c S
U središtu

Obveza usklađenja pravilnika o radu sa Zakonom o radu

26.01.2015 Zakonom o radu propisano je da su poslodavci dužni uskladiti svoje pravilnike o radu s odredbama tog zakona u roku šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu. Budući da taj šestomjesečni rok ističe 7. veljače 2015., krajnji je čas da se započne s procedurom donošenja.

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Ugovor o radu je temeljni izvor prava i obveza u radnom odnosu koji postoji između radnika i poslodavca. No, u radnom odnosu radnik i poslodavac dužni su poštovati i propise vezane uz radni odnos. Osnovni propis o radu je Zakon o radu (u nastavku: ZR). Također, člankom 8. stavkom 1. ZR-a propisano je da su se u radnom odnosu poslodavac i radnik dužni pridržavati odredbi ZR-a i drugih zakona, međunarodnih ugovora koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, drugih propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu.

Dakle, jedan od nabrojenih akata kojeg su se dužne pridržavati stranke u radnom odnosu je i pravilnik o radu. No, dužnost poštivanja pravilnika o radu postojat će samo onda ako je on donesen i na snazi. Naime, Zakon o radu kao opći propis o radu, pored ostalog propisuje i pravila vezana uz obvezu donošenja pravilnika o radu.

Prema članku 26. ZR-a, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere za zaštitu od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

Posebni pravilnici o radu mogu se donijeti za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika. Člankom 27. ZR-a propisano je da se o donošenju pravilnika o radu poslodavac mora savjetovati s radničkim vijećem, u slučaju, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o radu. Radničko vijeće može od nadležnog suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi ništetnima.

Dakle, pravilnik o radu mora obavezno donijeti poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika, što ne znači da ga ne bi mogao donijeti i poslodavac koji zapošljava i manje od 20 radnika.

Također, u pravilniku o radu mora se naznačiti dan stupanja na snagu i on ne može stupiti na snagu prije isteka roka od osam dana od dana objave. Pravilnik o radu mijenja se i dopunjuje na način propisan Zakonom o radu za njegovo donošenje.

Što se tiče objave pravilnika o radu, odnedavno to pitanje uređuje novi Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu, koji je stupio na snagu 18. prosinca 2014.

Budući da je člankom 233. ZR-a propisano da su poslodavci dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama tog Zakona u roku šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu (Zakon o radu stupio je na snagu 7. kolovoza 2014.), to znači da poslodavci moraju svoje pravilnike o radu uskladiti sa ZR-om do 7. veljače 2015.