c S
U središtu

Objava sudskih pismena u predstečajnom i stečajnom postupku

04.09.2015 U gospodarskoj krizi, sukladno potrebi učinkovitijeg rješenja problema insolventnosti poslovnih subjekata, donesen je novi Stečajni zakon koji je stupio na snagu 1. rujna 2015. Njime zakonodavac želi smanjiti troškove i pojednostaviti postupak, među ostalim, i izmjenom odredbi o dostavi sudskih pismena. Pismena za koja je prema prijašnjem Stečajnom zakonu propisana objava u vidu javnog priopćenja te sva ostala za koja je propisana objava putem oglasne ploče suda, od 1. rujna 2015. objavljuju se na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Dostava sudskih pismena

Prijašnjim Stečajnim zakonom pravila dostave sudskih pismena bila su određena člankom 8. na način da su se u tijeku stečajnog postupka sva pismena upućena širem krugu osoba dostavljala stavljanjem pismena na posebnu oglasnu ploču suda, a sudska pismena koja je trebalo javno objaviti, objavljivala su se u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči suda u cijelosti ili izvatku. Priopćenje se smatralo objavljenim protekom osmog dana objave u Narodnim novinama te kao takvo i valjanim dokazom o uredno obavljenoj dostavi svim sudionicima stečajnog postupka. Navedena pravila objave oglasa u Narodnim novinama značajno su utjecala na učinkovitost i isplativost provođenja postupka u smislu posebnog troška stečajnog postupka.

Nova pravila dostave sudskih pismena u predstečajnom i stečajnom postupku propisana su u članku 12. novog Stečajnog zakona na način da se ona dostavljaju objavom pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča Trgovačkih sudova. Dostava se smatra uredno obavljenom istekom osmoga dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

E-Oglasna ploča Trgovačkih sudova

E-Oglasna ploča je javna i besplatna usluga Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske koja omogućava pregled elektroničkih oglasnih ploča nadležnih tijela (općinski, županijski, trgovački, prekršajni i upravni sudovi u Republici Hrvatskoj te Financijska agencija i javni bilježnici). Na njoj se objavljuju svi oglasi bez odgode, a uklanjaju se automatski po isteku roka objavljivanja.

Uredna dostava u predstečajnom i stečajnom postupku od izrazite je važnost budući da pravne posljedice navedenih postupaka nastupaju početkom dana kojega je oglas istaknut na e-Oglasnoj ploči suda. S tim u vezi člancima 65. i 158. novog Stečajnog zakona propisano je da pravne posljedice otvaranja predstečajnog i stečajnog postupka nastupaju u trenutku kada je rješenje o otvaranju navedenih postupaka objavljeno na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Novi Stečajni zakon u svojim odredbama pojedinačno navodi sve sudske podneske na koje se odnose navedena pravila dostave objavom na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova u predstečajnom i stečajnom postupku:

1. Propisani obrasci na kojima se podnose podnesci u predstečajnom postupku:

- članak 16. Prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka

- članak 34. Rješenje o otvaranju predstečajnoga postupka i plan restrukturiranja

- članak 37. Podneseni prigovori i odluke donesene po prigovorima na prijavljene tražbine u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka

- članak 43. Tablice prijavljenih i osporenih tražbina i dopunu tablica dužna je objaviti FINA na e-Oglasnoj ploči sudova

- članak 50. Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama

- članak 55. Poziv vjerovnicima na ročište za glasovanje o planu za restrukturiranje

- članak 61. Potvrda predstečajnog sporazuma

2. Propisani obrasci na kojima se podnose podnesci u stečajnom postupku:

- članak 78. Liste stečajnih upravitelja

- članak 89. Pisana izvješća stečajnog upravitelja o tijeku stečajnoga postupka i o stanju stečajne mase

- članak 103. Vrijeme i mjesto održavanja i dnevni red sazvane skupštine vjerovnika

- članak 120. i 122. Rješenja kojima se određuju i ukidaju ograničenja raspolaganja imovinom dužnika kao mjere osiguranja

- članak 129. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka

- članak 132. Rješenje u slučajevima u kojima se otvoreni stečajni postupak ne provodi

- članak 235. Odluka o prodaji imovine dužnika kao cjeline

- članak 259. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava

- članak 265. Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama

- članak 274. i 280. Diobeni popis

- članak 286. Rješenje o zaključenju stečajnoga postupka

- članak 293., 294., 299. i 300. Obustava stečajnog postupka

- članak 321., 328. i 338. Stečajni plan

- članak 430. i 444. Podnesci za skraćeni stečajni postupak

Ana Paštrović, mag. iur.