c S
U središtu

Način objave kolektivnih ugovora

02.02.2015 Sukladno rokovima iz novog Zakona o radu, donesena su i objavljena četiri pravilnika i to: Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu, Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora, Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata i Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti. Pravilnici su stupili na snagu 18. prosinca 2014. te nisu značajnije izmijenjeni u odnosu na svoje prethodnike.

Prema članku 192. Zakona o radu, kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze stranaka koje su sklopile taj ugovor, a može sadržavati i pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom. Pravna pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primjenjuju se neposredno i obvezno na sve osobe na koje se, u skladu s odredbama Zakona o radu, primjenjuje kolektivni ugovor.

Sam kolektivni ugovor može sadržavati i pravila o sastavu i načinu postupanja tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova - miritelja.

Članak 202. Zakona o radu predviđa da se kolektivni ugovori moraju javno objaviti, a ministar rada pravilnikom propisuje način objave kolektivnih ugovora što je i učinio donošenjem Pravilnika od 27. studenog 2014. Međutim, ako poslodavac propusti objaviti kolektivni ugovor koji ga obvezuje, to ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz toga kolektivnog ugovora.

Prema novom Pravilniku o načinu objave kolektivnih ugovora, kolektivni ugovor ili njegovu promjenu poslodavac mora na primjeren način radnicima učiniti dostupnim na uvid te je dužan na zahtjev i o trošku radnika, omogućiti izradu preslike kolektivnog ugovora ili njegove promjene.

Kolektivni ugovor ili njegovu promjenu koja obvezuje samo jednog poslodavca, neovisno o razini njegove primjene, objavljuje poslodavac na način propisan za objavu pravilnika o radu.

Ako kolektivni ugovor ili promjena ugovora obvezuje dva ili više poslodavaca, odnosno udrugu poslodavaca, i koji se primjenjuje na području Republike Hrvatske ili području dvije ili više županija, objavljuje se u „Narodnim novinama“. Ako pak obvezuje dva ili više poslodavca, odnosno udrugu poslodavaca i ako se primjenjuje na području jedne županije, objavljuje se u službenom glasilu županije.

Kolektivni ugovor ili njegovu izmjenu na objavu daje stranka kolektivnog ugovora koja je stranka na strani poslodavca. Pravilnik određuje rok za objavu kolektivnog ugovora ili njegove izmjene te se on mora objaviti u roku od trideset dana od dana sklapanja ili promjene kolektivnog ugovora. To bi svakako trebalo biti prije stupanja na snagu Kolektivnog ugovora ili njegove izmjene. Stupanjem na snagu tog novog Pravilnika, prestao je vrijediti Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (Narodne novine, br. 70/10).