c S
U središtu

Obveza uređenja fasade za nove građevine

16.01.2014 Jedna od novina koju donosi novi Zakon o gradnji, a mnoge je uzbunila, tiče se uređenja nekretnine odnosno obveze uređenja fasade zgrade/kuće za koju je ishođena dozvola za gradnju.

Dana 1. siječnja 2014. na snagu su stupila tri nova zakona iz područja prostornog uređenja i graditeljstva: Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građevinskoj inspekciji.  Novi zakoni uređuju jednostavnije administrativne korake koji prethode gradnji, a doneseni su s namjerom poticanja investicija u građevinskom sektoru. Ta tri nova zakona zamjenjuju dosadašnji Zakon o prostornom uređenju i gradnji.

Prema novim zakonodavnim rješenjima zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora glede vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku:

1. zgrada 1. skupine u roku od deset godina

2. zgrada 2. i 3. skupine u roku od sedam godina

3. zgrada 4. skupine u roku od pet godina

4. zgrada 5. skupine u roku od tri godine.

Naime, prema članku 4. Zakona o gradnji građevine se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, i to:

1. skupina – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja

2. skupina – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

3. skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti

4. skupina – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti

5. skupina – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. ili 4. skupinu.

U slučaju ispunjavanja više uvjeta ili sumnje pri utvrđivanju skupine za određenu građevinu, primjenjuje se zahtjevnija skupina.

Ovi rokovi počinju teći od dana prijave početka građenja, s time da se ne odnose na zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole nije od utjecaja na spomenute rokove.

Primjerice, novi Zakon o gradnji nameće obvezu uređenja fasade i okoliša za obiteljske kuće u razdoblju od pet godina i za stambene zgrade u roku od deset godina. Ako se navedena obveza ne ispoštuje u navedenom roku, vlasnici se izlažu kažnjavanju u iznosu 3000 kuna za svaki mjesec prekoračenja roka.

Budući da najveći broj osoba koje ove odredbe obvezuju vjerojatno pripada krugu vlasnika kuća bez fasade, bitno je napomenuti da što se tiče vlasnika starih kuća bez fasade, na njih se ne odnose spomenuti rokovi i kazne.

U resornom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja procjenjuju da će građane na izradu fasada potaknuti energetsko certificiranje zgrada i uštede na energentima, a i novi program financijskih poticaja koje će država u te svrhe staviti građanima na raspolaganje, o čemu sve više u medijima i javnosti govori i ministrica graditeljstva i prostornog uređenja, Anka Mrak-Taritaš.