c S
U središtu

Novine u Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu

10.07.2015 Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2015., vraćena je mogućnost poslodavcima koji imaju do 49 zaposlenih da mogu ugovarati obavljanje poslova zaštite na radu s vanjskim stručnjakom.

Izvorni tekst Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN br. 112/14) donesen je početkom jeseni 2014. godine, da bi prije nekoliko mjeseci izmjenama tog Pravilnika (NN br. 43/15) bila uvedena obveza za sve poslodavce da imaju unutarnjeg stručnjaka zaštite na radu tj. zaposlenu osobu s položenim ispitom za stručnjaka zaštite na radu.

Najnovijim izmjenama Pravilnika ta obveza ukinuta je za poslodavce koji zapošljavaju do 49 radnika, a kojih je najviše u Republici Hrvatskoj, te oni mogu i nadalje angažirati vanjske stručnjake ili birati mogućnost da zaposle stručnjaka za zaštitu na radu ili pak da osposobe nekoga od postojećih radnika.

Naime, noveliran je članak 5. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, prema kojem kada poslodavac zbog objektivnih i opravdanih razloga ugovori obavljanje poslova zaštite na radu s osobom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu, ovlaštena osoba o tome je obvezna dostaviti elektroničku obavijest putem informacijskog sustava zaštite na radu Zavodu za unaprjeđivanje zaštite na radu u skladu s provedbenim propisom.

Objektivnim i opravdanim razlogom za ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom smatra se jedan od sljedećih razloga:

1) započinjanje obavljanja djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,

2) nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,

3) ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,

4) ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom navedenog razdoblja,

5) kada poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika ne može organizirati obavljanje poslova zaštite na radu jer kod poslodavca nema radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova.

Stručnjak zaštite na radu kojega je ovlaštena osoba odredila za obavljanje poslova zaštite na radu kod predmetnog poslodavca, obvezan ih je obavljati na mjestima rada poslodavca i o tome su ovlaštena osoba i poslodavac obvezni voditi evidencije i dostavljati ih Zavodu za unaprjeđivanje zaštite na radu. Nakon obavljenih poslova, stručnjak zaštite na radu ovlaštene osobe obvezno u pisanom obliku obavještava poslodavca o utvrđenom stanju primjene pravila zaštite na radu te o mjerama za unaprjeđenje stanja.

Najnovijim izmjenama i dopunama Pravilnika produljen je i rok za prilagodbu za one tvrtke koje imaju više od 50 zaposlenih. Naime, prema novom uređenju poslodavci su obvezni obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama izmijenjenog Pravilnika do 31. prosinca 2015. godine.