mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika i župana kao i njihovih zamjenika.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u članku 90.a stavku 4. propisuje da osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. Navedena naknada isplaćuje se iz proračuna općine, grada, odnosno županije.

Isto tako, Zakon u stavcima 5. i 6. propisuje da osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno, nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

Prema prijašnjoj odredbi članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01), osobe (općinski načelnik i njegovi zamjenici, gradonačelnik i njegovi zamjenici te župan i njegovi zamjenici) koje svoju dužnost obavljaju profesionalno (za što je trebala odluka predstavničkog tijela sve do prvih neposrednih izbora izvršnih čelnika 2009. godine kada su sami o tome odlučivali), po prestanku dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., 144/12), propisuje se da, neovisno o kakvoj se jedinici radi, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici sami odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno, a propisuje se i mogućnost promjene načina obavljanja dužnosti u tijeku mandata.

Prijedlog rješavanja ostvarivanja prava na naknadu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u članku 90.c propisuje da je pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležan za službeničke odnose, ovlašten za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.

Što to konkretno znači?

Prema našem mišljenju, osoba ovlaštena na ostvarivanje prava na naknadu plaće i staža osiguranja, nakon konačnih rezultata izbora (iako smatramo da nema zapreke i prije osobito kada su rezultati izbora više nego jasni), podnosi nadležnom tijelu, dakle pročelniku upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnom za službeničke odnose, pisani podnesak u kojem ga izvještava o namjeri ostvarivanja prava na naknadu plaće i staža osiguranja u narednom razdoblju po prestanku dužnosti.

Nakon zaprimanja podneska, nadležni pročelnik sukladno članku 90.c Zakona, izdaje deklaratorno rješenje o ostvarivanju tog njegovog prava.

Akt pročelnika o ostvarivanju prava ovlaštene osobe na pravo na naknadu plaće i staža osiguranja iz proračuna općine, grada ili županije u nekom narednom razdoblju (do najviše 6 mjeseci po prestanku obavljanja dužnosti), temeljna je pravna osnova. Naravno da se navedeno pravo ovlaštene osobe ne može i ne smije uskratiti činjenicom da navedenog rješenja nema, ali mišljenja smo da bi forma i u ovom slučaju trebala postojati.

Stoga bi navedeno deklaratorno rješenje moglo izgledati ovako: primjer rješenja o ostvarivanju prava na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku obnašanja dužnosti.

Tomislav Mrle, mag. iur.univ.spec.polit.