c S
U središtu

Novine u oporezivanju porezom na dodanu vrijednost pristupanjem u Europsku uniju

10.02.2014 Porez na dodanu vrijednost (PDV) u Hrvatskoj se primjenjuje od 1. siječnja 1998. Dodana vrijednost je novostvorena vrijednost koju proizvođač dodaje proizvodu prije nego što ga proda kao novi proizvod. PDV je, pojednostavljeno rečeno, porez na potrošnju jer se plaća prilikom kupnje dobara i korištenja usluga u tuzemstvu, na stjecanje dobara unutar Europske unije i prilikom uvoza dobara iz država izvan područja EU.

Osobe koje su u sustavu PDV-a taj porez obračunavaju i naplaćuju za isporučena dobra i obavljene usluge kupcima tih dobara i usluga, za što su obvezni ispostaviti račun.

Najvažnije promijene koje su se dogodile pristupanjem RH Europskoj uniji:

- ukidanje fiskalnih granica prema državama članicama EU, a samim time isporuke dobara u druge države članice više se ne smatra izvozom nego isporukom dobara unutar EU, dok se uvoz dobara iz drugih država članica EU smatra stjecanjem dobara unutar EU. Izvoz i uvoz odnosi se samo na promet s državama koje nisu članice EU odnosno s „trećim zemljama“,

- uključenje slobodnih zona u fiskalno područje Republike Hrvatske, ukidanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara i usluga samostalnih umjetnika, za uvoz automobila i opreme za branitelje i za uvoz dobara što ih vjerske zajednice primaju bez naknade kad uvoze dobra za obavljanje djelatnosti

- prijelaz porezne obveze na primatelja u tuzemstvu (tuzemni reverse charge) u određenim slučajevima (oporezivanje građevinskih usluga i ustupanja osoblja u građevinskoj djelatnosti, isporuka rabljenog materijala i otpada i usluge obrade u vezi s time, te isporuka nekretnina što ih je ovršenik prodao u postupku ovrhe, zatim od 1. siječnja 2015. godine isporuka nekretnina kod kojih je porezni obveznik optirao za oporezivanje),

- posebne postupke oporezivanja: malih poreznih obveznika; putničkih agencija koje pružaju usluge turistima, a posluju u svoje ime i pri tome koriste usluge i isporuke drugih poreznih obveznika marže za prodaju putem javnih dražbi; investicijskog zlata; elektronički obavljenih usluga

- propisivanje novih obrazaca i rokova za njihovo podnošenje,

- obveza podnošenja PDV obrazaca do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje (mjesečno ili tromjesečno), a PDV-K obrasca do kraja veljače tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu,

- odredbe o pojednostavljenom računu (do 700,00 kuna) po kojem se može ostvariti pravo na odbitak pretporeza,

- usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju oslobođene su plaćanja PDV-a,

- povrat PDV-a poreznim obveznicima iz država članica EU je obvezan, više se ne utvrđuje uzajamnost,

- od 1. siječnja 2015. godine ukida se obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama pa se ni pretporez neće više moći odbijati tako da se naplaćene naknade za izdane račune umanje za iskazani pretporez po plaćenim ulaznim računima,

- od 1. siječnja 2015. godine propisane su nove odredbe oslobođenja plaćanja PDV-a vezano uz isporuke nekretnina, tako da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojemu se nalaze ako je od datuma njihovog prvog nastanjenja ili korištenja do datuma sljedeće isporuke proteklo više od 2 godine, kao i isporuke svih vrsta zemljišta osim građevinskog.

Od 1. srpnja 2013. godine obveza mjesečnog podnošenja PDV obrazaca propisana je i za porezne obveznike koji obavljaju: - isporuke i stjecanje dobara unutar EU, - premještanje dobara u drugu državu članicu EU, - obavljanje i primanje usluga na području EU - usluge i isporuke dobara što je poreznom obvezniku i stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika obavio porezni obveznik koji u tuzemstvu nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište

Predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost:

1. isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu što ih uz naknadu obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,

2. stjecanje dobara unutar EU što ih u tuzemstvu uz naknadu obavi:

a) porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik ako je prodavatelj (isporučitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici EU i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen obračunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik,

b) porezni obveznik i bilo koja druga osoba koja nije porezni obveznik - u slučaju stjecanja novih prijevoznih sredstava,

3. uvoz dobara.

