c S
U središtu

Novine u kontroli privremene nesposobnosti za rad

08.11.2013

Novi Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad stupio je na snagu 5. studenoga 2013. Njime se uređuje postupak i način provođenja kontrole privremene nesposobnosti za rad osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, vrste kontrole i ovlaštene osobe za njezino provođenje te ovlasti ovlaštenih osoba tijekom provođenja kontrole privremene nesposobnosti. Njegovim stupanjem snagu prestao je važiti Pravilnik o kontroli bolovanja.

Može se reći da su odredbe novog Pravilnika sadržajno prilično jednake odredbama ranije važećeg Pravilnika o kontroli bolovanja, međutim, može se primijetiti da novi Pravilnik donosi neke novine i detaljniju razrađenost odredbi o kontroli bolovanja.

Kontrola privremene nesposobnosti prema novom Pravilniku obavlja se, kao i ranije, u ordinaciji izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite (u nastavku: izabrani doktor) koji je nadležan za utvrđivanje privremene nesposobnosti osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Zavod) prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (u nastavku: Zakon), propisima donesenim na temelju Zakona i općim aktima Zavoda. No, novost predstavlja odredba prema kojoj se kontrola privremene nesposobnosti za rad može obavljati i izvan ordinacije izabranog doktora osiguranika, uključujući i kontrolu u stanu/kući osiguranika ako cjelovitu kontrolu nije moguće obaviti u ordinaciji izabranog doktora ili postoji sumnja na zlouporabu privremene nesposobnosti od strane osiguranika.

Kontrola privremene nesposobnosti je i nadalje redovna i izvanredna, a njih regulira članak 3. novog Pravilnika. Pritom treba istaknuti da se prema novim odredbama izvanredna kontrola obavlja na temelju pisanog zahtjeva:

1. poslodavca osiguranika Zavoda, kojim traži kontrolu opravdanosti privremene nesposobnosti osiguranika,

2. ovlaštenog radnika Zavoda (pomoćnika ravnatelja, rukovoditelja ustrojstvenih jedinica Direkcije Zavoda, odnosno voditelja ustrojstvenih jedinica regionalnog ureda Zavoda, odnosno područne službe Zavoda) koji, u okviru poslova za koje je nadležan, ima pravo zatražiti kontrolu privremene nesposobnosti kada je ona potrebna za rješenje pojedinačnog zadatka za koji je zadužen.

Vezano uz način obavljanja redovne i izvanredne kontrole, novina je da se izvanredna kontrola privremene nesposobnosti koja se provodi zbog sumnje na ili saznanja za moguću zlouporabu privremene nesposobnosti od strane izabranog doktora, odnosno osiguranika obvezno obavlja bez prethodne najave.

Ovlaštene osobe za provedbu kontrole privremene nesposobnosti osiguranika Zavoda, u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i općim aktima Zavoda, su kontrolori Zavoda utvrđeni općim aktom Zavoda o ovlasti i načinu rada kontrolora Zavoda, a za potrebe provođenja izvanrednih kontrola privremene nesposobnosti, ravnatelj Zavoda može imenovati posebno povjerenstvo u čiji sastav mogu biti imenovani kontrolori Zavoda, ali i drugi radnici Zavoda ovisno o prirodi svakog pojedinačnog slučaja obuhvaćenog izvanrednom kontrolom.

U načinu obavljanja kontrole privremene nesposobnosti novina je da se, osim pregleda medicinske i druge dokumentacije (propisane člankom 6. novog Pravilnika), sada i obvezno provodi pregled osiguranika radi utvrđivanja objektivne dijagnoze i zdravstvenog stanja osiguranika (ranije je to bila mogućnost, ali ne i obveza). Ako pregled osiguranika nije moguće obaviti iz opravdanih razloga, uvjetovanih zdravstvenim stanjem osiguranika, u ordinaciji izabranog doktora, odnosno odgovarajućem prostoru Zavoda, pregled će se obaviti u domu osiguranika, uz prethodnu najavu.

U provođenju utvrđuje se:

1. je li postojala medicinska indikacija za korištenje privremene nesposobnosti,

2. postoji li medicinska indikacija za daljnje korištenje privremene nesposobnosti osiguranika u odnosu na dan provedene kontrole privremene nesposobnosti,

3. jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak korištenja privremene nesposobnosti osiguranika,

4.(i kao novina) je li ispravno utvrđena promjena šifre dijagnoze bolesti za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti osiguranika.

Ako se pri kontroli privremene nesposobnosti za rad utvrdi da ona nije bila medicinski opravdana ili da to više nije, o tome se donosi stručno-medicinska ocjena kojom se ujedno utvrđuje datum radne sposobnosti osiguranika osnovom koje će izabrani doktor utvrditi prestanak privremene nesposobnosti osiguranika, s time da je najraniji datum koji ovlaštene osobe za kontrolu privremene nesposobnosti za rad mogu utvrditi kao datum radne sposobnosti osiguranika prvi sljedeći dan od dana provedene kontrole neovisno radi li se za osiguranika o radnom ili neradnom danu.

Na kraju treba navesti prijelaznu odredbu Pravilnika prema kojoj će se kontrole koje su započete, a nisu dovršene do dana stupanja na snagu tog Pravilnika (5. studenoga 2013.), dovršiti prema njegovim odredbama.