c S
U središtu

Plaćanje obveznog doprinosa obrtničkim komorama u 2014. godini

18.03.2014 Novi Zakon o obrtu, koji je stupio na snagu 10. prosinca 2013., donosi promjene kod plaćanja obveznih doprinosa obrtničkim komorama u 2014. godini, o čemu više u nastavku.

Odredbom članka 81. stavak 2. podstavak 7. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 143/13), koja je stupila na snagu dana 1. siječnja 2014., propisano je da Skupština Hrvatske obrtničke komore među ostalim donosi i Odluku o jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta, koji u mjesečnom iznosu ne može biti viši od 2% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka sukladno Zakonu o porezu na dohodak, što u konkretnom slučaju iznosi 44,00 kuna.

Stoga je ukinut dosadašnji način plaćanja obveznog doprinosa obrtničkim komorama koji je bio na snazi do zaključno 31. prosinca 2013. Navedeni način obuhvaćao je plaćanje komorskog doprinosa u paušalnom iznosu od 18,00 kn mjesečno, te dodatno po stopi od 0,40% od ostvarenog dohotka ili dobiti, s napomenom da se tijekom godine uplaćuje predujam na temelju prošlogodišnjeg dohotka/dobiti, kako bi se po isteku godine sastavio konačni obračun, zajedno s poreznom prijavom.

Plaćanje navedenog doprinosa propisano je Odlukom o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (Narodne novine, br. 6/14), odnosno Izvadkom iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2014. godinu (Narodne novine, br. 6/14), koje je donijela Skupština Hrvatske obrtničke komore sukladno članku 23. Statuta Hrvatske obrtničke komore na sjednici održanoj 23. prosinca 2013., s time se navedeni podzakonski akti primjenjuju počevši od 1. siječnja 2014.

Obveznici plaćanja obveznog komorskog doprinosa

Prema Zakonu o obrtu obveznici plaćanja obveznog komorskog doprinosa su obrtnici, trgovci pojedinci koji obavljaju obrt iz članka 6., stavka 1. Zakona o obrtu, te fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore na temelju članka 77. stavka 5. Zakona o obrtu.

Međutim, što se tiče nastanka odnosno prestanka obveze plaćanja obveznog doprinosa, situacija se razlikuje ovisno o kojoj se od prethodno navedenih kategorija poduzetnika radi.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike nastaje danom upisa u Obrtni registar, a prestaje danom brisanja iz Obrtnog registra.

Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince nastaje danom izdavanja rješenja mjesno nadležnog županijskog ureda o ispunjavanju zakonom utvrđenih uvjeta za obavljanje obrta, a prestaje danom brisanja iz evidencije mjesno nadležnog županijskog ureda.

Obveza plaćanja doprinosa za fizičke i pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore nastaje danom donošenja odluke o prijemu u članstvo Hrvatske obrtničke komore, a prestaje danom donošenja odluke nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore.

Način raspodjele prihoda iz obveznog komorskog doprinosa

Raspodjela prihoda iz obveznog komorskog doprinosa za udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatsku obrtničku komoru utvrđuje se u sljedećim omjerima:

– Udruženjima obrtnika 52,27% od ukupnog doprinosa,

– Područnim obrtničkim komorama 25% od ukupnog doprinosa,

– Hrvatskoj obrtničkoj komori 22,73% od ukupnog doprinosa

visina doprinosa

Rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa

Obvezni komorski doprinos obveznici uplaćuju u rokovima dospijeća prema sljedećem rasporedu:

rokovi plaćanja

Obvezni komorski doprinos uplaćuje se prema sjedištu obveznika na propisane uplatne račune propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Postupak oslobađanja i otpisa potraživanja za obvezni komorski doprinos

Područna obrtnička komora iznimno može osloboditi, odnosno otpisati potraživanja s osnova doprinosa obvezniku koji je u nemogućnosti izvršiti svoju obvezu zbog privremenog zatvaranja obrta radi bolesti, nastupa više sile ili slično. Stoga obveznik uz pisani zahtjev područnoj obrtničkoj komori dostavlja vjerodostojne isprave iz kojih je vidljiv nastup razloga nemogućnosti izvršenja obveze.

Alan Vajda, mag. iur.