c S
U središtu

Članak 155. ZUP-a ne primjenjuje se na započete upravne postupke

23.04.2014 Institut obavješćivanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava (članak 155. Zakona o općem upravnom postupku) odnosi se na zainteresirane osobe koje tek razmatraju hoće li pokrenuti upravni postupak u određenoj upravnoj stvari (potencijalne stranke). Navedeni su i odgovarajući srodni informacijski instrumenti koji su na raspolaganju strankama nakon što je upravni postupak pokrenut.

Među novim upravnopostupovnim institutima vezanima uz zaštitu od upravnih postupanja nalazi se i obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava (članak 155. Zakona o općem upravnom postupku, dalje: ZUP).

Stavkom 1. navedenoga članka propisana je dužnost javnopravnog tijela da obavijesti zainteresiranu osobu na njezin zahtjev o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja ili zaštite njezinog prava ili pravnog interesa u određenoj upravnoj stvari, dok je odredbama stavaka 2.-4. (uz podrednu primjenu članka 122. ZUP-a) razrađen postupak ostvarivanja spomenute zaštite.

U upravnoj i upravnosudskoj praksi ponekad nailazimo na neosnovano pozivanje stranaka na odredbe članka 155. ZUP-a u odnosu na (ne)postupanje javnopravnog tijela u upravnom postupku koji je već u tijeku.

Naime, glavni normativni elementi instituta obavješćivanja o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava propisani normom članka 155. stavak 1. ZUP-a jesu:

a) položaj javnopravnog tijela (u smislu članka 1. ZUP-a), te njegova nadležnost u odnosnoj stvari;

b) dostava obavijesti na zahtjev zainteresirane osobe, koja u određenoj upravnoj stvari ostvaruje/štiti svoja prava ili pravne interese;

c) sadržaj obavijesti obuhvaća uvjete, način i postupak ostvarivanja/zaštite prava ili pravnog interesa.

Međutim, iako to nije izrijekom navedeno u navedenoj odredbi, imajući u vidu cjeloviti sadržaj norme (uključujući izostanak stipulacije „stranka“) te njezinu pozicioniranost u dio teksta ZUP-a koji se ne odnosi na upravni postupak, očito je da je riječ o institutu koji se primjenjuje u odnosu na stvar u kojoj postupak zasad nije pokrenut, već je potencijalnoj stranci prije pokretanja postupka potrebna obavijest pod kojim uvjetima, na koji način i u kojem postupku u toj stvari može ostvariti ili zaštititi svoja prava ili pravne interese.

U prije donesenim zakonima postoje primjeri sličnih odredbi, ali u okviru posebnih (sektorskih) propisa (npr. članak 16. Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja).

Glede informacija koje se ne odnose na pojedini upravni postupak, još šira zaštita tražitelja informacije (ovdje: potencijalne stranke) osigurana je u okviru Zakona o pravu na pristup informacijama.

Što se, pak, tiče informiranja stranke tijekom upravnog postupka, prije svega su mjerodavne odredbe ZUP-a koje se odnose na načelo pomoći stranci (članak 7.), izjašnjavanje stranke (članak 30.), prava i dužnosti stranke u ispitnom postupku (članak 52.), pravo stranke da prisustvuje usmenoj raspravi (članak 54.), te pravo obavješćivanja o tijeku postupka i razgledavanja spisa (članak 84.).

dr. sc. Alen Rajko