c S
U središtu

Prava hrvatskog branitelja kojem je povrijeđeno pravo na prvenstvo pri zapošljavanju

02.01.2015 Pravo na prednost pri zapošljavanju, zajamčeno za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, regulira članak 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji, za razliku od Zakona o radu, detaljno uređuje to pravo kao i pravne posljedice njegove povrede.

Prema navedenom članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u nastavku: Zakon o braniteljima), tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: tijela javne uprave), obvezna su prilikom zapošljavanja na neodređeno vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja i prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme temeljem oglasa, dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom i to sljedećim redoslijedom:

– djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,

– HRVI iz Domovinskog rata,

– članu obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– dragovoljcu iz Domovinskog rata,

– hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.

Međutim, prednost pri zapošljavanju ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta u tijelima javne uprave.

Također, javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima (u nastavku: pravne osobe), koje su prilikom zapošljavanja obvezne raspisati javni natječaj ili oglas temeljem zakona, drugog propisa ili kolektivnog ugovora, obvezne su prilikom tog zapošljavanja dati prednost navedenim osobama, po utvrđenom redoslijedu, ako ispunjavaju uvjete propisane ovim člankom Zakona, te uvjete iz javnog natječaja odnosno oglasa. Kao i u slučaju službenika i namještenika, prednost pri zapošljavanju na temelju ugovora o radu ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta.

Prednost pri zapošljavanju ne mogu ostvariti navedene osobe kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem izvršnog rješenja o:

– izrečenoj kazni prestanka službe

– otkazu službe ako nisu zadovoljili na probnom radu

– pisanom otkazu kojega podnese službenik

– sporazumu o prestanku službe i

– izvanrednom otkazu službe.

Pod pojmom prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca krivnjom radnika smatra se otkaz ugovora o radu temeljem pravomoćnog rješenja ili odluke o skrivljenom ponašanju radnika i sporazumni raskid ugovora o radu.

Brigu o poštivanju navedenih odredbi o prednosti pri zapošljavanju hrvatskog branitelja i članova njihovih obitelji vodi upravna inspekcija, odnosno inspekcija rada. Ako osoba s pravom prvenstva pri zapošljavanju ne bude primljena u tijela javne uprave, ukoliko smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, a u roku petnaest dana od dana podnošenja žalbe podnijeti zahtjev upravnoj inspekciji za provedbu inspekcijskog nadzora. Upravna inspekcija obvezna je u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za nadzor obavijestiti donositelja rješenja o prijmu u službu o pokretanju postupka inspekcijskog nadzora radi ostvarenja prava prednosti pri zapošljavanju.

Upravna inspekcija po provedbi inspekcijskog nadzora ovlaštena je u slučaju postojanja povrede prava prednosti pri zapošljavanju rješenjem poništiti rješenje o prijmu u službu. Protiv toga rješenja može se voditi upravni spor. Rješenje o rasporedu donijeto prije okončanja postupka inspekcijskog nadzora upravna inspekcija oglasit će ništavim.

No, ako upravna inspekcija utvrdi da u postupku prijma nije izvršena povreda prava, izvijestit će podnositelja zahtjeva za nadzor i čelnika tijela o rezultatima provedenoga inspekcijskog nadzora.

Ako se radi o pravnim posljedicama povrede prava na prednost pri zapošljavanju hrvatskog branitelja u okviru općeradnih odnosa (prema Zakonu o radu), treba napomenuti da je poslodavac dužan u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom o tome obavijestiti branitelja s pravom prvenstva pri zapošljavanju, koji je po raspisanom javnom natječaju ili oglasu podnio prijavu, odnosno ponudu za to radno mjesto. Ako toj osobi nije dana prednost pri zapošljavanju, ona može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

Ako nadležna inspekcija utvrdi da je sklapanjem ugovora o radu povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju hrvatskog branitelja, rješenjem će utvrditi povredu prava prednosti, koje izvršno rješenje predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu čijim sklapanjem je to pravo povrijeđeno. U tom je slučaju pravna osoba obvezna s osobom, odnosno osobama kojima je rješenjem utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju, sklopiti ugovor o radu u roku od osam dana od otkaza ugovora čijim sklapanjem je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju. Ako poslodavac u tom roku to ne učini, smatra se da je ugovor o radu sklopljen po sili zakona.