Stjecanjem dobara unutar Europske unije smatra se nabava dobara iz druge države članice EU. Ako je stjecatelj dobara porezni obveznik, on je obvezan obračunati PDV na takvo stjecanje, a ako je stjecatelj pravna osoba koja nije porezni obveznik, a stječe dobra iz druge države članice EU, obvezan je obračunati PDV na stjecanje dobara kad prijeđe prag stjecanja ili ako od njega odustane. Stjecanjem dobara unutar EU uz naknadu smatra se i korištenje dobara što ih je porezni obveznik za potrebe svog poslovanja, ili druga osoba za njegov račun, otpremio ili prevezao u tuzemstvo iz druge države članice EU u kojoj su ta dobra proizvedena, izvađena, obrađena, kupljena ili stečena, ili u koju ih je porezni obveznik uvezao za potrebe svog poslovanja.

Sljedeće nije predmet oporezivanja PDV-om u Republici Hrvatskoj:

a) stjecanje dobara unutar EU poreznog obveznika, ili pravne osobe koja nije porezni obveznik, ako bi isporuka takvih dobara bila oslobođena plaćanja PDV-a u tuzemstvu

b) stjecanje unutar EU rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta ili antikviteta ako je prodavatelj preprodavatelj, a PDV na ta dobra je obračunan u državi članici u kojoj je započela njihova otprema ili prijevoz u skladu s posebnim postupkom oporezivanja marže,

c) stjecanje unutar EU rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta ili antikviteta ako je prodavatelj organizator prodaje putem javne dražbe, a PDV na ta dobra obračunat je u državi članici u kojoj je započela njihova otprema ili prijevoz u skladu s posebnim postupkom za prodaju putem javne dražbe,

d) stjecanje dobara unutar EU, osim dobara iz točke a), b) i c), te osim novih prijevoznih sredstva ili dobara koja podliježu trošarinama, a koje obavi porezni obveznik koji isključivo obavlja isporuke dobara ili usluga za koje nije dopušten odbitak PDV-a (pretporeza) ili pravna osoba koja nije porezni obveznik.

Porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost, bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. Svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva, ako prodavatelj ta sredstva kupcu otpremi ili preveze na područje druge države članice EU, ili ih kupac sam preveze, ili ih druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze na područje druge države članice EU.

Nadalje to je svaka osoba koja na području Republike Hrvatske nema sjedište, poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište, a u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim kada obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga. Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore, te druga tijela s javnim ovlastima kad obavljaju djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti, a obavljanje tih djelatnosti dovodi do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja.

Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore, te druga tijela s javnim ovlastima ako obavljaju određene djelatnosti, te djelatnosti iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine, osim ako te djelatnosti obavljaju u zanemarivom opsegu.

PDV identifikacijski broj

To je osobni identifikacijski broj (OIB) kojemu se dodaje predznak „HR“, a koristi se u VIES-u, to jest informatičkom sustavu za razmjenu podataka između zemalja članica EU o prometu dobara i usluga oporezivim PDV-om. Taj sustav poreznim obveznicima omogućava provjeru PDV identifikacijskih brojeva poslovnih partnera, a Poreznoj upravi nadzor isporuka dobara i usluga unutar zajedničkog tržišta EU.

Zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja mora se podnijeti u sljedećim slučajevima:

1. porezni obveznik koji obavlja transakcije unutar Europske unije obvezan je na propisanom obrascu od Porezne uprave zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja

2. porezni obveznik kojemu je sjedište, stalna poslovna jedinica, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, a koji obavlja usluge na području druge države članice za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici obvezan platiti PDV

3. porezni obveznik kojemu je sjedište, stalna poslovna jedinica, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, a kojemu uslugu obavi porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu

4. porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik ako unutar EU stječe dobra koja u propisanim uvjetima nisu predmet oporezivanja PDV-om obvezan je Poreznoj upravi prijaviti obavljanje takvih stjecanja kad ona postanu predmet oporezivanja PDV-om, te nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja.

Porezni obveznik, odnosno porezni zastupnik inozemnog porezni obveznika, mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi i obračunati obvezu PDV-a i iskazati je u poreznoj prijavi. On ima obvezu predati poreznu prijavu na propisanom obrascu mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu (pravna osoba), ili prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu (fizička osoba), i to do 20. dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja, bez obzira jesu li u tom razdoblju obavljene oporezive isporuke.

Obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Iznimno, za porezne obveznike kojima je vrijednost isporučenih dobara i usluga, uključujući i PDV, u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 800.000,00 kuna, obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju. Ovaj porezni obveznik može prijaviti Poreznoj upravi za porezne obveznike koji obavljaju transakcije unutar EU za obračunska razdoblja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

mr. sc. Mario Hak