c S
U središtu

Donesen Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika

21.11.2013 Kada je izmijenjen Zakon o radu, novelom koja je objavljena u Narodnim novinama broj 73/13, interveniralo se i u tekst članka 51. do tada važećeg Zakona o radu, na način da je dodan stavak 8. prema kojem ministar rada i mirovinskog sustava treba donijeti pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda iz stavka 3. tog članka, u roku 3 mjeseca od dana njezinog stupanja na snagu (26.6.2013.).

U okviru tog roka, 18. rujna 2013., nadležni ministar za rad donio je Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 122/13, a stupio je na snagu 10. listopada 2013.

Tim se Pravilnikom radi zaštite zdravlja i sigurnosti noćnih radnika, utvrđuje sadržaj, način i rokovi zdravstvenih pregleda radnika koji rasporedom radnog vremena svoj rad obavlja kao noćni radnik, način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti te sadržaj i način izdavanja Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika.

Dakle, radnik koji će prema rasporedu radnog vremena rad obavljati kao noćni radnik, može biti raspoređen u noćni rad samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova u noćnom radu (dalje: zdravstvena sposobnost). S druge strane, poslodavac-pravna osoba bit će kažnjen novčanom kaznom od 61.000 do 100.000 kn (a novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna za isti prekršaj kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe), ako radniku koji rasporedom radnog vremena bude određen da rad obavlja kao noćni radnik i redovito tijekom trajanja rada noćnog radnika, prije započinjanja ili tijekom trajanja toga rada, ne omogući zdravstveni pregled sukladno navedenom Pravilniku.

Zdravstvena sposobnost utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka noćnog rada te tijekom noćnog rada noćnog radnika, a najkasnije svake tri godine neprekidnog noćnog rada noćnog radnika, kao i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani liječnik obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite odnosno ovlašteni doktor specijalist medicine rada.

Taj pregled obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti koju izdaje poslodavac (Obrazac NR-1), koja osobito sadržava podatke o poslu koje će noćni radnik obavljati ili obavlja, trajanju noćnog rada te opasnostima i štetnostima kojima tijekom rada noćni radnik može biti izložen.

Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda, doktor medicine rada izdaje noćnom radniku Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika za obavljanje noćnog rada (Obrazac NR-2).

Treba reći da noćni radnik odnosno poslodavac imaju pravo podnijeti žalbu na ocjenu zdravstvene sposobnosti u pisanom obliku, u roku od petnaest dana od dana primitka svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika, povjerenstvu pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kojeg imenuje ravnatelj Zavoda za svaki pojedini slučaj podnošenja žalbe. To Povjerenstvo može donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda noćnog radnika, samo na osnovi priložene medicinske dokumentacije i to u roku od trideset dana od dana primitka žalbe. Ocjena zdravstvene sposobnosti povjerenstva je izvršna i dostavlja se pregledanom noćnom radniku, poslodavcu i Zavodu.