c S
U središtu

Stalni sezonski radnici i novčana pomoć za vrijeme produženog osiguranja

30.06.2014 Prema odredbi članka 14. stavka 1. Zakona o radu, poslodavac za obavljanje stalnih sezonskih poslova može sklopiti ugovor o radu za stalne sezonske poslove. Takav ugovor obvezno mora sadržavati podatke o vremenu za koje će poslodavac uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje, roku u kojem je poslodavac dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u narednoj sezoni te roku u kojem se radnik dužan izjasniti o ponudi, a koji ne može biti kraći od osam dana.

Dakle, poslodavac je obvezan radniku u razdoblju u kojem ne radi uplaćivati doprinose za produženo mirovinsko osiguranje, ali ne i plaću odnosno naknadu plaće.

Napominjemo da radnik navedeno pravo ostvaruje temeljem sklopljenog ugovora o radu za stalne sezonske poslove. Budući da ugovor o radu predstavlja slobodno izraženu volju ugovornih strana (i poslodavca i radnika) koje same određuju sadržaj radnog odnosa, radnik ima pravo samostalno odlučiti želi li sklopiti takav ugovor. Vezano uz prava sezonskih radnika, napominjemo da sezonski radnici mogu, pod određenim uvjetima, ostvarivati novčanu pomoć na temelju Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Prema izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN br. 153/13), koje su stupile na snagu 1. siječnja 2014., osobama koje su osiguranici produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, propisuje se pravo na novčanu pomoć i to najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog osiguranja. Tim se odredbama novčana pomoć propisuje kao vid odgovarajuće materijalne zaštite osobama tijekom produženog mirovinskog osiguranja, a obzirom na to da ove osobe ne primaju plaću niti naknadu plaće sukladno odredbama Zakona o radu, odnosno nisu u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ne primaju novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Naime, osobe koje su osiguranici produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, ne smatraju se, u smislu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, nezaposlenom osobom koja je raspoloživa za rad i koja aktivno traži posao.

Prema, dakle, novoj odredbi članka 55.a Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, pravo na novčanu pomoć ima ona osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje, koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje tri sezone ili je prethodno radila tri sezone bez obzira je li imala status osobe osigurane na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, ali pod uvjetom da joj Hrvatski zavod za zapošljavanje odobri i sufinancira troškove produženog mirovinskog osiguranja sukladno uvjetima i načinu korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Treba naglasiti da pravo na novčanu pomoć prestaje ako korisnik:

1) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

2) nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka,

3) nastupi na izdržavanje kazne zatvora,

4) bude pritvoren,

5) ostvari pravo na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnom propisu,

6) zasnuje radni odnos,

7) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

8) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

9) postane član zadruge,

10) postane predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

11) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

12) započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

13) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

14) se zaposli prema posebnim propisima,

15) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari prijevremenu starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja mu se isplaćuje, ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći odnosno invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći,

16) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti,

17) ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći,

18) navrši 65 godina života.

Zahtjev za novčanu pomoć podnosi osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, i to u roku od trideset dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.

Da bi se zahtjev mogao odobriti, pod uvjetima propisanim Zakonom, poslodavcu ove osobe Hrvatski zavod za zapošljavanje mora odobriti korištenje mjere aktivne politike zapošljavanja za „stalnog sezonca".

Način utvrđivanja visine novčane pomoći određen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, a od 1. siječnja 2014. (Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove (NN br. 12/14), novčana pomoć za prva tri mjeseca korištenja iznosi 60% bruto plaće koju je osoba ostvarila u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, ali ne može biti viša od iznosa minimalne plaće utvrđene posebnim propisom (minimalna plaća iznosi 3.017,61 kuna – na temelju Uredbe o visini minimalne plaće), a za preostalo vrijeme korištenja, novčana pomoć iznosi 50% novčane pomoći utvrđene za prva tri mjeseca korištenja.