c S
U središtu

Program osposobljavanja za poslove dadilje

23.08.2013 Zakonom o dadiljama propisana je obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj roditelji su dobili mogućnost da se o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe u primjerenim uvjetima i na primjereni način, a čiji se rad nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima.

Na temelju Zakona o dadiljama, nedavno je ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio Program osposobljavanja za poslove dadilje, koji je stupio na snagu 18. srpnja 2013. Donošenjem tog Programa prestali su važiti svi programi osposobljavanja za poslove dadilje čije je izvođenje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo ustanovama za obrazovanje odraslih prije stupanja na snagu Odluke o donošenju navedenog Programa.

Treba podsjetiti da prema Zakonu o dadiljama dadilja stječe stručnu osposobljenost završavanjem programa osposobljavanja za poslove dadilje, koji donosi ministar nadležan za obrazovanje odraslih uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za socijalnu politiku, sukladno odredbama Zakona o obrazovanju odraslih i provedbenim propisima donesenim na temelju tog Zakona. Navedenim Programom osposobljavanja određuje se naziv programa, obrazovni sektor, razina složenosti poslova, trajanje programa, opravdanost donošenja programa, uvjeti upisa u program, način izvođenja programa, način provedbe vježbi i praktične nastave, materijalni i kadrovski uvjeti za izvođenje programa te ostale odrednice u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i njegovim provedbenim propisima.

Što se tiče ustanova koje su ovlaštene provoditi navedeni Program, propisano je da ga mogu provoditi ustanove za obrazovanje odraslih koje su kod ministarstva nadležnog za obrazovanje odraslih ishodile rješenje o odobrenju izvođenja programa osposobljavanja za poslove dadilje. Važno je reći da prema navedenom Zakonu stručnu osposobljenost za dadilje imaju osobe koje imaju završen studij predškolskog odgoja, bez obveze pohađanja programa stručnog osposobljavanja. Isto tako, stručnu osposobljenost za dadilje imaju i osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva, uz uvjet pohađanja dijela programa osposobljavanja za poslove dadilje, koji se odnosi na pedagoške predmete u dijelu u kojem pedagoški predmeti nisu bili obuhvaćeni studijem, te druge stručne sadržaje predviđene programom osposobljavanja koji nisu bili obuhvaćeni predmetnim studijem.

Osposobljavanje za poslove dadilje spada u obrazovni sektor zdravstva i socijalne skrbi, razine je složenosti – 2, a traje 400 sati. Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama, uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

Što se samog nastavnog programa tiče, nastavni plan i program uključuje teorijski dio, vježbe i praktični dio, i obuhvaća sljedeće cjeline: zaštitu na radu i prvu pomoć, organizaciju rada, komunikacijske vještine, osnovna psihosocijalna obilježja djeteta, osnove predškolske i školske pedagogije, njegu i zdravlje djeteta, aktivnosti djeteta te praktičnu nastavu.

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života

2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke

3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način

4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta

5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta

6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi

7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete

8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja

9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.