c S
U središtu

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta i izuzimanje od ovrhe

29.04.2014 Jedinice lokalne samouprave često svojim odlukama roditeljima dodjeljuju novčanu pomoć za, kako se to uvriježilo nazivati - opremu novorođenog djeteta sa svog područja. Primjerice, Grad Zagreb takvu novčanu pomoć isplaćuje na temelju Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Temeljem članka 3. Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 8/09, 20/10, 6/11, 12/11, 17/11), sredstva novčane pomoći osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba, a visina novčane pomoći iznosi:

- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima, tijekom 3 kalendarske godine

- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 7.200,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima, tijekom 3 kalendarske godine

- za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 66.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima, tijekom 6 kalendarskih godina.

No, kada Grad tu novčanu pomoć treba uplatiti roditelju, mogu se dogoditi neke nepredviđene situacije. Jedna od njih je da se roditelju treba isplatiti navedena novčana pomoć, a račun na koji se novac treba uplatiti blokiran je zbog ovrhe. Tada se postavlja pitanje - može li se ta pomoć uplatiti na zaštićeni račun radi uplate sredstava koja su izuzeta od ovrhe? Naime, kad građanin sazna da mu je blokiran račun, mora se obratiti FINI, gdje će dobiti informaciju tko ga je i zašto blokirao te iznos duga. Potom u FINI dužnik odmah predaje zahtjev da mu se otvori tzv. račun 35 (zaštićeni račun) na koji će mu sjedati primanja izuzeta od ovrhe, a koji se otvara u dužnikovoj banci.

Odredbe koje reguliraju izuzimanje od ovrhe nalaze se u Ovršnom zakonu. Prema članku 172. toga Zakona od ovrhe su izuzeta:

1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja

2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju

3. primanja po osnovi socijalne skrbi

4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti

5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno 6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima

7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika

8. primanja po osnovi odličja i priznanja

9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno

10. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

U točki 9. navedenog članka Ovršnog zakona navedeno je da su od ovrhe izuzete „rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno“. Pritom se misli na novčane potpore regulirane Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama. Člankom 2. stavkom 2. toga Zakona propisano je da su „novčane potpore prema ovom Zakonu - naknada plaće, novčana naknada, novčana pomoć i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete“.

Dakle, kada se radi o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete (v. članak 41. – 43. toga Zakona) koje roditelju temeljem navedenog propisa isplaćuje država (HZZO), tada nema dvojbe da je takva novčana potpora izuzeta od ovrhe. Naime, i člankom 4. stavkom 1. istog Zakona izričito je propisano da novčane potpore ostvarene prema tom Zakonu ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja (kredita, pologa i slično), osim prema sudskoj odluci ili rješenju nadležnog centra za socijalnu skrb radi koristi djeteta za koje su ostvarene.

Međutim, kada se radi o novčanoj pomoći za novorođeno dijete koje iz proračunskog novca roditelju isplaćuje jedinica lokalne samouprave, a ne država, i to kako smo vidjeli iz primjera Grada Zagreba – ne u jednokratnom iznosu već u ratama, čini se da bi se moglo zaključiti kako takva novčana pomoć ne ulazi u krug primitaka iz članka 172. Ovršnog zakona koje bi trebalo uplaćivati na zaštićeni račun, odnosno da ona nije izuzeta od ovrhe.