c S
U središtu

Minimalac povećan za 30-ak kuna

30.12.2013 U travnju 2013. donesen je novi Zakon o minimalnoj plaći koji je određivanje visine minimalne plaće, nakon gotovo pet godina, promijenio iz temelja u odnosu na dotadašnji Zakon o minimalnoj plaći (NN 67/08).

Prema novom uređenju, osnovica za izračun minimalne plaće utvrđuje se kao bruto iznos umnoška mjesečnog praga rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo i broja članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, podijeljenog s omjerom ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broja aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Iznos minimalne plaće utvrđuje se preračunavanjem osnovice za izračun minimalne plaće u bruto iznos na način da se neto iznos osnovice za izračun minimalne plaće uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prosječnu stopu prireza od 10%, uz primjenu osobnog osnovnog odbitka prema posebnom propisu.

Treba napomenuti da je nedavno, prema članku 7. novog Zakona o minimalnoj plaći, visinu minimalne plaće za 2014. godinu Uredbom utvrdila Vlada Republike Hrvatske. Naime, Uredba o visini minimalne plaće donesena je na sjednici Vlade RH, 18. prosinca 2013. Prema njoj, visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. u bruto iznosu iznosi 3.017,61 kuna. Dakle, u odnosu na prijašnju minimalnu plaću, došlo je do povećanja za 30-ak kuna (prijašnja minimalna plaća iznosila je, do 31. prosinca 2013., 2.984,78 kuna).

Prilikom utvrđivanja prijedloga visine minimalne plaće za 2014. godinu uvažavala se činjenica da pad broja zaposlenih kod pravnih osoba ukazuje da se gospodarstvo još uvijek nalazi u recesiji, pa nije realno u takvim okolnostima očekivati značajniji rast minimalne plaće. S druge strane, porast indeksa potrošačkih cijena dobara ukazuje na smanjenje kupovne moći građana i nužnost povećanja visine minimalne plaće. Posljednji parametar kojeg treba ocjenjivati prilikom predlaganja visine minimalne plaće je i udio minimalne plaće u prosječnoj, te iako Zakon predviđa postupno povećanje tog udjela, u ovom je trenutku realno održivo zadržavanje jednakog, odnosno zatečenog omjera.

Što se daljnjih godina tiče, Vlada Republike Hrvatske visinu minimalne plaće za 2015. i svaku sljedeću kalendarsku godinu treba utvrditi uredbom, na prijedlog ministra nadležnog za rad, u vezi čega u Zakonu o minimalnoj plaći postoji izričita odredba da se minimalna plaća ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu. Ministar nadležan za rad će, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, Vladi Republike Hrvatske predložiti visinu minimalne plaće.

Na kraju treba reći da se iznimno od navedenog kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog Uredbom za 2014. kao i za sljedeće godine. Pritom valja napomenuti da tako umanjeni iznos minimalne plaćene može biti manji od devedeset pet posto iznosa propisanog uredbom za 2014. i sljedeće godine (dakle, ne može biti niža od 2.866,73 kune). U slučaju ugovaranja niže minimalne plaće od propisane, ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), o primjeni za radnika najpovoljnijeg prava.