c S
U središtu

Radne knjižice odlaze u prošlost – što dalje?

13.06.2013 Budući da će 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska postati punopravnom članicom Europske unije, to je ključni datum za mnoge promjene (koje se odnose na početak ili kraj primjene odredbi) u propisima Republike Hrvatske. To se odnosi i na odredbe o radnoj knjižici koje prestaju vrijediti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, od kada se mijenja i način evidentiranja podataka o radu.

Prema još uvijek važećem članku 299. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11 i 82/12), danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, prestaju važiti odredbe članka 291. i članka 294. stavka 1. podstavka 59. ovoga Zakona (odredba o prekršaju poslodavca ako radniku ne vrati radnu knjižicu kada je to dužan učiniti). Naime, poslodavac je najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, dužan radniku vratiti radnu knjižicu.

Prije povrata radne knjižice, ovlaštena osoba poslodavca dužna je u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te to evidentirati u rubriku »Bilješke«.

Poslodavac koji u navedenom roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nije u mogućnosti radniku vratiti radnu knjižicu, dužan je radnu knjižicu dostaviti uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada prema mjestu izdavanja radne knjižice.

Radnom knjižicom vraćenom radniku na način predviđen ovim člankom, radnik se može koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

Treba reći da će se svi postupci izdavanja radne knjižice, upisa podataka u radnu knjižicu i zamjene radne knjižice, koji do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nisu konačno i pravomoćno dovršeni, obustaviti po službenoj dužnosti, a radna knjižica vratiti radniku na gore opisani način.

Trenutačno su u saborskoj proceduri izmjene i dopune Zakona o radu, koje predviđaju drugačiju evidenciju o podacima radnika. Naime, kako postoji potreba da se podaci o radniku vode u elektronskom obliku, propisana je obveza vođenja elektronske evidencije o podacima radnika, koje će sukladno Konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o radu, voditi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Naime, prema predloženom članku 291.a Zakona o radu, HZMO je dužan u okviru elektronske baze podataka o osiguranicima voditi elektronske zapise s podacima osiguranika koji to svojstvo imaju po osnovi radnog odnosa.

Poslodavac će biti dužan HZMO-u u elektronsku bazu podataka dostaviti podatke o radniku s kojim je zaključio ugovor o radu, kao i sve promjene podataka do kojih dođe tijekom trajanja radnog odnosa, u roku od osam dana od dana početka rada, odnosno nastale promjene.

Istim je člankom propisana obveza ministra rada i mirovinskog osiguranja donijeti pravilnik o sadržaju, načinu upisivanja podataka o radniku i njihovu razmjenu između tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Treba još spomenuti da je HZMO dužan unijeti sve postojeće podatke o radnicima (osiguranicima koji to svojstvo imaju po osnovi radnog odnosa) u elektronsku bazu podataka u roku tri mjeseca od stupanja na snagu navedenog pravilnika.

S obzirom da je do ulaska Hrvatske u EU ostalo još manje od 20 dana, bit će zanimljivo vidjeti primjenu predloženog članka 291.a Zakona o radu u praksi, s obzirom da je prije njegove primjene trebalo organizirati javno informiranje poslodavaca i radnika o promjenama koje će nastupati, načinu prijave kroz elektronsku bazu podataka, rokovima i sl. Pravilnika još nema, a odredba bi se trebala primjenjivati od 1. srpnja 2013. godine, pa je doista dvojbeno kako će se uopće primjenjivati.