c S
U središtu

Predstojeće novine u vezi posvojiteljskog dopusta

04.12.2014 Na 190. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Nacrt Konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim se planiraju uvesti manje izmjene u postojeći Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Osim određenih terminoloških usklađenja, Novela Zakona donosi novine u svezi posvojiteljskog dopusta.

Naime, prema sadašnjem uređenju u tom propisu (članak 36.), zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života. Za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog posvojitelja ili samozaposlenog posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust produžuje se za 60 dana. Nakon što se iskoristio posvojiteljski dopust u opisanom trajanju, zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci.

Novelom Zakona predlaže se izmijeniti članak 36. stavak 3. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i to tako da glasi: „Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta iz stavka 1. i 2. ovoga članka zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja pod uvjetima i u trajanju propisanom ovim Zakonom“.

Što je dovelo do predlaganja ove novine? U 2013. godini Zakon je izmijenjen sukladno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, uz izvršeno usklađivanje s Direktivom Vijeća 2010/18/EU od 8. ožujka 2010. godine o provedbi revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu, koji su sklopili BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC te o opozivu Direktive 96/34/EZ, kao i Direktivom 2010/41/EU od 7. srpnja 2010. godine o usvajanju načela jednakosti postupanja prema ženama i muškarcima koji obavljaju samostalnu djelatnost u svojstvu samozaposlene osobe.

Navedenim izmjenama izjednačeno je trajanje posvojiteljskog dopusta zaposlenog posvojitelja i samozaposlenog posvojitelja, neovisno o dobi posvojenog djeteta.

Isto tako izjednačeno je trajanje posvojiteljske poštede od rada i posvojiteljske brige o djetetu, neovisno o dobi posvojenog djeteta za posvojitelje drugog radnopravnog statusa s ciljem pravednijeg uređenja i ovog područja.

Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da je u međuvremenu stupio na snagu Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN br. 85/14), nužno je radi usklađenja s tim propisom na odgovarajući način izmijeniti i dopuniti Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama te ga dodatno izmijeniti u dijelu koji se odnosi na izjednačavanje prava na roditeljski dopust posvojitelja blizanaca i posvojitelja koji istovremeno posvajaju više djece s pravima zaposlenih i samozaposlenih roditelja.