c S
U središtu

Energetski certifikat zgrade i oglašavanje te raspolaganje nekretninom

08.01.2014 Dana 1. siječnja 2014. na snagu je stupio novi Zakon o gradnji prema kojem u oglasima za prodaju nekretnina, ako je korisna površina nekretnine koja se oglašava veća od 50m2, mora biti naveden energetski razred te nekretnine. Ako u oglasu nije naveden energetski certifikat (energetski razred nekretnine koja se pušta u promet), predviđena je novčana kazna do 30.000 kn. Za najam, zakup i leasing nekretnine ta obveza nastaje 1. siječnja 2016.

Stupanjem na snagu Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13) na novi je način uređeno pitanje energetskog certificiranja zgrade, koje je do tada bilo uređeno člankom 15. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a provodilo se na temelju odredbi Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, odnosno prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

Prema novom uređenju, energetski certifikat zgrade odnosno njezinog posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin posebni dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m2, te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

Energetskim certifikatom predočuju se energetska svojstva zgrade, odnosno njezina posebnog dijela. Energetski certifikat vrijedi deset godina od dana njegovog izdavanja, a njegov sadržaj i izgled propisuje ministar pravilnikom. Energetski certifikat za zgradu s jednostavnim tehničkim sustavom potpisuje ovlaštena osoba koja ga je izradila, a energetski certifikat za zgradu sa složenim tehničkim sustavom sve ovlaštene osobe i/ili imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi, koje su u njegovoj izradi sudjelovale.

Investitor, odnosno vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat, osim ako se radi o izdavanju uporabne dozvole za određene građevine.

Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezinog posebnog dijela dužan je:

1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela, pribaviti energetski certifikat;

2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegov preslik;

3. energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga;

4. u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezinog posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

Ako se tijekom građenja zgrade promijeni investitor, energetski certifikat zgrade prije izdavanja uporabne dozvole pribavlja novi investitor.

Što se tiče oglašavanja nekretnine, treba napomenuti da je ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezatan u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima, navesti energetski razred zgrade, odnosno njezina posebnog dijela. Navedene obveze vlasnika zgrade i ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina koje se odnosi na iznajmljivanje, davanje u zakup i davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela, postoje tek od 1. siječnja 2016. Dakle, za vlasnika zgrade i ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina navedena obveza postoji za prodaju nekretnine već od stupanja na snagu Zakona o gradnji, odnosno od 1. siječnja 2014.

Ističemo i da je Ministarstvo kulture objavilo tumačenje po kojem portali namijenjeni isključivo oglašavanju nisu mediji, pa se na njih ne primjenjuje odredba Zakona o gradnji koja zabranjuje oglašavanje prodaje u medijima ako u oglasu nije naveden energetski razred. U Ministarstvu graditeljstva, međutim, podsjećaju da je vlasnik dužan prije prodaje nekretnine pribaviti energetski certifikat i predočiti ga potencijalnom kupcu, odnosno predati ga kupcu nekretnine.

Energetski certifikat izdaje se na temelju provedenog energetskog pregleda zgrade, koji završava izvješćem o energetskom pregledu zgrade, a potpisuju ga sve ovlaštene osobe koje su sudjelovale u njegovoj izradi. Vlasnik zgrade dužan je voditi evidenciju o provedenim energetskim pregledima zgrade i čuvati izvješće o energetskom pregledu zgrade najmanje deset godina od dana njegova primitka, a korisnik zgrade ili njezina posebnog dijela koja podliježe obvezi energetskog pregleda i energetskog certificiranja, dužan je ovlaštenoj osobi osigurati sve podatke i dokumentaciju s kojom raspolaže, a koja je potrebna za provedbu energetskog pregleda i energetsko certificiranje te druge uvjete za neometani rad.