c S
U središtu

Direktive tijela EU od važnosti za javnobilježničku službu

14.04.2015 U članku ukazujemo na Direktive koje imaju utjecaj na javnobilježničku profesiju osobito u pogledu primjene pravila o javnoj nabavi, priznavanja stručnih kvalifikacija, sprečavanja korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma te nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

1) DIREKTIVA 2014/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O JAVNOJ NABAVI I IZMJENI DIREKTIVE 2004/18/EC

Dana 12. srpnja 2013. na neformalnom sastanku Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća (tzv. trialogu) usvojen je tekst prijedloga izmjena Direktive o javnoj nabavi koja je do tada bila na snazi. Svrha donošenja Direktive bila je revidirati i modernizirati pravila vezana uz javnu nabavu u EU. Prijedlog Direktive je od iznimne važnosti i za javnobilježničku profesiju jer su njome javnobilježničke usluge izričito isključene od primjene pravila o javnoj nabavi. Izmjena navedene Direktive donosi se u redovnom zakonodavnom postupku, što podrazumijeva podnošenje prijedloga od strane Europske komisije, te postupak suodlučivanja Europskog parlamenta i Vijeća. Da bi ove tri institucije što lakše došle do konsenzusa, prije formalnog odlučivanja predstavnici institucija sastaju se na neformalnim sastancima (tzv. trialozima) kako bi postigli dogovore oko konačnih tekstova akata o kojima trebaju odlučiti u zakonodavnom postupku, a koji su prihvatljivi kako za Europski parlament tako i za Vijeće. Budući da je svaki dogovor postignut trialogom neformalan, svaka institucija mora naknadno potvrditi postignute dogovore kao svoja konačna stajališta. Tako je Europski parlament, 5. rujna 2013., sa 27 glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim, potvrdio konačni tekst trialoga. Konačan naziv Direktive je Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi i izmjeni Direktive 2004/18/EC. Direktiva je stupila na snagu 17. travnja 2014.

2) DIREKTIVA 2005/36/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O PRIZNAVANJU STRUČNIH KVALIFIKACIJA OD 7. RUJNA 2005.

Dana 15. studenoga 2013. Vijeće je usvojilo prijedlog izmjena Direktive o priznavanju profesionalnih (stručnih) kvalifikacija, ali u koju javni bilježnici kao samostalna profesija nisu uključeni. Glavni razlog navedenome je još uvijek različita regulacija javnog bilježništva u državama članicama Europske unije. Uključivanje odnosno reguliranje pojedine profesije navedenom Direktivom pridonosi zaštiti profesije kao takve, normiranjem se postavljaju minimalni uvjeti za pristupanje profesiji čime se nadalje ostvaruju tržišne slobode Europske unije, a ujedno i onemogućuje nacionalne zakonodavce da snižavaju kriterije pristupa određenim profesijama. Time se podredno štite građani Europske unije budući da im se osigurava kvaliteta pružene usluge, a profesiji kao takvoj priznaje se postojanje.

3) DIREKTIVA 2013/55/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”)

U službenom listu Europske unije broj L 354/132 od 28. prosinca 2013. objavljena je Direktiva 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) koja je stupila na snagu 17. siječnja 2014. Tom Direktivom konsolidiran je sustav uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija koji se prvobitno temeljio na 15 direktiva. Njome se osigurava automatsko priznavanje ograničenog broja profesija na temelju usklađenih minimalnih uvjeta osposobljavanja (sektorske profesije), općeg sustava prepoznavanja dokaza o osposobljenosti i automatskog priznavanja stručnog iskustva. Za javne bilježnike odnosno za javnobilježničku službu relevantan je članak 1. točka 2. podstavak b) kojim je propisano da se Direktiva 2005/36/EZ koja se mijenja predmetnom Direktivom ne primjenjuje na javne bilježnike koje službenim aktom imenuje vlada.

4) DIREKTIVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O SPREČAVANJU KORIŠTENJA FINANCIJSKOG SUSTAVA U SVRHU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (COM/2013/045)

Prijedlog Direktive o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, kojom je izmijenjena Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (a koja bi zamijenila Direktivu 2005/60/EZ koja je trenutno na snazi) objavila je Europska komisija dana 5. veljače 2013. Novim prijedlogom Direktive nameću se određene obveze javnim bilježnicima pri obavljanju određenih poslova koji čine javnobilježničku službu. Prijedlogom izmjena Direktive 2006/70/EC i Direktive 2005/60/EC trebao bi se donijeti novi zakonodavni okvir za sve države članice Europske unije kako bi se stvorio efikasniji sustav financijske stabilnosti i zaštite svih subjekata na koje se odnosi uredba, a sve s ciljem stvaranja jačanja stabilnosti unutarnjeg financijskog i poslovnog tržišta EU-a. U Europskom parlamentu odužila se procedura oko tog prijedloga iz razloga što se dugo nije mogao postići dogovor oko toga koji će parlamentarni odbor/odbori pripremiti i na koji način sudjelovati u postupku njezinog donošenja. Na kraju je dogovor postignut i određeno je da će nacrt izvješća o prijedlogu Direktive od strane Europske Komisije sa svim predloženim amandmanima od strane zastupnika u europarlamentu zajednički pripremiti Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izglasavanje prijedloga Direktive i svih predloženih amandmana u Europskom parlamentu bilo je zakazano na dan 22. siječnja 2014., a Direktiva je usvojena 20. veljače 2014.

5) UREDBA BR. 1215/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2012. O NADLEŽNOSTI, PRIZNAVANJU I IZVRŠENJU SUDSKIH ODLUKA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA

Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – tzv. Bruxelles I bis Uredba stupila je na snagu 10. siječnja 2015. godine. Bruxelles I bis Uredba primjenjuje se na sudske odluke, sudske nagodbe i javne isprave koje su donesene, sklopljene ili sastavljene nakon 10. siječnja 2015. Na one koje su donesne, sklopljene ili sastavljene prije navedenog datuma, primjenjuje se Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – tzv. Bruxelles I Uredba. Novost Bruxelles I bis Uredbe u odnosu na Bruxelles I Uredbu je ukidanje postupka priznanja sudskih odluka, sudskih nagodbi i javnih isprava. Dakle, sudska odluka, sudska nagodba i javna isprava izdane u bilo kojoj državi članici, a koje su prema pravu države članice iz koje potječu ovršne, ovršne su i u drugim državama članicama bez provedbe posebnog postupka priznanja i ishođenja potvrde o ovršnosti. Umjesto postupka priznanja i potvrde o ovršnosti, nadležno tijelo države članice porijekla, koje je izdalo javnu ispravu, izdat će na zahtjev zainteresirane stranke potvrdu na obrascu iz Priloga II Bruxelles I bis Uredbe. Potvrda sadrži sažetak ovršne obveze navedene u javnoj ispravi. Materija priznanja i izvršenja sudskih odluka, sudskih nagodbi i javnih isprava u građanskim i trgovačkim stvarima, osim Bruxelles I Uredbom i Bruxelles I bis Uredbom, riješena je i drugim europskim aktima, kao npr. Uredbom (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine. Odabir pravne osnove je na vjerovniku.

Marija Butković, dipl. iur.

Pravni izvori: Kemec Kokot, I. (Povjerenstvo za međunarodnu suradnju), Newsletter br. 3 i 12, i www.europa.eu/eu-law/