c S
U središtu

Rad u polovici punog radnog vremena na temelju ocjene liječnika opće prakse

28.10.2013

Jedna od novina koje donosi novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju sastoji se u tome da su njime, za razliku od ranijeg Zakona, ponešto drukčije uređena prava i obveze liječnika opće prakse u vezi s nesposobnošću za rad.

Stupanje svih odredbi Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 80/13, nije istodobno, već je podijeljeno u nekoliko vremenskih cjelina (v. članak 165.), međutim, u pretežitom dijelu, novi je Zakon stupio na snagu 1. srpnja 2013.

Zakon donosi određene novine u sustavu zdravstvenog osiguranja. Tako je prema članku 48. Zakona određeno da ako izabrani doktor utvrdi da se zdravstveno stanje osiguranika-radnika, čija privremena nesposobnost traje neprekidno najmanje šest mjeseci, poboljšalo i da bi rad u polovici punog radnog vremena bio koristan za brže uspostavljanje pune radne sposobnosti osiguranika, izabrani doktor može odrediti da osiguranik određeno vrijeme radi polovicu punog radnog vremena, ali ne dulje od 60 dana.

Iako je to pravo novina u odnosu na ranije važeći Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, taj institut nije nepoznanica u području zdravstvenog osiguranja. Naime, to je pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja ukinuto sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća. Treba reći da navedeno pravo na rad u polovici punog radnog vremena mogu koristiti i osiguranici koji su privremeno nesposobni za rad radi njege člana obitelji.

Isto tako, izabrani doktor obvezatan je utvrditi prestanak privremene nesposobnosti osiguraniku - radniku kod kojega je, nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja mirovinskog osiguranja, utvrđena invalidnost zbog opće nesposobnosti za rad ili profesionalne nesposobnosti za rad, s danom zaprimanja obavijesti nadležnog tijela mirovinskog osiguranja, a pravo na naknadu plaće za vrijeme te privremene nesposobnosti ostvaruje se u skladu sa člankom 48. stavak 1. navedenog Zakona.

Nakon što je izabrani doktor utvrdio prestanak privremene nesposobnosti, može privremenu nesposobnost ponovno utvrditi samo ako je utvrđena invalidnost zbog profesionalne nesposobnosti za rad i to u slučaju pogoršanja bolesti, na temelju koje mu je utvrđena invalidnost ili pojavom bolesti, na temelju druge dijagnoze bolesti.

Člankom 48. Zakona propisano je također da osiguranik – radnik za vrijeme privremene nesposobnosti ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a, odnosno državnog proračuna, dok izabrani doktor ne utvrdi da je sposoban za rad ili dok nije nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja mirovinskog osiguranja kod osiguranika utvrđena invalidnost zbog opće nesposobnosti za rad ili profesionalne nesposobnosti za rad.