c S
U središtu

Povećana minimalna plaća za 12-ak kuna

22.01.2015 Novi Zakon o minimalnoj plaći (NN br. 39/13) donesen je tijekom 2013. godine i nakon gotovo pet godina određivanje visine minimalne plaće promijenio iz temelja u odnosu na dotadašnji Zakon o minimalnoj plaći (NN 67/08).

Prema novom uređenju, osnovica za izračun minimalne plaće utvrđuje se kao bruto iznos umnoška mjesečnog praga rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo i broja članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, podijeljenog s omjerom ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broja aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Iznos minimalne plaće utvrđuje se preračunavanjem osnovice za izračun minimalne plaće u bruto iznos na način da se neto iznos osnovice za izračun minimalne plaće uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prosječnu stopu prireza od 10%, uz primjenu osobnog osnovnog odbitka prema posebnom propisu.

Prema članku 7. novog Zakona o minimalnoj plaći, visinu minimalne plaće za 2015. godinu Uredbom je utvrdila Vlada Republike Hrvatske. Naime, Uredba o visini minimalne plaće donesena je na sjednici Vlade RH, 17. prosinca 2014. iprema njoj visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. u bruto iznosu iznosi 3.029,55. Dakle, u odnosu na prijašnju minimalnu plaću, došlo je do povećanja za 12-ak kuna (prijašnja minimalna plaća iznosila je do 31. prosinca 2014. - 3.017,61 kuna).

Kad se prošle godine određivala visina minimalne plaće za 2014. godinu uvažavala se činjenica da pad broja zaposlenih kod pravnih osoba ukazuje da se gospodarstvo još uvijek nalazi u recesiji, pa nije realno u takvim okolnostima očekivati značajniji rast minimalne plaće. S druge strane, porast indeksa potrošačkih cijena dobara ukazuje na smanjenje kupovne moći građana i nužnost povećanja visine minimalne plaće. Posljednji parametar kojeg treba ocjenjivati prilikom predlaganja visine minimalne plaće je i udio minimalne plaće u prosječnoj, te iako Zakon predviđa postupno povećanje tog udjela, u ovom je trenutku realno održivo zadržavanje jednakog, odnosno zatečenog omjera. Minimalna plaća je za 2015. godinu određena navedenom Uredbom, a za svaku sljedeću godinu Vlada Republike Hrvatske taj iznos treba utvrditi uredbom, na prijedlog ministra nadležnog za rad, u vezi čega u Zakonu o minimalnoj plaći postoji izričita odredba da se minimalna plaća ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu. Ministar nadležan za rad će, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, Vladi Republike Hrvatske predložiti visinu minimalne plaće.

Iznimno od navedenog, kolektivnim ugovorom može se ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog Uredbom za 2015. kao i za sljedeće godine. Pritom valja napomenuti da tako umanjeni iznos minimalne plaćene ne može biti manji od devedeset pet posto iznosa propisanog Uredbom za 2015. i sljedeće godine (dakle, u 2015. godini ne može biti niža od 2.878,08 kune).U slučaju ugovaranja niže minimalne plaće od propisane, ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), o primjeni za radnika najpovoljnijeg prava (sada bi ta odredba, s obzirom na novi Zakon o radu, odgovarala odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o radu (NN 93/14).