c S
U središtu

Obvezno devetogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje

26.09.2014 Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole propisuje se sadržaj i trajanje programa predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića. Time se u hrvatski obrazovni sustav uvodi obvezno devetogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13) odnosno njegove zadnje izmjene i dopune, člankom 23.a propisuju da je program predškole obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića, a obveznici predškole koji ne pohađaju dječji vrtić upisuju program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njihovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić.

U slučaju da na određenom području nema dječjeg vrtića, odnosno osnovne škole koja provodi program predškole, jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati provođenje programa predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić, na način da osiguraju prijevoz djeteta do najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole koji izvode program predškole, ako se ne radi o udaljenosti većoj od 20 kilometara u odnosu na mjesto stanovanja djeteta. Ako su najbliži dječji vrtić ili osnovna škola koja izvodi program predškole udaljeni više od 20 kilometara od mjesta stanovanja djeteta, jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dužna je osnovati dječji vrtić/njegovu podružnicu ili organizirati program predškole pri osnovnoj školi na području unutar 20 kilometara od mjesta stanovanja djeteta.

Program predškole besplatan je za sve polaznike programa. Sredstva za izvođenje programa predškole financiraju se iz sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja (pa tako i programa predškole) osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, br. 107/14) naglašava da se program predškole provodi od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u skladu s organizacijom rada odgojno-obrazovne ustanove. Isto je propisano i člankom 18. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, br. 63/08, 90/10).

Sadržaj programa predškole mora biti takav da kod djece potiče optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Člankom 2. stavkom 4. propisane su kompetencije koje bi dijete trebalo usvojiti, a uključuju:

- komunikaciju na materinskom jeziku,

- elementarnu komunikaciju na stranim jezicima,

- matematičke kompetencije,

- osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji,

- digitalne kompetencije,

- učiti kako učiti,

- socijalne i građanske kompetencije,

- inicijativnost i poduzetništvo,

- kulturnu svijest i izražavanje te

- motoričke kompetencije primjerene dobi.

Program predškole mora se ravnomjerno i kontinuirano tjedno provoditi neovisno o predviđenim satima i dnevnim terminima, a pri organizaciji rada daje se prednost prijepodnevnoj provedbi programa. Kao značajan čimbenik uspješnog i kontinuiranog provođenja programa ističe se stalnost voditelja programa predškole (članak 3. Pravilnika). Iako Pravilnik ne propisuje tko može obavljati poslove voditelja programa predškole, to je pitanje određeno člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste odnosno osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.

Poslove odgojitelja koji ostvaruju program predškole, uz navedene osobe, mogu iznimno (ako se program predškole ustrojava pri osnovnoj školi) obavljati i osobe koje ispunjavaju uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi. U javnoj raspravi koja je prethodila donošenju Pravilnika ostalo je otvoreno pitanje pedagoških kompetencija učitelja razredne nastave za rad s djecom predškolske dobi. Nadalje, pedagoškim standardom određeno je da broj djece u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini za provedbu programa predškole ne može biti veći od 20, što podrazumijeva rad u manjim grupama, a time i potrebu za većim brojem odgajatelja čime rastu i troškovi programa predškole.

Time dolazimo do još jednog otvorenog pitanja u javnoj raspravi, a to je financiranje programa predškole. Zakon propisuje da je program besplatan i da će sredstva dijelom biti osigurana iz državnog proračuna, a dijelom iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Postavlja se pitanje tko će financirati provedbu dodatnih podupirućih i drugih aktivnosti programa (izleti, zimovanja, ljetovanja) predviđenih člankom 3. stavkom 7. Pravilnika. Nadalje, ne precizira se način upisa djece. Tko će javno pozvati roditelje djece koja nisu uključena u sustav ranog i predškolskog odgoja i naobrazbe, što ako se roditelji ne odazovu, odnosno ako djeca ne budu pohađala program predškole, postoje li sankcije?

Iz ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta napominju da su u izradi još dva iznimno važna dokumenta, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije i Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Moguće je usklađivanje predmetnog Pravilnika s odredbama ovih dokumenata.

Željko Čižmek, mag.act.soc.