c S
U središtu

Nove odredbe o financiranju građenja komunalne infrastrukture

17.02.2015 Hrvatski sabor je 2.12.2014. donio važne Izmjene i dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima se omogućava financiranje građenja određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture sredstvima ostvarenim od komunalne naknade, kad jedinica lokalne samouprave ocijeni to potrebnim. Budući da je Zakon stupio na snagu 20.12.2014., kad je većina lokalnih samouprava već donijela svoje proračune, ta važna dopuna u praksi će se moći primijeniti tek tijekom rebalansa lokalnih proračuna 2015. godine.

Ciljevi zakonodavca

Pod komunalnim gospodarstvom u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14, dalje: ZKG), razumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina, gradova i Grada Zagreba, kao i županija kad je to izričito određeno. Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti u smislu pružanja komunalnih usluga i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture osiguravaju se: iz cijene komunalne usluge, komunalne naknade, proračuna jedinice lokalne samouprave i drugih izvora po posebnim propisima; dok se sredstva za građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture osiguravaju, do ove zadnje dopune (Narodne novine 147/14) iz komunalnog doprinosa, naknade za koncesiju, cijene komunalne usluge, proračuna jedinice lokalne samouprave i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Tijekom vremena uočeno je da tako uređeni način financiranja komunalnih djelatnosti ne zadovoljava potrebe jedinica lokalne samouprave, tj. da nepotrebno ograničava korištenje sredstava prikupljenih od komunalne naknade i time onemogućava učinkovito financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Izmjenama i dopunama ZKG-a omogućava se financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i sredstvima ostvarenim od komunalne naknade u slučajevima u kojima to jedinica lokalne samouprave ocijeni potrebnim.

Donošenjem Izmjena i dopuna uklonila su se nepotrebna ograničenja jedinice lokalne samouprave u upravljanju njezinim prihodima, te se omogućila ravnomjernija i učinkovitija raspodjela sredstava zakonom namijenjenih obavljanju komunalnih djelatnosti.

Time se olakšava financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i na taj način zadovoljavanja potreba građana i gospodarstva s tim u vezi.

Nove odredbe

U postojećem članku 22. stavak 1. ZKG-a navodi se da je komunalna naknada prihod proračuna jedinica lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade, prema istom stavku, namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

3. održavanje javnih površina

4. održavanje nerazvrstanih cesta

5. održavanje groblja i krematorija

6. javna rasvjeta.

Ovo taksativno navođenje sada je prošireno novim stavkom 2. koji bitno mijenja svrhu korištenja komunalne naknade: „Sredstva komunalne naknade namijenjena su također i financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.“

Što se tiče održavanja komunalne infrastrukture, ostaje odredba članka 28. stavak 1. ZKG-a prema kojoj predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, nakon donošenja odluke o komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanje komunalne infrastrukture za spomenute djelatnosti iz članka 22. stavak 1. ZKG-a.

Međutim, dalje se (članak 28. stavak 2. ZKG-a) novom odredbom precizira da se sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Mogućnost financiranja građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture dalje je precizirana izmijenjenim člankom 30. ZKG-a, gdje se u stavku 1. navodi da se građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za: 1. javne površine; 2. nerazvrstane ceste; 3. groblja i krematorije; te 4. javnu rasvjetu financira iz: komunalnog doprinosa, proračuna jedinice lokalne samouprave, naknade za koncesiju, komunalne naknade, te drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Nadalje, izričito se u stavku 2. navodi da se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za: 1. prijevoz putnika; 2. održavanje čistoće; te 3. tržnice na malo financira iz: cijene komunalne usluge, proračuna jedinice lokalne samouprave, naknade za koncesije, te drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Kao što je vidljivo, članak 30. mogućnost gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sredstvima komunalne naknade isključivo veže uz stavak 1. (javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije, te javnu rasvjetu), a ne za sve objekte i uređaje komunalne infrastrukture, te na navedeno u praksi svakako treba obratiti pažnju.

Spomenimo i kako prema izričitoj odredbi novog članka 30. stavak 3. ZKG-a predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja, kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, a koji obvezatno sadrži:

 - opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme; te

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju navedenog Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Zaključno

Iako je Vlada Republike Hrvatske ovu Izmjenu i dopunu ZKG-a htjela poslati u saborsku proceduru što prije, kako bi se mogla početi primjenjivati u praksi – stupila je na snagu 20. prosinca 2014. godine. To je bilo prekasno da se sredstva komunalne naknade namijene financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini, jer su lokalni proračuni bili doneseni, odnosno u fazi finalnog donošenja.

To, naravno, ne sprječava jedinice lokalne samouprave da ovu mogućnost financiranja građenja komunalne infrastrukture od sredstava komunalne naknade, uz ispunjavanje odredbi i ograničenja koja nameće ZKG predvide u rebalansima proračuna tijekom 2015. godine, a i pripremama budućih proračuna.

Spomenimo i da je istom izmjenom i dopunom ZKG usklađen sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave u dijelu provedbe inspekcijskog nadzora (radi ukidanja Državnog inspektorata inspekcijski nadzor nad provedbom ZKG-a sada obavlja Ministarstvo financija).

Iako to nije zakonska obveza, možemo preporučiti da jedinice lokalne samouprave o ovoj dopuni dodatno izvijeste općinske i gradske vijećnike – kako bi je i politička tijela mogla respektirati u planiranju razvoja jedinica lokalne samouprave.

doc. dr. sc. Goran Vojković