c S
U središtu

Uvjeti za izgradnju kućice na drvetu

07.05.2015 U Republici Hrvatskoj postoji veliki broj seljačkih domaćinstava. U poslovanju seljačkih domaćinstava u praksi se pojavilo zanimljivo pitanje – pod kojim uvjetima je moguće i dopušteno u takvom domaćinstvu izgraditi kućicu na drvetu, a koja bi bila u funkciji smještaja?

Seljačko domaćinstvo je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno propisima iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poljoprivredu koje pruža ugostiteljske usluge sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i na temelju njega donesenog Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

Vezano uz gradnju kućice na drvetu, odnosno uvjeta za njezinu gradnju, a koja bi služila usluzi smještaja u seljačkom domaćinstvu, odredbom članka 2. stavak 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) propisano je da se odredbe toga Zakona primjenjuju na gradnju svih građevina na području Republike Hrvatske, osim na gradnju rudarskih objekata i postrojenja određenih posebnim zakonom, gradnju vojnih građevina određenih posebnim propisima i gradnju drugih građevina određenih posebnim zakonom.

Člankom 3. stavak 1. točka 5. Zakona o gradnji propisano je da se građevinom u smislu toga Zakona smatra građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem. Ako je predmetna kućica na drvetu izgrađena od drvene građe i greda ukopanih u zemlju, smatra se da je povezana s tlom te da i po svojim drugim obilježjima iz spomenute definicije predstavlja građevinu. S obzirom da bi kućica služila smještaju osoba, može se smatrati i da predstavlja zgradu sukladno definiciji Zakona o gradnji navedenoj u članku 3. stavak 1. točka 27. prema kojoj je zgrada zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari.

Građenju građevina, prema Zakonu o gradnji, može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a u skladu s kojom se mora graditi (članak 109. stavak 1. Zakona o gradnji), odnosno građenju građevine može se pristupiti bez građevinske dozvole ako se radi o građevini određenoj Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/14 i 41/15) koja se gradi bez građevinske dozvole (članak 128. stavak 1. Zakona o gradnji).

Budući da "kućica na drvetu" nije sadržana u odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, za tu građevinu odnosno za njezino građenje potrebno je izdati građevinsku dozvolu sukladno odredbama Zakona o gradnji. Međutim, u slučaju da se kućica na drvetu gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade u kojoj se pružaju usluge smještaja u seljačkom domaćinstvu, odnosno da ona u tom smislu predstavlja pomoćnu građevinu, prema odredbi članka 4. stavak 1., podstavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to, među ostalim, pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m2 tlocrtne površine.