c S
U središtu

Je li pravilnik o unutarnjem redu lokalne jedinice opći akt?

20.01.2015 Pravilnik o unutarnjem redu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave sadržava i elemente koji ga čine općim aktom, što ukazuje da bi mogao podlijegati ocjeni zakonitosti od strane Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske.

Od 1. siječnja 2012., tj. od stupanja na snagu važećeg Zakona o upravnim sporovima (dalje: ZUS), ocjena zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: lokalne jedinice), pravnih osoba koje imaju javnu ovlast, te pravnih osoba koje obavljaju javnu službu, u nadležnosti je Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske (članak 3. stavak 2. i članak 83.-88. ZUS-a).

Smatraju li se općim aktima, u smislu spomenute ocjene zakonitosti, i pravilnici o unutarnjem redu koje donose lokalne jedinice?

Materija pravilnika o unutarnjem redu uređena je odredbama članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: ZSN). Službenici i namještenici se primaju u službu i raspoređuju na slobodna radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu (stavak 1.). Pravilnik o unutarnjem redu donosi se posebno za svako upravno tijelo ili kao zajednički pravilnik za više upravnih tijela lokalne jedinice (stavak 2.). Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela općine donosi općinski načelnik, za upravna tijela grada gradonačelnik, a za upravna tijela županije župan. Pravilnik se donosi na prijedlog pročelnika upravnih tijela (stavak 3.). Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela u skladu sa statutom i općim aktima lokalne jedinice (stavak 4.).

Na prvi pogled, pravilnik o unutarnjem redu nije opći akt, prije svega:

- jer ga ne donosi predstavničko tijelo lokalne jedinice, a odredbom članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga lokalne jedinice donosi predstavničko tijelo;

- jer se pravilnik o unutarnjem redu poima prvenstveno kao „tehnički“ akt internog karaktera, kojim se određuje sistematizacija radnih mjesta.

Teorijski, opći akt definira se kao, primjerice: akt čija norma predviđa niz u osnovi ponovljivih odnosa, te ih unaprijed regulira (Perić); tekst što sadrži opće pravne norme, a to znači da apstraktno usmjerava ponašanje pojedinih skupina ili kategorija subjekata, pri čemu su opće norme one u kojima adresati nisu određeni imenom i prezimenom, već apstraktno kao skupine subjekata, bilo fizičkih ili pravnih osoba, npr. kao građani, roditelji, vojne osobe, vozači, studenti, ili, pak, kao svi stanovnici (Visković); pravni akt koji sadrži opće norme, za razliku od pojedinačnih pravnih akata (Vrban).

Imajući na umu netom iznesene definicije općeg akta, kao i cjelinu sadržaja pravilnika o unutarnjem redu (članak 4. stavak 4. ZSN-a), smatramo olakim samo na temelju formalnog kriterija (donošenja akta) i/ili pogrešno uskog poimanja tog pravilnika (kao sistematizacije radnih mjesta) izvesti zaključak prema kojem pravilnik o unutarnjem redu lokalne jedinice nije opći akt podložan upravnosudskoj ocjeni zakonitosti.

Naime:

- norme o stručnim i drugim uvjetima za raspored na radna mjesta, sadržane u pravilniku o unutarnjem redu, djeluju prema neodređenom krugu adresata (npr. potencijalnim kandidatima za prijam u službu);

- pravilnikom o unutarnjem redu mogu biti uređena i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela u skladu sa statutom i općim aktima lokalne jedinice, pa spomenuti pravilnici nerijetko sadržavaju i radnopravnu materiju, eventualno i druge norme općeg karaktera;

- čak i ako se zadržimo na gramatičkoj interpretaciji, odredba članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi govori o općim aktima kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga lokalne jedinice, dok službenički odnosi, koji obuhvaćaju i institut pravilnika o unutarnjem redu, ne ulaze u korpus samoupravnog djelokruga lokalne jedinice.

Stoga je za odgovor na pitanje postavljeno u naslovu ovog teksta nužna sveobuhvatnija i temeljitija, a ne uska (formalistička) pravna analiza.

dr. sc. Alen Rajko