c S
U središtu

Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori i komunalni redari

21.05.2015 Sukladno članku 3. Zakona o građevinskoj inspekciji ministrica graditeljstva i prostornog uređenja donijela je 7. travnja 2015. naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori i naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji.Oba naputka stupila su na snagu 11. travnja 2015.

Naputkom o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji propisuje se način rada građevinskih inspektora u izricanju novčanih kazni kojima se pravne i fizičke osobe (u nastavku: izvršenik) prisiljavaju na izvršenje rješenja iz članka 30. stavak 1. te kojima se sprječava daljnje građenje provedeno na način iz članka 36. stavak 3. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/2013),a čiji su maksimalni iznosi propisani člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku.

Glede ovim Naputkom propisanih novčanih kazni za nepostupanje odnosno neizvršenje datih rješenja, treba reći da se radi o prisiljavanju, izricanjem novčanih kazni, na izvršenje sljedećih rješenja:

a) o uklanjanju u određenom roku građevine, odnosno njezina dijela:

1. ako se gradi ili je izgrađena bez izvršne građevinske dozvole,

2. ako se gradi ili je izgrađena bez glavnog projekta, odnosno drugog akta,

3. ako se tijekom građenja utvrde neotklonjive nepravilnosti zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine, stabilnost okolnih građevina, stabilnost tla ili je na drugi način ugrožen život ljudi,

4. koja nije uklonjena u roku propisanom posebnim zakonom kojim se uređuje gradnja, te

5. u drugim slučajevima propisanim tim Zakonom:

- iz članka 26. stavak 2. - uklanjanje građevine, odnosno njezinog dijela u koji je ugrađen građevni proizvod čija ugradnja je zabranjena,

- iz članka 27. stavak 2. podstavak 2. - uklanjanje građevine, odnosno njezina dijela zbog kojeg postoji opasnost za život ljudi, okoliš, druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, ako vlasnik građevine u određenom roku ne otkloni oštećenja na postojećoj građevini u određenom roku, i

- iz članka 29. stavak 3. - uklanjanje građevine, odnosno njezina dijela ako investitor, odnosno vlasnik građevine u određenom roku ne uskladi građenje, odnosno građevinu na način određen rješenjem o usklađenju:

1. građenja s građevinskom dozvolom ako se građevina gradi protivno građevinskoj dozvoli

2. građenja s glavnim projektom, prostornim planom, drugim propisima ili pravilima struke koji se odnose na građenje građevine ako se utvrdi da se građevina koja se može graditi bez građevinske dozvole gradi protivno tom projektu, propisima, odnosno pravilima, te

3. građevine izgrađene protivno građevinskoj dozvoli, odnosno glavnom projektu s propisima kojima se uređuje gradnja.

 b) o obustavi građenja ako nije prijavljen početak građenja, odnosno nastavak radova.

Na izvršenje rješenja o uklanjanju građevine, donesenog na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o građevinskoj inspekciji izvršenik se, ovisno o skupinama građevina, prisiljava novčanim kaznama u iznosima propisanim u članku 2. Naputka, dok se na obustavu građenja koja se provodi prema članku 36. stavak 3. Zakona o građevinskoj inspekciji izvršenik prisiljava novčanim kaznama u iznosima propisanim u članku 3. Naputka.

Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji propisan je način rada upravnog tijela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno jedinstvenog upravnog odjela i komunalnih redara u izricanju novčanih kazni, kojima se pravne i fizičke osobe (izvršenik) prisiljavaju na izvršenje rješenja iz članka 58. stavak 3., članka 59. stavak 2. i članka 60. stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji, a čiji su maksimalni iznosi propisani člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku.

Naime, radi se o novčanim kaznama za izvršenike kojima se prisiljavaju na izvršenje sljedećih rješenja:

- o  privremenom sprječavanju daljnjeg građenja ako se izvodi protivno odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova koju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13),

- o dovršenju zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice ako ona nije dovršena u roku propisanom Zakonom o gradnji,

- o obvezi izlaganja energetskog certifikata na vidljivom mjestu u zgradi javne namjene, koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade u slučajevima propisanim posebnim Zakonom o gradnji.

Naputkom je propisano da se na izvršenje rješenja o privremenoj obustavi izvođenja radova, donesenog na temelju članka 58. stavka 3. i rješenja o dovršenju zgrade u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice, donesenog na temelju članka 59. stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji izvršenik, ovisno o skupini građevine, prisiljava novčanim kaznama u iznosima propisanim u članku 2. Naputka dok se na izvršenje rješenja kojim se naređuje izlaganje energetskog certifikata, donesenog na temelju članka 60. stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji izvršenik prisiljava novčanim kaznama u iznosima propisanim u članku 3. Naputka.