c S
U središtu

Nelogičnost odredbe o mogućnosti prenošenja roditeljske poštede od rada na drugog roditelja

12.03.2015 U primjeni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama primijećena je jedna normativna nelogičnost koja se tiče prijenosa rodiljnih odnosno roditeljskih prava s nezaposlene majke na drugog roditelja, koji je zaposlen.

Nezaposlena majka namjerava se zaposliti u jednom trgovačkom društvu i želi prenijeti svoje pravo roditeljske poštede od rada na supruga, koji je službenik u jednoj općini. Na HZZO-u su stajališta da on nema pravo na prijenos tog prava sa supruge na sebe, jer nije u istom radnopravnom statusu kao majka.

Naime, prema članku 28. te članku 29. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama majka djeteta, korisnica prava na rodiljnu poštedu od rada, nakon isteka 70. dana može radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuti korištenje prava na rodiljnu poštedu od rada pri čemu otac djeteta ima pravo na korištenje preostalog dijela neiskorištenog prava, sukladno svom radnopravnom statusu, uz majčinu pisanu suglasnost i neovisno o radnopravnom statusu majke.

Također, po isteku prava na rodiljnu poštedu od rada korisnik ima pravo na roditeljsku poštedu od rada u trajanju do navršene 1. godine života djeteta za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno u trajanju do navršene 3. godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Pritom, korisnik može prekinuti korištenje tog prava radi zaposlenja ili samozaposlenja te prenijeti to pravo drugom roditelju, koji je u istom radnopravnom statusu s korisnikom, da koristi preostali dio neiskorištenog prava na roditeljsku poštedu od rada, uz korisnikovu suglasnost.

S tim u vezi, a sukladno izričitoj zakonskoj odredbi, otac može preuzeti korištenje roditeljske poštede od rada u slučaju zaposlenja majke - korisnice toga prava, samo pod uvjetom da je u istom radnopravnom statusu kao i majka prije zaposlenja, odnosno da je i sam nezaposlen.

Pri tome napominjemo da je HZZO u više navrata upozoravao na nelogičnost navedene odredbe Zakona. No, budući da se radi o zakonskoj odredbi koja je na snazi, HZZO nije u mogućnosti postupiti suprotno toj odredbi. Stoga je i stajalište HZZO-a u ovom konkretnom slučaju (navedeno na početku teksta) dano u skladu s time.