c S
U središtu

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

23.10.2014 Novi Obiteljski zakon (NN 75/14), koji se počeo primjenjivati 1. rujna 2014., u obiteljskopravne odnose donio je brojne novine. Jedna od njih je i uvođenje obveze izrade Plana o zajedničkoj roditeljskog skrbi za djecu u slučaju razvoda.

Naime, prema članku 52. Obiteljskog zakona, bračni drugovi mogu se sporazumjeti o sljedećim pravnim posljedicama razvoda braka: 1. mjestu stanovanja djeteta, obiteljskoj kući ili stanu koji će predstavljati obiteljski dom, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom, 2. uzdržavanju djeteta, 3. uređenju imovinskih odnosa bračnih drugova i 4. uzdržavanju bračnog druga, pri čemu je sporazum o pitanjima pod točkama 1. i 2. sastavni dio plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Nadalje, prema članku 53. stavak 1. Obiteljskog zakona, ako bračni drugovi ne sastave plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi u vezi s pravnim posljedicama razvoda braka, odluku o tim pitanjima sud će donijeti u postupku radi razvoda braka pokrenutog tužbom.

Prema članku 54. stavak 2. Obiteljskog zakona, ako se bračni drugovi namjeravaju razvesti na temelju sporazuma, dužni su sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, a ako ga ne sastave do okončanja obveznog savjetovanja, bračni drugovi dužni su pristupiti prvom sastanku obiteljske medijacije, osim u slučajevima iz članka 332. toga Zakona.

Što se samog Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi tiče, članak 106. Obiteljskog zakona određuje ga kao pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima u kojima roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici. Istim člankom navedena su i pitanja koja se tim Planom uređuju, međutim, točan sadržaj propisuje nedavno doneseni Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi(NN 106/14), koji je stupio na snagu 10. rujna 2014.

Tako je člankom 2. Pravilnika propisano da Plan o zajedničkoj roditeljskoj mora sadržavati sljedeće podatke o roditeljima i djetetu:

1. osobno ime

2. osobni identifikacijski broj

3. datum i mjesto rođenja

4. prebivalište, odnosno boravište

5. adresu stanovanja u trenutku sastavljanja Plana, ako se razlikuje od adrese prebivališta odnosno boravišta.

Također, Plan mora sadržavati detaljno sporazumno uređenje:

1. mjesta i adrese djetetova stanovanja (predstavlja mjesto i adresu koju su roditelji sporazumno odredili za mjesto i adresu na kojoj će biti prijavljeno djetetovo prebivalište)

2. vremena koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja

3. načina razmjene važnih informacija u vezi s djetetom sukladno odredbama članka 100., 101. i 111. Obiteljskog zakona

4. visinu uzdržavanja djeteta

5. način na koji će roditelji rješavati buduća sporna pitanja.

Kao što to uređuje i članak 106. Obiteljskog zakona, i člankom 2. Pravilnika propisano je da Plan može sadržavati uređenje drugih pitanja zajedničkog ostvarivanja roditeljske skrbi za koja roditelji smatraju da su bitna za dijete. Nadalje, sukladno članku 4. Pravilnika roditelji su dužni u Planu sporazumno urediti vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja (tjedno, mjesečno, državni praznici, blagdani i školski praznici), kao i točno vrijeme i mjesto predaje, odnosno preuzimanja djeteta mlađe dobi prije i nakon proteka vremena provedenog s djetetom, s tim da se sporazumno može odrediti i prisutnost drugih osoba pri predaji djeteta, način prijevoza djeteta i troškovi prijevoza djeteta ako dijete putuje na duljim relacijama.

Kao bitnu sastavnicu Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi treba istaknuti sporazum o visini uzdržavanja djeteta, pri čemu roditelji mogu kao smjernice koristiti iznose iz tablice objavljene sukladno članku 314. stavku 4. Obiteljskog zakona, odnosno iz Odluke o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta(NN 106/14), koja je stupila na snagu 10. rujna 2014.

Glede forme Plana, ističemo da je člankom 7. Pravilnika propisano da se on sastavlja na propisanom obrascu, koji je sastavni dio toga Pravilnika i sastoji se od dijela ZRS/1, dijela ZRS/2 za svako pojedino dijete te dijela ZRS/3. Plan potpisuju oba roditelja.

S obzirom na osjetljivost pitanja o kojima se radi, člankom 8. Pravilnika propisano je da su osobni podaci iz Plana službena tajna i da se na njih primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Bitno je napomenuti da su, prema članku 106. Obiteljskog zakona, roditelji dužni upoznati dijete sa sadržajem Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i omogućiti mu da izrazi svoje mišljenje u skladu s njegovom dobi i zrelošću te ga poštovati u skladu s djetetovom dobrobiti.

I konačno, da bi se temeljem sastavljenog Plana prava mogla i prisilno ostvarivati, može ga se, da bi stekao svojstvo ovršne isprave, podnijeti sudu u izvanparničnom postupku radi provjere sadržaja te odobravanja sukladno člancima 461. do 467. i članka 469. Obiteljskog zakona (radi se o odredbama koje reguliraju postupak radi odobravanja plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi).