c S
U središtu

Mirovinsko osiguranje nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uvjet godina života za starosnu mirovinu

24.06.2015 U slučaju ostanka bez posla, za određene kategorije osoba (bivših radnika/osiguranika) hrvatski pravni sustav omogućio je normativu koja im osigurava mirovinsko osiguranje do stjecanja prvog uvjeta mirovinskog staža za starosnu mirovinu, ali na ograničeni broj godina.

Naime, Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti je propis koji određenoj skupini nezaposlenih osoba osigurava pravo na mirovinsko osiguranje do stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu. Člankom 50. toga Zakona propisano je da pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena osoba koja je:

- ostvarila pravo na novčanu naknadu prema odredbama toga Zakona i

- koja ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu.

Navedeno pravo traje dok nezaposlena osoba ne stekne prvi uvjet mirovinskog staža za starosnu mirovinu, ali najdulje 5 godina.

Dakle, prvi uvjet za stjecanje prava na navedeno mirovinsko osiguranje je da je nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu. Prema članku 37. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Nadalje, prema članku 38. istog Zakona, pravo na novčanu naknadu stječe osoba kojoj je prestao radni odnos ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa, a osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti. Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu na Zavod (HZZ), može se prijaviti i podnijeti zahtjev Zavodu u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka.

Pravo na novčanu naknadu nemaju sve nezaposlene osobe. Prema članku 39. Zakona, pravo na novčanu naknadu nema osoba kojoj je radni odnos prestao:

1) zbog toga što je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,

2) pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa, osim kada je sporazum o prestanku radnog odnosa sklopljen na prijedlog poslodavca, a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu,

3) zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,

4) redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze, odnosno službene dužnosti,

5) zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

Iznimno, prema članku 40. Zakona, nezaposlenoj osobi kojoj je radni odnos prestao pisanim sporazumom, pripada pravo na novčanu naknadu ako je radni odnos prestao zbog:

1) premještaja bračnog druga, odnosno izvanbračnog druga u drugo mjesto prebivališta u skladu s posebnim propisima,

2) promjene mjesta prebivališta iz zdravstvenih razloga, a na temelju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar nadležan za zdravstvo.

Drugi uvjet za stjecanje prava na mirovinsko osiguranje nezaposlene osobe, temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, jest da ona ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, koji su propisani Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Zahtjev za mirovinsko osiguranje nezaposlena osoba može podnijeti u roku 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa, odnosno od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.

Što se tiče prestanka prava na mirovinsko osiguranje, Zakonom je propisano da to pravo nezaposlena osoba gubi nastupanjem okolnosti iz članka 48. toga Zakona (radi se o okolnostima zbog kojih se gubi pravo na novčanu naknadu), osim okolnosti iz stavka 1. točke 2. istoga članka (istek razdoblja za koje je nezaposlena osoba imala pravo na novčanu naknadu).