c S
U središtu

Dostavljanje obveznih primjeraka u knjižničnu građu

16.08.2013 U knjižničnom poslovanju navode se četiri načina nabave knjižnične građe: kupnja, zamjena, dar i obvezni primjerak. Premda je kupnja nedvojbeno onaj oblik nabave koji bi u najpovoljnijim uvjetima odabrao svaki knjižničar jer omogućuje sustavnost i dosljednost u pribavljanju knjižnične građe, ostali su načini nabave, ovisno i o vrsti knjižnice i o knjižničarevu pristupu i odgovornosti, neizbježni u izgradnji fonda.

Sva građa koja pristiže u knjižnice i koja se u njima čuva i daje na korištenje naziva se knjižničnom građom. Knjižnična je građa raznovrsna, a obuhvaća knjige, brošure, časopise, novine, muzikalije, rukopise, pisma, crteže, planove, karte, audiovizualnu građu (ploče, kasete i sl.), kompjutorske proizvode te sve ostale proizvode umnožene mehaničkim, kemijskim ili elektroničkim postupcima.

Knjižnični fond nije statičan i potrebno ga je pažljivo, savjesno i neprestano dograđivati, imajući na umu potrebe korisnika. Opseg knjižničnoga fonda ovisi ponajprije o namjeni knjižnice, njezinu postojećem fondu i financijskim sredstvima kojima knjižnica raspolaže ne samo za neposrednu nabavu odabrane građe, već i za njezinu obradbu, pohranu i čuvanje, uključujući dakako i osoblje i prostor koji je za to potreban.

U knjižničnom poslovanju navode se četiri načina nabave knjižnične građe: kupnja, zamjena, dar i obvezni primjerak. Uz ta četiri uobičajena načina nabave, pojedine knjižnice koje imaju vlastitu izdavačku djelatnost ili pak djeluju u sastavu ustanova koje se time bave, popunjavaju svoj fond i vlastitim izdanjima.

U nastavku ćemo se baviti dostavom obveznog primjerka građe, kao jednog od načina nabave knjižnične građe.

Prema članku 37. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09) pravna ili fizička osoba koja izdaje ili proizvodi sljedeću građu, bez obzira je li namijenjena prodaji odnosno besplatnom rasparčavanju:

a) tiskovine: knjige, brošure, skripte, posebne otiske, časopise, novine, magazine, biltene, zemljopisne i druge karte, reprodukcije slikovnih umjetničkih djela, muzikalije, kataloge, kalendare, kazališne i druge programe, te njihove dodatke u tiskanom, audiovizualnom i elektroničkom obliku, plakate, letke, kratke oglase i priopćenja, razglednice, službene i trgovačke tiskanice;

b) audiovizualnu građa: gramofonske ploče, audio i video kasete, magnetofonske vrpce, snimljene mikrofilmove i kompakt diskove; te

c) elektroničke publikacije: kompaktne diskove, magnetske vrpce, diskete, baze podataka i on-line publikacije.

dužna je od te građe besplatno i o svom trošku, a najkasnije u roku od 30 dana po završetku tiskanja, umnažanja ili proizvodnje, dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu devet obveznih primjeraka, od kojih Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zadržava dva, a po jedan primjerak dostavlja sveučilišnim knjižnicama u Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku, kao i u Mostaru te općeznanstvenim knjižnicama u Dubrovniku i Zadru.

Svaki nakladnik dužan je u istom roku dostaviti još po jedan primjerak građe matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište radi stvaranja zavičajne zbirke. Tiskar s područja jedne županije koji tiska za nakladnika iz druge županije dužan je u istom roku jedan primjerak dostaviti matičnoj knjižnici na području županije na kojoj je njegovo sjedište.

Za tiskanu ili umnoženu, odnosno proizvedenu građu izdanu na više jezika ili raznim pismima, ili u više izdanja, obvezni se primjerci dostavljaju posebno na svakom jeziku, na svakom pismu, za svako novo izdanje (pod čime se smatra izdanje koje se stavlja u promet s promijenjenom naslovnom stranicom, novim omotom, dopunjenim ili promijenjenim tekstom, novim slikama, tablicama i sličnim promjenama).

Nadalje, člankom 39. istog Zakona propisano je da su svi nakladnici službenih publikacija dužni besplatno i o svom trošku dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i dva dodatna primjerka, te Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA-i) jedan primjerak svojih izdanja.

S druge strane, nakladnici službenih publikacija županija, Grada Zagreba, gradova i općina dužni su dostaviti jedan primjerak tih publikacija matičnoj knjižnici na području županije na kojoj imaju sjedište, odnosno Grada Zagreba, a nakladnici službenih publikacija gradova i općina i narodnoj knjižnici koje su osnivači. Pritom se službenim publikacijama u smislu navedenog Zakona smatraju one publikacije što ih izdaju tijela državne vlasti, odnosno tijela lokalne samouprave i tijela lokalne samouprave i uprave kao svoja službena izdanja.

I konačno, nakladnik iznimno vrijednog i skupog izdanja (bibliofilska izdanja, grafičke mape i sl.), dužan je dostaviti po jedan primjerak tekstualnog dijela Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Svi obvezni primjerci moraju biti ispravni i u stanju u kojem će biti raspačavani. Povrh toga, tiskovine povjerljivog sadržaja izuzete su od obveze dostavljanja, ali su njihovi naručitelji dužni trajno ih čuvati najmanje u dva primjerka.

Dostavljene obvezne primjerke kojih je raspačavanje naknadno zabranjeno, knjižnice su dužne čuvati.

Svi nakladnici, tiskari i proizvođači audiovizualne građe i elektroničkih publikacija u Republici Hrvatskoj, dužni su posljednjeg dana u tekućem mjesecu dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu izvješće o cjelokupnoj izdanoj, tiskanoj, odnosno proizvedenoj građi tijekom prethodnog mjeseca u dva primjerka.