c S
U središtu

Novosti pri plaćanju obveznog doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 2015. godini

23.01.2015 Skupština Hrvatske gospodarske komore na 10. sjednici održanoj 19. prosinca 2014. donijela je Odluku o financiranju Hrvatske gospodarske komore, koja se primjenjuje od 1. siječnja 2015. i kojom su propisani izvori i visina sredstava, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad obračunom i naplatom navedenih sredstava.

Navedena Odluka temelji se na odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori koji propisuje da se sredstva potrebna za rad Hrvatske gospodarske komore osiguravaju iz doprinosa ili članarine koju plaćaju članice Hrvatske gospodarske komore, prihoda od obavljanja javnih ovlasti, prihoda od vlastite djelatnosti i drugih izvora, te odredbi članka 79. Statuta Hrvatske gospodarske komore prema kojem Skupština Hrvatske gospodarske komore za svaku pojedinu kalendarsku godinu utvrđuje stopu i osnovicu za obračunavanje obveznog doprinosa.

Važno je napomenuti da su obvezni članovi Hrvatske gospodarske komore tijekom proteklih godina za svoje članstvo plaćali dvije različite vrste davanja: i to za obveznu članarinu prema veličini pojedinog člana, odnosno za obvezni doprinos koji je iznosio 0,005% od ostvarenih ukupnih godišnjih prihoda. Počevši od 2014. godine provedene su promjene u financiranju na način da je ostala na snazi samo obvezna članarina, dok je obvezni doprinos ukinut.

Stoga su članovi komore obvezni plaćati članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori u apsolutnoj svoti ovisno o skupini u koju je pojedini član komore razvrstan, tj. prema veličini člana iz podataka Godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu i to prema sljedećim kriterijima:

1. Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija: ukupna aktiva 7.500.000,00 kn, ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i broj zaposlenih 50.

Visina mjesečne članarine za prvu grupu članica iznosi 42,00 kn.

2. Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija: ukupna aktiva 30.000.000,00 kn, ukupni prihodi 59.000.000,00 kn i broj zaposlenih 250.

Visina mjesečne članarine za drugu grupu članica iznosi 1.083,00 kn.

3. Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu: ukupna aktiva 30.000.000,00 kn, ukupni prihodi 59.000.000,00 kn, broj zaposlenih 250.

Visina mjesečne članarine za treću grupu članica iznosi 3.973,00 kn

4. Četvrtu grupu čine članice osnovane i upisane u sudski registar kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, pod uvjetom da se na njih ne može primijeniti bilo koja od odredaba prethodnih točaka 1. do 3., ili ako takvo društvo nije povećalo temeljni kapital tako da on doseže ili prelazi najniži iznos temeljnog kapitala iz članka 389. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Visina mjesečne članarine za četvrtu grupu članica iznosi 20,00 kn

Razvrstavanje u grupe vrši se na osnovi podataka iz godišnjeg financijskog izvješća kojega je članica bila obvezna predati tijelima javne vlasti za godinu koja prethodi godini u kojoj je navedena Odluka donesena, s time da se razvrstavanje u grupu može odrediti i na osnovi drugih dostupnih vjerodostojnih financijskih izvješća. Međutim, članice Komore za koje nisu dostupni podaci, zaduživat će se do pribavljanja navedenih podataka paušalnom članarinom u iznosu od 42,00 kn.

Članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori na mjesečnoj osnovi članice su dužne uplaćivati do zaključno posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Nadzor obračuna i naplate obvezne članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori utvrđene Odlukom o financiranju Hrvatske gospodarske komore provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Međutim, samo članstvo u komori kao i obveza plaćanja članarine prestaje brisanjem subjekta upisa iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.

Također članice Hrvatske gospodarske komore kod kojih je obavljanje gospodarske djelatnosti „u mirovanju“ odnosno koje su prestale obavljati gospodarsku djelatnost, a upisane su u sudsku registar nadležnog trgovačkog suda, mogu biti oslobođene plaćanja članarine, s time da će se postupak i kriteriji za oslobađanje plaćanja članarine utvrditi posebnom odlukom.

Alan Vajda, mag. iur.