c S
U središtu

Dostava rješenja u poreznom postupku

30.01.2015 Porezna rješenja su porezni akti u kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa te se ona najčešće dostavljaju poreznim obveznicima. Porezno rješenje mora se predati osobno primatelju kojem je namijenjeno, budući da se radi o obveznoj osobnoj dostavi.

Dostava je posebna postupovna radnja u upravnom postupku koja je zbog važnosti propisana posebnim (Opći porezni zakon) i općim (Zakon o općem upravnom postupku) postupovnim zakonom. Naime, odredba članka 4. Općeg poreznog zakona propisuje supsidijarnu primjenu Zakona o općem upravnom postupku sukladno pravnom pravilu lex specialis derogat legi generali.

Porezni akti koji se dostavljaju u poreznom postupku su rješenja, zaključci, zapisnici, obavijesti, pozivi i drugi akti kojima se pokreće, dopunjuje, mijenja ili dovršava neka radnja u poreznom postupku.

Osobna dostava poreznog rješenja

Iz zakonske odredbe članka 51. Općeg poreznog zakona proizlazi da se porezno rješenje mora predati osobno primatelju kojem je namijenjeno, jer se radi o obveznoj osobnoj dostavi. Osobnom dostavom smatra se ona dostava koja se obavi osobno primatelju kojem je akt namijenjen i to tako da se akt uručuje u ruke upravo osobi kojoj je i upućeno.

Prema članku 51. stavku 1. Općeg poreznog zakona, ako sudionik ima opunomoćenika, porezni akt dostavlja se samo opunomoćeniku.

Da bi se ispunio zahtjev obvezne osobne dostave poreznog rješenja, mjestom osobne dostave smatra se: 1. prebivalište ili uobičajeno boravište sudionika, 2. sjedište sudionika koji je pravna osoba, 3. radno mjesto sudionika.

U pogledu prijave navedenih činjenica u vezi mjesta osobne dostave, Opći porezni zakon u članku 58. te činjenice navodi kao bitne za utvrđivanje porezne obveze, stoga ih je porezni obveznik dužan prijaviti poreznom tijelu u roku od 30 dana od dana njihovog nastanka ili promjene.

Uredna dostava kad se sudionik poreznog postupka ne zatekne na mjestu dostave

Vezano uz osobnu dostavu posebna je okolnost ako se porezni obveznik ne zatekne na mjestu dostave. Dostavljač tada treba u poštanskom sandučiću ili kod osobe zatečene na mjestu dostave ostaviti pisanu obavijest o vremenu pokušane osobne dostave i vremenu sljedeće osobne dostave, koja se ne može obaviti prije proteka 24 sata nakon prvog pokušaja (članak 51. stavak 4.). Opći porezni zakon predviđa navedenu pravnu fikciju prema kojoj se pod određenim uvjetima smatra da je dostava poreznog akta uredna, iako porezni akt stvarno nije dostavljen sudioniku poreznog postupka.  Nakon drugog pokušaja osobne dostave porezni akt se vraća pošiljatelju (poreznom tijelu) pa se osobna dostava smatra obavljenom u roku 15 dana nakon što je dostavljač dostavio obavijest na mjestu dostave.

Unatoč pravnoj fikciji o urednoj dostavi, naslovljena osoba može tvrditi da nije primila akt, ali to mora i dokazati te je time teret dokaza o uredno izvršenoj dostavi na stranci u postupku. Dokaz o navedenom postupku dostave je potvrda o obavljenoj dostavi (dostavnica).  

Ostali oblici dostave poreznog rješenja

Iako Zakon o općem upravnom postupku propisuje i posrednu dostavu, tako obavljena dostava u slučaju poreznog rješenja, s obzirom da se njime odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa, ne može se smatrati urednom prema Općem poreznom zakonu. Stoga iz odredaba Općeg poreznog zakona o posrednoj dostavi prizlazi da se porezno rješenje ne može dostavljati posredno, nego obveznom osobnom dostavom u vezi čega su u članku 52. Općeg poreznog zakona propisana pravila o osobnoj dostavi u inozemstvo i to na nekoliko načina: 1. preko nadležnog poreznog tijela u inozemstvu, na temelju molbe poreznog tijela koje šalje pismeno, 2. slanjem preporučene pošiljke s povratnicom ili 3. preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.

Pravni učinci dostave u poreznom postupku

Dostavu kao postupovnu radnju važno je obaviti pravilno da bi bila uredna, s obzirom da samo takva osobna dostava utječe kako na nastupanje pravnih učinaka prema osobi kojoj je porezno rješenje namijenjeno, tako i na samog donosioca rješenja. Sve dok rješenje ne počne djelovati prema stranci, ne obvezuje ni donosioca pa donosioc ne može poduzimati nikakve radnje vezane za rješenje koje treba biti dostavljeno.

Budući da propuštanje dostave kao i nepravilna dostava sprečavaju nastupanje pravnih učinaka poreznog rješenja, uredna dostava poreznih rješenja bitna je za nastanak sljedećih pravnih učinaka važnih za daljnji tijek poreznog postupka: - počinju teći propisani zakonski rokovi za podnošenje žalbe i pokretanje upravnog spora, - neposredni utjecaj na izvršnost i pravomoćnost poreznog rješenja.

Ana Paštrović, mag. iur.