c S
U središtu

Donesen novi Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti

22.07.2014 Svrha donošenja novog Pravilnika je pojednostavljenje procedura i smanjenje troška za korisnika cestovnog zemljišta, kao i intenziviranje gospodarskih aktivnosti neposredno uz javne ceste kroz buđenje ulagačkih kapaciteta.

Sukladno odredbi članka 73. stavka 2. Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 i 148/13), uvjete i način korištenja cestovnog zemljišta, uvjete i postupak povjeravanja te prava u vezi s obavljanjem pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu propisuje ministar. Nadalje, člankom 139. Zakona o cestama do donošenja novog propisa temeljenog na tom Zakonu na snazi su Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti (NN 119/07 i 39/11) i Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 119/07, 91/08 i 39/11).

Međutim, nedavno je donesen novi Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14), koji je stupio na snagu 5. srpnja 2014., s kojim danom su prestala važiti dva navedena Pravilnika. Njih je naslijedio jedan pravilnik, jer je uočena potreba da se jednim provedbenim propisom objedine odredbe vezane uz primjenu instituta korištenja cestovnog zemljišta.

Velika novina koju je donio Pravilnik je da se ukida naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje prateće djelatnosti na cestovnom zemljištu u slučaju prilaza odnosno priključka kad njih po izgrađenosti i puštanju u promet preuzima upravitelj javne ceste na daljnje održavanje.

I za oglašivače Pravilnik donosi pogodnosti – pravne osobe koje postavljaju reklame uz/na javnu cestu plaćat će smanjenu naknadu (sa 50 kn/m2 na 30 kn/m2) te se smanjuje uvećanje navedene naknade za osvjetljenju reklamu (sa 20% na 15%). Budući da ova smanjenja ujedno znače i smanjenje prihoda upravitelja javnih cesta, procjenjuje se da će se taj manjak nadoknaditi pozitivnim ekonomskim učincima u poslovanju svih pratećih djelatnosti uz javnu cestu.

Treba reći da korištenje cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti podrazumijeva pravo na:

- izgradnju pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti i obavljanje pratećih djelatnosti u njima

- obavljanje pratećih djelatnosti u već izgrađenim objektima radi pružanja usluga korisnicima javne ceste

- korištenje površina javne ceste radi pružanja usluga korisnicima javne ceste.

Pratećim djelatnostima smatraju se djelatnosti pružanja usluga korisnicima javne ceste koje se obavljaju u pratećim uslužnim objektima i odmorištima na javnoj cesti, i to:

- ugostiteljstvo

- trgovina

- usluga opskrbe gorivom

- servisne usluge

- ostale komercijalne usluge i svrhe.

Što se tiče uvjeta i načina korištenja cestovnog zemljišta, treba reći da pravna osoba koja upravlja javnom cestom odnosno koncesionar može povjeriti cestovno zemljište na korištenje pravnim i fizičkim osobama radi obavljanja pratećih djelatnosti ugovorom o korištenju cestovnog zemljišta i na druge zakonom dozvoljene načine sukladno općim propisima obveznog prava.

Sve fizičke i pravne osobe koje koriste cestovno zemljište u smislu Zakona o cestama, dužne su plaćati naknadu za korištenje cestovnog zemljišta i naknadu za obavljanje pratećih djelatnosti u skladu s odredbama Pravilnika i ona se uplaćuje na račun pravne osobe koja upravlja javnom cestom. Mjerila za izračun visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta za izgradnju pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti i obavljanje pratećih djelatnosti propisani su člankom 5. Pravilnika. Zajedno s tom naknadom plaća se i naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, čija su mjerila za izračun propisana člankom 7. i 8. Pravilnika. Sve navedene naknade koje regulira Pravilnik utvrđuju se kao početne vrijednosti na javnom nadmetanju i izravnom ugovaranju za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih uslužnih objekata te obavljanje pratećih djelatnosti, i mogu se usklađivati s godišnjim rastom indeksa cijena na malo koji objavljuje Državni zavod za statistiku i rastom prosječnog godišnjeg dnevnog prometa vozila, a što se utvrđuje ugovorom.

Korištenje cestovnog zemljišta na temelju programa i plana razvoja pravne osobe koja upravlja javnom cestom, povjerava se korisnicima javnim nadmetanjem, a izravnim ugovaranjem samo u slučajevima određenim Pravilnikom. Uvjeti i postupak povjeravanja cestovnog zemljišta na korištenje propisani su člancima 11.-13., a prava i obveze ugovornih strana definirane su člancima 14.- 19. Pravilnika.